Tervise edendamine / Koolis

Seksuaaltervis

  • 08. Veebruar 2023

Seksuaalkasvatus. II ja III kooliaste (2021; 2005)

Seksuaalkasvatuse õpetajaraamatu eestikeelne versioon on uuendatud! 2005. aastal ilmus esimene seksuaalkasvatuse õpetajaraamat, mis leidis laialdast kasutust inimeseõpetuse õpetajate hulgas. 2021. aastal alustati õpetajaraamatu uuendamise ja täiendamisega, nüüd on see valmis ja kasutamiseks kättesaadav.

Seksuaalkasvatuse eesmärk on toetada teismelisi nii nende üldises kui ka seksuaalses arengus ja selleks tuleb õpetajal koos noortega läbida keerulisi ning tundlikke teemasid, olla toetav ja lugupidav teejuht ning väärtushinnangute kujundaja. Õpetajaraamat toetab tundide ettevalmistamist, elluviimist ja seksuaalkasvatusega seotud õpiväljundite saavutamist inimeseõpetuse ainetsükli raames II ja III kooliastmes (4.–9. klass).

Õpetajaraamatus toodud aktiivtööd on mõeldud 11–16-aastastele noortele, kuid raamatus sisalduvaid materjale võib kasutada ka gümnaasiumis. Tundide elluviimisel kehtib sama põhimõte, mis kogu seksuaalkasvatuse juures: pigem pisut vara kui liiga hilja.

Õpetajaraamatu eestikeelne versioon (2022) ja venekeelne versioon (2005).

Laste ja noorte seksuaalkäitumise hindamine lipusüsteemi meetodil (2020)

Sensoa lipusüsteem on laste ja noorte seksuaalkäitumisega seotud olukordade hindamise ja neile reageerimise meetod, mis aitab algatada konstruktiivset arutelu, kaitsta laste ja noorte seksuaalset terviklikkust ning ära hoida seksuaalvägivalda.

Sensoa lipusüsteemi meetodi kohta leiab lisainfot Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Laste seksuaalne areng vanuses 0 kuni 18 aastat (2018)

Lapsevanemal on oluline roll lapse eakohase arengu toetamisel. Voldikus kirjeldatakse 0- kuni 18-aastaste laste seksuaalset arengut ja tuuakse näiteid, kuidas vanem saab lapse eakohast seksuaalset arengut toetada.

Infomaterjal seksuaalse väärkohtlemise ennetamiseks koolieelsetele lasteasutustele (2018)

Eestis registreeritud seksuaalkuritegude peamisteks ohvriteks on alaealised. Seksuaalvägivald on sageli latentne ning selle avastamine keeruline. See infomaterjal selgitab, mis on laste seksuaalne väärkohtlemine ja annab lastega töötavatele spetsialistidele soovitusi selle ennetamiseks lasteaias. Infomaterjalis toodud soovitused aitavad lasteaiaõpetajal käsitleda keha turvalisusega seotud teemasid lasteaia õppe- ja kasvatustöös.

Laste seksuaalkäitumise murebaromeeter (2016)

Justiitsministeerium on avaldanud murebaromeetri, mille järgi saab igaüks hinnata, kas lapse ja teismelise seksuaalkäitumine on tema arengule vastav või peaks olema tähelepanelik ning last aitama.

Baromeeter on tehtud n.ö fooritulede põhimõttel, kus roheline tuli tähendab eakohast käitumist, kollane olukorda, kus peaks olema tähelepanelik ning punane on juba selge ohumärk.

Murebaromeetri üldine eesmärk on ennetada laste seksuaalset väärkohtlemist ja kuritarvitamist, sh teiste laste ja teismeliste poolt.

Murebaromeeter on leitav kriminaalpoliitika veebilehel. Justiitsministeeriumi Facebooki lehel ja Youtube'i kanalis on kättesaadav ka murebaromeetrit tutvustav video, kus psühhoterapeut Lemme Haldre räägib sellest, milline on mingis vanuses lapse eakohane käitumine ja millal peaks sekkuma.

Euroopa seksuaalhariduse standardid (2015)

Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa seksuaalhariduse standardid on mõeldud kasutamiseks poliitikakujundajatele, haridus- ja tervishoiuasutustele ning teistele spetsialistidele. Standardid töötasid välja Maailma Terviseorganisatsiooni Saksamaal paikneva kompetentsikeskuse BZgA koondatud seksuaalhariduse ja -tervise spetsialistid 2010. aastal, praeguseks on need tõlgitud 18 keelde. Eestikeelsed standardid valmisid Eesti Seksuaaltervise Liidu toel.

Räägime tervisest! Juhendmaterjal noorsootöötajatele (2011)

Juhendmaterjal on abiks noortega terviseteemade käsitlemiseks. Raamatu eesmärk on toetada noorte sotsiaalseid ja isiklikke vajadusi tervisevaldkonnas; 6. peatükk (lk 85–113) käsitleb seksuaalkasvatust.

Õpilase seksuaaltervis (2007)

Soovituslik tegevusjuhend on üks osa tervishoiutöötajat abistavatest lisamaterjalidest, mis aitavad suunata tervisedendustööd koolis, ennetada õpilaste riskikäitumist ja hoida nende tervist. Juhend on valminud koolitervishoiuteenuse arendamise projekti raames.