Tervise edendamine / Koolis

Toitumine ja liikumine

  • 17. Oktoober 2023

"Tegevuspõhimõtted tervisliku toitumise ja füüsilise aktiivsuse edendamiseks" (2015)

Juhend on mõeldud kõigile koolides tervise edendamisse panustavatele inimestele – koolijuhile, kooli tervisenõukogule, õpetajatele ja õpilastele, kooli tugipersonalile, hoolekogule ning koostööpartneritele paikkondlikul ja riiklikul tasandil. Juhendil on kaks eesmärki: 1) toetada koolides tervisliku toitumise ja füüsilise aktiivsuse edendamiseks tegevuste kavandamist, rakendamist ja hindamist ning 2) toetada tervisliku toitumise ja füüsilise aktiivsuse edendamist koolides jätkusuutliku ning tõenduspõhise tervisedenduse kaudu.

Juhendit saad vaadata ja alla laadida siit.

"Toitumine ja liikumine. I–III kooliaste. Õpetajaraamat" (2014)

Õpetajaraamatu eesmärk on abistada õpetajaid toitumise ja füüsilise aktiivsuse teemade sidusal ja süstemaatilisel käsitlemisel koolis, et seeläbi arendada õpilaste terviseteadlikkust ning kujundada tervisealaseid oskusi ja hoiakuid.

Materjal on mõeldud kasutamiseks I–III kooliastmes tunde andvatele erinevatele õpetajatele – peamiselt inimeseõpetuse, kehalise kasvatuse, loodusõpetuse, bioloogia, käsitöö ja kodunduse õpetajatele, kuid lähtuvalt konkreetsest teemast ka teistele (eesti keel, matemaatika jne) õpetajatele.

Juhendmaterjali väljatöötamisel olid olulisteks põhimõteteks lõimimine erinevate õppeainete vahel, tõenduspõhisus ja praktilisus.

Raamatu ülesehitusel lähtusid koostajad sellest, et iga teema koosneks tõenduspõhisest teoreetilisest osast koos metoodiliste soovitustega ning aktiivtöödest tundide läbiviimiseks. Teoreetiline osa on mõeldud õpetajatele enda teadmiste täiendamiseks ning metoodilised soovitused koos aktiivtöödega annavad suuniseid, kuidas toitumise ja liikumise alaseid teadmisi ja oskusi läbi praktiliste tegevuste õpilastele edasi anda.

Juhendmaterjali saad vaadata ja alla laadida siit. Juhendmaterjali saad peatükkide ja praktiliste aktiivtööde (.pdf) kaupa alla laadida aadressilt www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/koolis/olulised-abimaterjalid/toitumine-ja-liikumine/opetajaraamat.

Esitlusmaterjal "Energiajoogid" (2014)

Abivahend õpetajatele jt koolitöös või loengute pidamisel. Esitlusmaterjal selgitab, mis on energiajoogid, annab ülevaate nende võimalikest koostisosadest, mõjust tervisele ning esitab kokkuvõtte TAI ja Põllumajandusministeeriumi koostöös 2013. a läbiviidud energiajookide uuringu tulemustest. Slaidid on koostatud nii, et esitluse läbiviijal on kasutada ka slaidide juurde kirjutatud märkused.

Esitlusmaterjali saad vaadata ja alla laadida siit: Energiajoogid.pdfEnergiajoogid.ppt.

"Räägime tervisest! Juhendmaterjal noorsootöötajatele" (2011)

Juhendmaterjal on abiks noortega terviseteemade käsitlemiseks. Raamatu eesmärk on toetada noorte sotsiaalseid ja isiklikke vajadusi tervisevaldkonnas.

Juhendmaterjali saad vaadata ja alla laadida siit.

"Lapse rühi kujundamine" (2009)

Juhend on abiks lastega tegelevatele täiskasvanutele, et õigeaegselt märgata rühiga seotud kõrvalekaldeid lastel ja aidata oma igapäevase tegevusega kaasa õige rühi kujunemisele. Trükise saamiseks palun pöördu oma maakonna või linna tervisedenduse spetsialisti poole.

Juhendit saad vaadata ja alla laadida siit.

Internetipõhine toitumisprogramm

NutriData toitumisprogramm võimaldab analüüsida menüüde energia- ja toitainete sisalduse vastavust riiklikele ea- ja soopõhistele toitumissoovitustele. Kasutamiseks saab alla laadida ka programmis olevaid retsepte ja näidismenüüsid. Tasuta toitumisprogramm sobib lasteaedade, koolide, haiglate jt toitlustajatele menüüde koostamiseks ja hindamiseks ning kõigile neile, kes tahavad oma toitumisharjumusi hinnata ning tervislikumalt toituda. Menüü analüüsimiseks tuleb end registreerida programmi kasutajaks.