Tervise edendamine / Koolis

Koolikeskkonnal on oluline roll õpilaste tervise toetamisel ja arendamisel ning uuringud on kinnitanud tervisealaste haridusprogrammide tõhusust koolitasandil. Käesoleva õpetajaraamatu eesmärgiks on abistada õpetajaid toitumise ja füüsilise aktiivsuse teemade sidusal ja süstemaatilisel käsitlemisel koolis, et seeläbi arendada õpilaste terviseteadlikkust ning kujundada tervisealaseid oskusi ja hoiakuid. Teadusuuringud on näidanud, et lisaks õpilaste tervise parandamisele võib tervisliku toitumise ja
liikumisaktiivsuse edendamine koolis parandada ka nende õpitulemusi.

Õpetajaraamat on mõeldud kasutamiseks I–III kooliastmes tunde andvatele erinevatele õpetajatele – peamiselt inimeseõpetuse, kehalise kasvatuse, loodusõpetuse, bioloogia, käsitöö ja kodunduse õpetajatele, kuid lähtuvalt konkreetsest teemast ka teistele (eesti keel, matemaatika jne) õpetajatele.

Õpetajaraamatu väljatöötamisel olid olulisteks põhimõteteks lõimimine erinevate õppeainete vahel, tõenduspõhisus ja praktilisus.

Lõimimise all pidasime silmas, et õpilaste toitumis- ja liikumisharjumuste kujundamine peab toimuma läbi erinevate õppeainete terviklikult ja sidusalt, võttes arvesse ainespetsiifikat. Info asjatu kordamise vältimiseks erinevates õppeainetes on oluline aineõpetajate omavaheline koostöö iga-aastaste töökavade koostamisel ja elluviimisel. Selline lähenemine võib eeldada koolidelt senisest suuremat ettevalmistust koolisiseselt, aga pakub võimaluse avardada metoodilisi võtteid erinevate ainete koostöös aktiivtööde, sh ühisprojektide ja uurimistööde läbiviimiseks.

Seniste õppematerjalide analüüs on näidanud, et nii toitumise kui ka liikumise teemasid käsitletakse killustatult ning paljudes materjalides esitatavad teadmised pole alati korrektsed. Õpetajaraamatu ülesehitusel lähtusime sellest, et iga teema koosneks tõenduspõhisest teoreetilisest osast koos metoodiliste soovitustega ning aktiivtöödest tundide läbiviimiseks. Teoreetiline osa on mõeldud õpetajatele enda teadmiste täiendamiseks ning metoodilised soovitused koos aktiivtöödega annavad suuniseid, kuidas toitumise ja liikumise alaseid teadmisi ja oskusi läbi praktiliste tegevuste õpilastele edasi anda. Õpetajaraamatus sisalduvad aktiivtööd on õpetajate hulgas piloteeritud ning õpetajate tagasiside põhjal täiendatud. Oleme lisanud õpetajaraamatu toitumise ja liikumise teoreetiliste osade juurde viited käsitletava teemaga seotud aktiivtöödele. Aktiivtööd on tähistatud kooliastmest ja teemast lähtuvalt järgnevalt: K tähistab kooliastet vastavalt I–III, T tähistab õpetajaraamatu toitumise osa ja L liikumise osa aktiivtöid (nt KI T3 – I kooliastmele mõeldud toitumise valdkonna 3. aktiivtöö; KII L8 – II kooliastmele mõeldud liikumise valdkonna 8. aktiivtöö). KI-KIII L1 aktiivtöös "Harjutused klassiruumis" toodud harjutused sobivad kasutamiseks kõikides kooliastmetes ja kõikides ainetundides.

Õppeprotsessi kujundamisel, aktiivtööde valikutel ja kasutamisel soovitame tugineda järgmistele põhimõtetele:

 • Iga laps on isikusus. Õpetaja roll on märgata ja toetada õpilaste individuaalseid vajadusi.
 • Kool peab võimaldama mitmekülgset arengut arvesse võtva keskkonna, milles kujuneks vaimselt ja füüsiliselt terve inimene.
 • Õppimine põhineb õpilase ja õpetaja vahelisel kontaktil ning vastastikuse rikastamise põhimõttel. Õpetajat eristavad õppijast enamad kogemused ning teadmisteterviku ja suuremate sihtide tunnetamine.
 • Näiliselt tühistest sammudest või valmisolekutest saavad alguse suured muutused. Ärge seadke enda tundides alati väga suuri eesmärke. Elu oma mitmekesisuses on suurepärane õpetaja – keskenduge kasvatuslikele sihtidele ja olge tarkade valikutega õpilastele heaks eeskujuks.
 • Selgitage ja lihtsustage infoallikate teadmised õpilastele arusaadavasse vormi. Suunake õppetegevus teadlikult õpilasekeskseks, milles oleks kohta uue avastamiseks ja omas tempos arusaamiste loomiseks.
 • Õpilastega kontakti loomisele mõjub motiveerivalt kujundav hindamine, mis peab põhinema vastastikusel tagasidel ja õppeprotsessi analüüsil. 

Aktiivtöödes oleme teadlikult jätnud välja juhised hindamiseks. Seda eelkõige sellepärast, et õpetajal tekiks õppeprotsessi tagasisidestamisel õpilasega isiklik lähenemine ning ei võetaks aluseks anonüümseid norme ja ettekirjutusi. Pigem soovitame teil lähtuda järgnevast:

 • Tagasiside sisaldagu pigem kirjeldusi ja vähem hinnanguid. Keskenduge selles olukorras õppija konkreetsele käitumisele mitte isiksuse omadustele.
 • Eelistage tagasiside andmiseks isiklikku lähenemist, kas kirjalikku või suulist. Ärge liialdage info kogusega.
 • Teismeliseeas tekib oht kaaslaste ees kuuldud kommentaare valesti tõlgendada. Õpiprotsessi kirjeldamisel lähtuge probleemide jm olukordade lahendamisest mitte kohtumõistmisest.
 • Tagasiside ei tohi kahjustada õpilast ega pärssida tema õpimotivatsiooni. Alustage ja lõpetage alati positiivsega. Innustage ning toetage õppijaid nende isiklikus arengus.
 • Võimaldage õpilasel enda õppimist, teadmisi, õpikeskkonda ja enda tööpanust analüüsida. See loob usaldusliku suhte ja toetab adekvaatset enesehinnangut.
 • Hinne on pigem õppimisolukorra ja -seisundi juhis, mitte õppija „sildistusvahend".

Eraldi soovitame õppetöö ettevalmistamisel pöörata õpetajate tähelepanu toitumise ja liikumise teemade käsitlemisel allikakriitilise lähenemise vajalikkusele. Tänasel info- ja internetiajastul on igaühel võimalik ükskõik millist infot avaldada ning selle kasutamisel on oluline eelnevalt kriitiliselt hinnata sisu tõenduspõhisust ja usaldusväärsust.

Kõik õpetajaraamatu valmimisse panustajad loodavad, et materjal toetab kaasaja koolile olulist õpetajatevahelist koostööd. Lisaks on raamat õpetajatele oluliseks abivahendiks aitamaks õpilastel saada tervikpilti toitumise ja liikumise põhitõdedest ning andmaks oskusi teha tervist toetavaid valikuid.

Õpetajaraamatu täisteksti saad alla laadida siit. Teemade ja aktiivtööde kaupa saad juhendmaterjali alla laadida alljärgnevaltelt linkidelt: