Blogi / Tervise Arengu Instituut kutsub lasteaedasid hindama oma psühhosotsiaalset keskkonda

Terviseinfo.ee lehel asuva hindamiskeskkonna kaudu saavad lasteaia töötajad ja lapsevanemad hinnata lasteaia psühhosotsiaalse keskkonna tugevusi ning nõrkusi järgmistes valdkondades:

  • sõbraliku ja toetava õhkkonna loomine
  • koostöö ja aktiivõppe toetamine
  • füüsilise ja vaimse vägivalla keelamine
  • laste loovuse väärtustamine
  • lasteaia ja kodu koostöö edendamine
  • lastele võrdsete võimaluste loomine.

lasteaed

Hindamistulemuste põhjal saab lasteaed koostöös lapsevanematega määratleda arenguvajadused ja kavandada tegevusi, mis aitavad luua paremad võimalused laste ja töötajate vaimseks, emotsionaalseks ja sotsiaalseks heaoluks.

Hindamiskeskkonna avasime 2013. aastal. Praeguseks on hindamist teinud paljud lasteaiad ja osa neist mitu aastat järjest, mis võimaldab lasteaial ise oma eri aastate tulemusi võrrelda ja jälgida ka edusamme.

Kõigi lasteaiatöötajate ja lapsevanemate kaasamine hindamisse, tulemuste analüüsimisse ning mõjusate tegevuste kavandamisse aitab väärtustada psühhosotsiaalset keskkonda kui olulist laste ja töötajate heaolu mõjutavat tegurit ning on eelduseks tervist toetava keskkonna loomisel.

Hindamise elluviimiseks on vaja kasutajakontot ja parooli, mille saamiseks kirjutage palun terviseinfo@tai.ee. Küsitluse algatajaks on lasteaia juhtkonna esindaja või tema määratud kontaktisik, kes korraldab oma lasteaia hindamise veebikeskkonnas terviseinfo.ee, kaasates e-posti teel hindamisse nii kolleegid kui ka lapsevanemad. Igal lasteaial on oma hindamiskeskkond, mida teised asutused ega terviseinfo kasutajad ei näe.

Lapsevanemate ja töötajate hinnangud salvestuvad anonüümsetena. Hindamistulemuste põhjal genereerib programm graafilise raporti, mille alusel saab lasteaed koostöös lastevanematega määratleda arenguvajadused ja vajaduse korral kavandada tegevusi olukorra parandamiseks.

Koostasime hindamise elluviimiseks põhjaliku juhendi, mis avaneb hindamiskeskkonnas ja aitab hindamist teha sammhaaval. Lasteaia esindaja näeb tulemusi, kui küsimustiku on täitnud 75% töötajatest ja 30% lapsevanematest.

Kutsume kõiki lasteaedu hindamist ellu viima – on ju asutuse sisekliima arendamine üks vaimse tervise edendamise tugisambaid.

Kõigi PSKK hindamisega seotud küsimustega pöörduge palun meiliaadressile terviseinfo@tai.ee (tehnilised küsimused) ja liana.varava@tai.ee (sisulised küsimused nt hindamisprotsessi kohta).