Uudised / Siseminister hakkab juhtima uimastiennetuse valitsuskomisjoni

Vabariigi Valitsus kiitis heaks siseministeeriumi eelnõu moodustada uimastiennetuse valitsuskomisjon, mis hakkab strateegiliselt suunama nii narkomaania ennetamise kui tõkestamisega seotud tegevusi.

Siseministri sõnul paistavad Eesti halvad näitajad narkootikumidega seotud statistikas silma kogu Euroopas. „Eestis on viimase kümne aasta jooksul narkootikumide tarvitamise tagajärgedesse surnud 933 inimest. See tähendab, et narkootikumide tarvitamise tulemusena oleme kaotanud rohkem inimelusid kui liiklusõnnetuste, uppumissurmade või tulesurmade tagajärjel," ütles siseminister Ken-Marti Vaher. „Näiteks kaotas 2011. aastal narkootikumide tarvitamise tulemina elu 123 inimest, samas kui tulesurmade arv oli 73."

„Narkokuritegevus on ka organiseeritud kuritegevuse väga mõjus osa, see moodustab ligi viiendiku kõikidest toimepandud kuritegudest. Rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse kogutulust moodustab see pea poole," lisas Ken-Marti Vaher. „Samas aga on uimastiprobleemiga võitlemise kulud riigile kolm korda suuremad, kui sellest saadav tulu kurjategijatele."

„Eesti tänane olustik näitab, kui hädavajalik on pöörata uimastiennetusele riiklikul tasemel senisest suuremat tähelepanu. Kõige kõrgemal valitsuse tasemel komisjoni loomine on probleemiga tegelemisel uus samm, et hakata nii ennetustegevusi kui pakkumise vähendamist strateegiliselt juhtima ja koordineerima," ütles Ken-Marti Vaher. „Komisjoni moodustamisel tihedas koostöös sotsiaalministriga lähtusime sellest, et narkovastase võitluse võib laias laastus jagada kaheks: nõudluse ja pakkumise vähendamiseks. Uimastinõudluse vähendamine tähendab narkomaania ennetamist ja ühiskonnale tekitatava kahju vähendamist: see hõlmab näiteks laste tervisekasvatust koolis ja ennetustööd riskirühmade laste seas. Ühtlasi tegelemist juba süstivate narkomaanidega. Seevastu uimastite pakkumise vähendamine hõlmab peamiselt jõustruktuuride, eeskätt politsei ja prokuratuuri, jõupingutusi narkoäri tõkestamiseks," selgitas siseminister.

„On oluline, et lisaks valitsuskomisjoni alalistele liikmetele kaasame komisjoni töösse ka vabakonda ning teisi riigi- ja omavalitsusasutusi esindavaid asjatundjaid, et üheskoos siduda ja planeerida eri asutuste tegevusi, tagada ühiste suundade ja tegevuste seire, vältida topelttööd ning kindlustada, et narkovastane võitlus oleks pideva tähelepanu all," ütles Ken-Marti Vaher.

Siseministeerium saatis jaanuaris valitsuskomisjoni töös osalemise kutsed laiale ringile koostööpartneritele, erilist rõhku pandi vabakonna organisatsioonidele. Lisaks uimastiennetuse ja uimastikuritegevuse vastase võitluse eest vastutavatele ametkondadele on komisjoni kutsutud noorte, lapsevanemate, koolijuhtide ja tudengite ühendused, samuti kohalike omavalitsuste esindajad ja teised olulised koostööpartnerid.

Siseminister peab iga aasta 1. aprilliks andma Vabariigi Valitsusele ülevaate komisjoni tööst.