Uudised / Riigikantselei juurde luuakse vigastussurmade ennetamiseks rakkerühm

Riigikantselei juurde moodustatakse vigastuste ja vigastussurmade ennetamise poliitika koordineerimiseks rakkerühm. Rakkerühm luuakse, kuivõrd rahvusvahelises võrdluses on Eestis palju vigastusi ja vigastussurmasid, mis põhjustavad olulist ärahoitavat tööjõukadu ja majanduskoormust.

Rakkerühma ülesanne on selgitada välja vigastuste ja vigastussurmade ennetuse olemasolevad eesmärgid, analüüsida vigastuste ja vigastussurmade ennetustegevustega kaetust ning sellest tulenevalt pakkuda välja täiendavad eesmärgid ja -ennetustegevused. Samuti analüüsib rakkerühm vigastuste põhjuseid, pakub välja ennetustegevused ja asutustevahelised koostöömehhanismid ning lepib kokku ministeeriumide ja asutuste täpsed ülesanded ja vastutuse.

„Püsivate positiivsete tulemuste saavutamiseks peame korraldama erinevate ministeeriumide koordineeritud koostöö ning ühtsete põhimõtete rakendamise nii ennetusmeetmete kavandamisel ja elluviimisel kui ka õigusaktide muutmisel," ütles riigikantselei strateegiadirektor Oliver Väärtnõu.

Eestis on suremus vigastuste ja mürgistuste tagajärjel ennetustöö ja paranenud ravivõimaluste tõttu aastatega langenud, kuid oli 2011. aastal kaks korda kõrgem EL-i keskmisest (Eesti 77,2 surma 100 000 inimese kohta vs. EL-i keskmine 35,9). Alla 65-aastaste inimeste surmajuhtumitest põhjustavad vigastused ja mürgistused kolm korda enam surmasid kui ELs keskmiselt (Eesti 73,1 100 000 inimese kohta vs EL-i keskmine 27,6).

2012. aastal suri Eestis välispõhjuste (vigastused, mürgistused ja traumad) tõttu 1128 inimest, neist 882 mehed ja 246 naised. Üle kolmveerandil juhtudest (876 surma e 77,6%) surid lapsed või tööealised inimesed.

Rakkerühma tööd juhib Tervise Arengu Instituudi juht Maris Jesse ning sinna kuuluvad Haridus- ja Teadusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Justiitsministeeriumi ja Siseministeeriumi ja nende haldusalade asjaomaste riigiasutuste esindajad. Samuti teeb riigisekretär ettepaneku esindajate nimetamiseks ka Eesti Haigekassale, Eesti Maaomavalitsuste Liidule, Eesti Linnade Liidule, Eesti Kindlustusseltside Liidule ja Maailma Terviseorganisatsiooni esindusele Eestis.

Vabariigi Valitsus on koalitsioonileppes ning valitsuse tegevusprogrammis seadnud eesmärgiks vähendada vigastussurmade hulka vähemalt Euroopa keskmise tasemeni. Riigisekretär esitab valitsusele vigastuste ennetuse rakkerühma töö lõpparuande hiljemalt 2014. aasta detsembris.

 

Lisainfo:
Oliver Väärtnõu
Riigikantselei strateegiadirektor
tel 693 5623
oliver.vaartnou@riigikantselei.ee

Maris Jesse
Tervise Arengu Instituudi direktor
tel 659 3900
maris.jesse@tai.ee