Uudised / 18.oktoobril möödub 50 aastat Euroopa sotsiaalharta sünnist

18.oktoobril möödub 50 aastat Euroopa sotsiaalharta sünnist

  • Autor:Sotsiaalministeerium
  • 18. Oktoober 2011

Sotsiaalharta on Euroopa inimõiguste konventsiooni osapool majanduslike ja sotsiaalsete õiguste alal. See hõlmab laialdasi õigusi haridusele, tööle, tervisele, eluasemele, tagab õigusliku ja sotsiaalse kaitse ning võrdse kohtlemise.

Sotsiaalharta kiideti Euroopa Nõukogus heaks 18.oktoobril 1961 ning seda kaasajastati 1996.aastal.

Euroopa Nõukogu 47 liikmesriigist on sotsiaalharta ratifitseerinud 43 liikmesriiki, sealhulgas kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, aga ka näiteks Venemaa Föderatsioon, Ukraina, Moldova, Armeenia, Gruusia, Aserbaidžaan, Türgi, Horvaatia, Albaania jne.

Eesti ühines 1996. aastal heakskiidetud, parandatud ja täiendatud sotsiaalhartaga. Sotsiaalharta jõustus Eesti suhtes 1. oktoobril 2000. aastal.  

Sotsiaalhartaga võetud kohustuste kohta tuleb aru anda igal aastal. Riikide aruanded vaatab läbi Euroopa Sotsiaalõiguste Komitee, kes teeb järeldused, kas riigid täidavad võetud kohustusi või on vajakajäämisi. Tehtud järeldused on aluseks riigi sotsiaalpoliitiliste otsuste tegemisele ja seadusandluse täiendamisele. Sotsiaalharta on olnud üheks aluseks Eesti põhiseaduses sätestatud õiguste tõlgendamisele ja sotsiaalhartat on kasutatud kohtuvaidlustes nõuete esitamisel ning kohtuotsuste põhjendamisel.

Täiendav info: