Valdkonnad / Vanemlus

Imelised aastad kaanepilt

Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ koolitused on aidanud käitumisprobleemidega laste peresid paljudes riikides, tegu on teaduspõhise programmiga ning koolituste tulemuslikkus on tõestatud.

Programmis omandatud praktilised oskused ja saadav tugi võimaldavad lapsevanematel tulla paremini toime laste kasvatamise väljakutsete ja stressiolukordadega.

Vaata ka vanemlusprogrammi ja selle elluviimist tutvustavat videot.

Põhiprogramm

„Imelised aastad“ koolituste põhiprogramm on mõeldud 2–8-aastaste laste vanematele, kes soovivad kas ennetada võimalikke laste käitumisprobleeme, tulla toime perekriisidega või kelle peres kasvavad esmaste käitumishäiretega lapsed.

Eelkooliealiste laste vanematele mõeldud põhiprogramm pöörab tähelepanu lapse püsivusele, õpiedukusele, piiride seadmisele, vägivallatule enesekehtestamisele, probleemilahendusoskustele ning nii sotsiaalsele kui emotsionaalsele juhendamisele. Õpetatakse reeglite, tunnustamise, rutiini ja stiimulite kasutamist.

Programmis osalenud vanemate lastel paranevad sotsiaalsed- ning probleemilahendusoskused, areneb väljendus- ja enesekehtestamisoskus, samuti paraneb õpiedukus. Pikas perspektiivis väheneb laste ja noorte agressiivne ning antisotsiaalne käitumine, sõltuvusainete tarvitamine ning koolist väljalangemine.

Programm koosneb 16 nädala jooksul kord nädalas (2–2,5 tundi) toimuvatest koolitustest ja personaalsest tööst lapsevanematega. Ühe grupiga töötavad kaks programmi grupijuhti.
„Imelised aastad“ põhiprogrammi pakutakse nii eesti kui ka vene keeles.

vanemlusJätkuprogramm

Põhiprogrammile järgnev jätkuprogramm aitab 4–12-aastaste laste vanemaid, kes tunnevad, et nende peres on kas probleemsed vanemate omavahelised suhted või suhted lastega. Programm sobib ka üksikvanematele.

Koolitus keskendub tõhusa suhtlemise ja probleemide lahendamise oskustele, toimetulekule viha ja depressiooniga ning sellele, kuidas toetada last ning kuidas ise toetust leida. Uuringud näitavad, et jätkuprogramm sobib mistahes haridus-, sotsiaalse või majandusliku taustaga lastevanematele.

Programm koosneb 10 nädala jooksul kord nädalas (2–2,5 tundi) toimuvatest koolitustest ja personaalsest tööst lapsevanematega. Ühe grupiga töötavad kaks programmi grupijuhti.

„Imelised aastad“ jätkuprogrammi pakutakse nii eesti kui ka vene keeles.

Koostöö kohalike omavalitsustega

Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ koolitusi viiakse läbi üle Eesti koostöös kohalike omavalitsustega. Põhiprogrammi rakendamiseks on kohalikel omavalitsustel võimalik taotleda rahalist toetust. Info toetuse taotlemise kohta.

Lõppenud pilootprojekt

Tõenduspõhise vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ (ingl k The Incredible Years) pilooteerimine toimus Eestis 2013.–2017. a Euroopa Majanduspiirkonna toetusprogrammi „Riskilapsed ja -noored" raames. Tervise Arengu Instituut koostöös Sotsiaalministeeriumiga alustas programmi rakendamist 2014. aastal 3–8-aastaste laste vanematele mõeldud baasprogrammiga. 2016. aasta detsembrist viiakse läbi ka jätkuprogrammi, mis on mõeldud baaskoolituse läbinud vanematele, kelle lapsed on vanuses 4–12 aastat.

Kontakt: Marit Okas, marit.okas@tai.ee, Jane Särg, jane.sarg@tai.ee

Artiklid

EMP logorida est