Search_title

Search Keyword väärtused Totalresultsfound

Search_result

 1. Väärtustame mitmekesisust, viies ellu sotsiaalseid ühisalgatusi. Rahvusvahelise sotsiaaltöö päeva mõtisklus

  Search category: Blogi

  ... e ning mitmekesisuse väärtustamise. Mitmekesiste elukogemuste väärtustamine Mitmekesisuse ja selle väärtustamise mõistmise ning mõtestamisega on lihtne – need on sotsiaaltöö põhiväärtuse ... 15 Märts 2023
 2. Mobiilne noorsootöö aitab jõuda keerulistes oludes noorteni

  Search category: Blogi

  ... le ja tunnustusele teeb mulle ja minu tiimi liikmetele rõõmu, et meil on koostööpartnerid, kellega on ühised eesmärgid ja väärtused, ning kes mõistavad MoNo teenuse vajalikkust. Peamiselt teeme  ... 07 Oktoober 2022
 3. Laste söömisharjumuste kujundamine

  Search category: Blogi

  ... suurused, meedia, sh reklaami mõju, toitu puudutavad seadused, ümbritsevate inimeste eeskuju ja suhted teistega, kultuuritaust, käitumisnormid, väärtused, hoiakud, oskused, teadmised, pere sotsiaalmajanduslik ... 07 September 2022
 4. Tervem, targem ja rikkam Eesti algab meist endist!

  Search category: Blogi

  Septembris on võimalus kõigil taaskord teha alkoholist paus. Kampaania „Septembris ei joo“ toob sel aastal fookusesse väärtused ja hoiakud, mis aitavad meil kõigil teha targemaid valikuid, luues oma ... 29 August 2022
 5. Käes on september, käes on alkoholivaba kuu

  Search category: Uudised

  Alkoholiennetuse kampaania „Septembris ei joo“ kutsub inimesi septembrikuus taas alkoholist pausi pidama ja toob sel aastal fookusesse väärtused ja hoiakud, mis aitavad meil kõigil teha targemaid valikuid, ... 29 August 2022
 6. Turvaline õpikeskkond on õppimise alus

  Search category: Blogi

  ... rahulikumat ja stabiilsemat keskkonda vajavad lapsed nii kodus kui koolis. Turvatunne, rahu ja heaolu on väärtused, mida tuleks tõsta esikohale, et klassis saaks toimuda õppimine. Eesti koolides õpivad ... 09 Märts 2022
 7. Kiirgused töökeskkonnas: elektromagnetväljad

  Search category: Blogi

  ...  tööohutus elektromagnetväljadega kokkupuutel Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded elektromagnetväljadest mõjutatud töökeskkonnale, elektromagnetväljadega kokkupuute piirnormid ja rakendusv ... 28 Aprill 2021
 8. Hooldusperede olulist rolli tutvustav kampaania toob vaatajateni noorte kogemuslood

  Search category: Uudised

  ... on hooldusperel olnud nende arengule ja valikutele elus. Kampaania tuumaks on väärtused, mis jäävad inimesega kogu eluks. Aastas eraldatakse perekonnast keskmiselt 250 eri vanuses last, kes vajava ... 27 Detsember 2019
 9. Kiusamise ennetamisprogramm kõigis õpiastmetes läheks maksma 4 miljonit eurot – vanglate pidamine maksab aastas 50 miljonit

  Search category: Blogi

  ... vasti öelnud, mänguhoos lükanud või mängust välja jätnud. Väärtused, mida programmi kaudu lastele tahetakse edasi anda, on sallivus, austus, julgus ja hoolivus. Lilla karu võib lapsega kaasa tu ... 24 Juuni 2015
 10. Üldised põhimõtted ja väärtused

  Search category: Koolis

  Turvaline ja toetav koolikeskkond. Õpilaste heaolule ning vajadustele vastava koolikeskkonna kujundamisele paneb aluse positiivne ja toetav õhkkond koolis. Õpilaste seotus- ja ühtekuuluvustunne, sarnased ... 22 Aprill 2014
 11. Miks on koolis vaja ellu viia uimastiennetust?

  Search category: Koolis

  Eesti noortega seotud terviseprobleemidest on ühed tõsisemad ning kahjutoovamad uimastitega seotud probleemid. Noortepoolne uimastite tarvitamine on seotud koolist puudumise ja väljalangemise, õpiraskuste, ... 22 Aprill 2014
 12. Lähtekohad uimastiennetuseks koolis

  Search category: Koolis

  ... uimastiennetustegevusi ellu viia ning millised on koolipõhise uimastiennetuse üldised põhimõtted ja väärtused. Miks on koolis vaja ellu viia uimastiennetust? Üldised põhimõtted ja väärtused ... 22 Aprill 2014
 13. Suhtelises vaesuses elas 2012. aastal 18,7% ja absoluutses vaesuses 7,3% elanikest

  Search category: Blogi

  ...  järgi kasvavasse ritta ning leitakse mediaan (rea keskmine väärtus, st pooled väärtused jäävad sellest ülespoole ning pooled allapoole). 60% mediaani väärtusest ongi suhtelise vaesuse piir. Su ... 17 Detsember 2013
 14. Iga kuues Eesti laps elab suhtelises vaesuses

  Search category: Blogi

  ... pooled väärtused jäävad sellest ülespoole ning pooled allapoole). 60% mediaani väärtusest ongi suhtelise vaesuse piir. Suhtelises vaesuses elavad inimesed, kelle ekvivalentnetosissetulek on mada ... 30 Mai 2013
 15. Müra on inimest häiriv, tema tervist ja heaolu kahjustav heli!

  Search category: Blogi

  ... tajate tervisekontrolli vajalikkus; 4) ettevõttes müra mõõtmistulemused; 5) müra piirnormid ja meetmete rakendusväärtused; 6) töökohas mürast tulenevate terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks raken ... 23 August 2012
 16. Narkomaania – kõigi ja ei kellegi mure

  Search category: Blogi

  ... tagama sotsiaalse kaitse, tekitama inimestes turvatunde ning looma tervislikke valikuid soodustava elukeskkonna. Meie ühised väärtused ja normid on need, mis probleemi tekke ja leviku võivad ära hoida ... 20 Juuni 2012
 17. Südamehaiguste ennetamine - millest alustada?

  Search category: Blogi

  ... korra viie aasta jooksul. Varasem ja sagedasem testimine on vajalik kui väärtused on piiripealsed või on olemas muud südamehaiguse riskifaktorid. veresuhkru väärtus. Kuna diabeet on üks südamehaiguse ... 17 Aprill 2012
 18. Tervise edendamine paikkonnas

  Search category: Paikkonnas

  Investeerides paikkondlikku arengusse, luues ja toetades sotsiaalseid infrastruktuure ning panustades tervisekäitumist soodustavatesse ettevõtmistesse, soodustame riigi tervisekapitali arengut. Meist ... 17 Aprill 2011
 19. Tervise edendamine lasteaias

  Search category: Lasteaias

  ...  süsteemselt üle vaadata: põhiväärtused. Näiteks saab arengukavas välja toodud oluliste väärtuste hulka seada tervise ja heaolu edendamise ning süsteemselt sellega tegeleda.  füüsilin ... 04 Aprill 2011
 20. Tervist edendavate töökohtade (TET) võrgustik

  Search category: Töökohal

  ... e töökohal. TET-võrgustiku liikmete väärtused ja põhimõtted Võrgustiku liikmed: arendavad inimväärtust, võrdsust, solidaarsust, professionaalset eetikat, teadmisi erinevate elanikkonna gruppi ... 04 Aprill 2011