Tervise edendamine / Koolis

Väljavõte põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest: „Põhikooli ülesanne on luua õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õppekeskkond, mis toetab tema õpihuvi ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist."

Uimastiennetus koolis hõlmab endas:

  • positiivse, turvalise ja toetava õhkkonna kujundamist;
  • õpilaste, lastevanemate, kooli töötajate ja kogukonna kaasamist ning omavahelist koostööd;
  • laste ja noorte arengu ning toimetuleku toetamist;
  • uimastivaba koolikeskkonna väärtustamist;
  • häbimärgistamise ja tabude ärahoidmist;
  • kokkulepete sõlmimist lubatud ja keelatud tegevuste osas;
  • varajast märkamist ja sekkumist;
  • võimaluste loomist vaba aja veetmiseks ja huvitegevusteks;
  • uimastihariduse andmist nii õppekavapõhiselt kui ka õppekavaväliste tegevuste kaudu;
  • probleemide kompleksset lahendamist.

Kooli uimastiennetus on järjepidev protsess – sellega tuleb pidevalt tegeleda vastavalt õpilaste vajadustele, hetkeolukorrale, töötajate arenguvajadustele ning ühiskonnas toimuvatele protsessidele.

Järgnev peatükk kirjeldab, miks on oluline uimastiennetustegevusi ellu viia ning millised on koolipõhise uimastiennetuse üldised põhimõtted ja väärtused.