Tervise edendamine / Koolis

Uimastiennetus koolis sisaldab endas mitmeid eri osapoolte tegevusi. Järgnevalt on toodud mõned näited kogu kooli, koolitöötajate, lastevanemate, õpilaste ning juhtkonna võimalikest tegevustest.

Joonis 3 Eri osapoolte uimastiennetustegevused

Joonis 3. Eri osapoolte uimastiennetustegevused koolis

Võttes aluseks joonise 3, kool kas täiendab olemasolevaid dokumente õpilaste ja koolipersonali heaolu ja turvalisuse huvides (kooli arengukava, sisekord, hädaolukorra lahendamise plaan jne) või koostab eraldi enda oludele sobiva uimastiennetustegevuste läbiviimise plaani. Lisa 2 toob välja teemad, mis on vaja koolisiseselt läbi arutada ning mille lõikes saab edaspidi sooritatavad tegevused (sh ka kes ning kuidas teeb) kirja panna. Eelneda võiks hetkeolukorra kaardistamine (vt ka lisa 3), sh riiklike ja kohalike uimastiennetuse eesmärkidega tutvumine, alaealiste uimastite tarvitamist käsitlevate riiklike ja kohalike uuringutega tutvumine jne.