Tervise edendamine / Koolis

Uimastiennetuse elluviimiseks koolis tuleb sõnastada eesmärgid, mida soovitakse saavutada. Eesmärkidest on soovitatav valida prioriteetsemad, millele õppeaasta jooksul keskenduda. Oluline on analüüsida nende täitmist või mittetäitmist perioodiliselt (vt ka lisa 2).

Järgnevalt on toodud mõned võimalikud näited lühiajalistest eesmärkidest ning ennetustöö tulemustest. Välja toodud lühiajalised eesmärgid on seotud teadmiste parandamisega, sarnaselt tuleb sõnastada ka teiste tulemustega seotud lühi- ja pikaajalised eesmärgid.

Lühiajalised eesmärgid

Kõik lastevanemad ja hooldajad, õpilased, koolitöötajad ning teised kooliga seotud inimesed teavad (või teavad, kust teavet saada):

 • mis on uimastiennetus ja miks on oluline seda ellu viia;
 • milliseid uimastiennetustegevusi koolis ellu viiakse;
 • kuidas panustada uimastiennetusse riskitegurite vähendamise ja kaitsvate tegurite suurendamise kaudu (vt ka peatükk 1.4);
 • millised on koolis kehtivad uimastitega seotud reeglid;
 • milline on igaühe roll ja vastutus uimastiennetuses, varajases märkamises ja sekkumises;
 • millised on eri osapoolte ootused uimastiteemaga tegelemiseks ning kuidas neid kaasatakse uimastiennetustöö planeerimisse, elluviimisse ning analüüsimisse;
 • millised on kooli mõjutus- ja tugimeetmed ning kuidas neid õpilasi austavalt ja hoolivalt rakendatakse;
 • millised on eri osapoolte õigused ja kohustused;
 • millised on koolisisesed tegevusjuhised uimastitega seotud juhtumi korral käitumiseks (vt ka lisa 6);
 • kust leida abi õpilasele või õpilase pereliikmele, kes tarvitab uimasteid või keda mõjutab kellegi teise (sõbra, pereliikme) uimastitarvitamine;
 • kuhu pöörduda mure korral;
 • kuidas aidata hädaohus olevat inimest (vt ka lisa 10).

Kooli uimastiennetustöö tulemused

 • Õpilaste prosotsiaalne käitumine (näiteks teistest hoolimine, koostöö, sõbralikkus, abistamine, vastutusvõime) on järjepidevalt arendamisel;
 • koolis valitseb õppimiseks ja töötamiseks turvaline ja toetav uimastivaba keskkond;
 • kõigi töötajate ja õpilaste tervis, turvalisus ja heaolu on väärtustatud ja hoitud;
 • uimastiennetus (sh ka uimastitega seotud juhtumitega tegelemine) on järjepidev, laiaulatuslik ja süsteemne, mis tagab ennetustöö efektiivsuse;
 • kooli töötajad tunnevad ennast pädevana, et viia ellu uimastiennetustegevusi ning lahendada uimastitega seotud juhtumeid;
 • kooliga seotud inimesed julgevad mure korral abi küsida;
 • õpilastel ning peredel on kooli ja partnerorganisatsioonide ühistöö tulemusena kiire ligipääs vajalikule abile.

Loe edasi: