Tervise edendamine / Koolis

Probleemse uimastitarvitamise tõenäosust vähendavaid tegureid nimetatakse kaitseteguriteks ja uimasti tarvitamise tõenäosust ning sõltuvuse teket suurendavaid tegureid riskiteguriteks (tegurid on seotud uimastite sagedase või probleemse tarvitamisega, mitte proovimisega). Mida rohkem on riskitegureid, seda suurem on oht, et uimastitarvitamine viib sõltuvuseni. Nii riski- kui ka kaitsetegurid võib noorte puhul jagada neljaks: 1) individuaalsed; 2) kooli ja eakaaslastega seotud; 3) perega seotud; 4) ühiskonnaga seotud tegurid.

Riski- ja kaitsetegurite mõju sõltub ka lapse vanusest. Näiteks nooremale lapsele avaldavad suuremat mõju perega seotud tegurid, noorel aga kooli ja eakaaslastega seotud tegurid. Järgnevalt on tabelis 1 toodud mõned näited riski- ja kaitseteguritest.

Tabel 1. Riski- ja kaitsetegurid (Kiive jt 2007, Streimann 2007, Silmere 2006, NIDA 2008) 

Riskitegurid Kaitsetegurid
Individuaalsed tegurid

- elamustejanuline käitumine
- impulsiivsus
- ebaadekvaatne enesehinnang (nii madal kui ka ülemääraselt kõrge)
- puudulikud sotsiaalsed oskused
- agressiivne või antisotsiaalne käitumine
- psüühilised häired
- uimasti tarvitamine varajases eas
- uimasti tarvitamise viis (nt süstimine)

- adekvaatne enesehinnang
- optimistlik ellusuhtumine
- sotsiaalsed oskused
- hea kohanemisvõime
- vaimse ja füüsilise tervise probleemide puudumine
- moraalsed ja religioossed tõekspidamised
- varajase kaotuse ja psüühilise trauma puudumine

Kooli ja eakaaslastega seotud tegurid - halb psühhosotsiaalne keskkond koolis
- probleemid õppeedukusega, õpiraskused
- kooli üritustel mitteosalemine
- nõrk tervisekasvatus koolis
- vanemate vähene huvi kooli tegevuste ja hariduse vastu
- sõbrunemine uimasteid tarvitavate eakaaslastega
- kampadesse kuulumine
- toetav kool ning sealt saadud kogemused
- tervisealaste teadmiste andmine ning tervise väärtustamine koolis
- vanemate seotus kooliga
- hea edasijõudmine koolis
- kooli pidev huvi õpilaste käitumise vastu
- sotsiaalsete oskuste õpetamine koolis
- aktiivne osalemine noorterühmas või -organisatsioonis
Perekonnaga seotud tegurid - uimasteid tarvitavad vanemad
- vanemate salliv suhtumine uimastitarvitamisse
- pinged ja tülid perekonnas
- vanematepoolne üle- või alahooldus
- lapse ja vanema vahelise kiindumuse puudumine
- traumaatilised sündmused (psüühiline, füüsiline või seksuaalne väärkohtlemine, vanemate lahutus või surm)
- vähemalt ühe stabiilse täiskasvanud hooldaja olemasolu
- kuuluvus- ja lähedustunne perekonnas
- vähe pingeid ja ebakõlasid perekonnas
- toetav perekeskkond
- aja leidmine ühisteks perekondlikeks tegevusteks
- mõõdukas ning vanusele vastav vanemlik kontroll ja järelevalve
- avatus mõttevahetusele ja probleemide arutamisele
Ühiskonnaga seotud tegurid - uimastite kerge kättesaadavus
- ühiskonnas valitsevad soosivad hoiakud ja normid uimastite tarvitamise suhtes
- uimastite tarvitamist soosivad seadused
- vaesus
- vähesed või puuduvad sidemed naabrite ja teiste ühiskonnaliikmetega
- kultuurilise kuuluvuse puudumine
- toetavate täiskasvanute olemasolu
- psühhoaktiivsete ainete tarvitamist mittesoosivad seadused ja hoiakud
- ühiskonnaliikmete avatus ja abivalmidus
- ressursside kättesaadavus (lastehoid, hoolekanne ja tervishoid, haridus, võimalused vaba aja veetmiseks ja transport)

Mõne riskiteguri olemasolu lapse elus ei pruugi viia uimastite kuritarvitamise või sõltuvuseni. Kas ja millal see tegur mõjutab uimastite tarvitamist, sõltub mitmete tegurite (sh kaitsetegurite) koosmõjust, tugevusest ning kestusest, samuti lapse arenguetapist. Kaitsetegurid omakorda kompenseerivad ja tasakaalustavad riskitegureid ehk aitavad vähendada nende mõju.

Lisaks uimastite tarvitamisele mõjutavad riski- ja kaitsefaktorid ka teisi riskikäitumise liike – näiteks vägivaldset ja kuritegelikku käitumist, riskantset seksuaalkäitumist, koolist väljalangemist jms. Seega on võimalik tõhusa ennetustöö abil vähendada ka teisi probleemseid käitumisviise.

Loe edasi: