Kooli tervisenõukogu / Tervisenõukogu koosseis

Kooli tervisenõukogu arvuline koosseis oleneb koolis õppivate õpilaste ja töötavate pedagoogide arvust, kuid soovituslikult võiks kuuluda sinna mitte alla 5 või üle 15 liikme.

Tervisenõukogu liikmeid peaks iseloomustama ühine missioonitunne. Valimine tervisenõukogu liikmeks toimub vabatahtlikkuse alusel.Tervisenõukogu isikulise koosseisu moodustamisel tuleks arvestada, et sinna kuuluksid isikud järgmistest valdkondadest, kes:

  • esindavad otsuste tegijaid või saavad neid mõjutada
  • on spetsialistid mõnes tervisega seotud valdkonnas
  • on seotud nõustamisega
  • vastutavad personali juhtimise eest

Seega tervisenõukogu moodustatakse järgmistest liikmetest:

  • kooli juhtkonna esindaja (direktor või õppealajuhataja)
  • õpilaste esindajad (soovitatavalt kooli õpilasomavalitsuse liige/liikmed)
  • õpetajad (inimeseõpetuse, kehalise kasvatuse, bioloogia vms aine õpetaja(d), huvijuht
  • tervishoiutöötaja (kooliarst või -õde), kooli psühholoog, sotsiaaltöötaja või -pedagoog, logopeed
  • lastevanemate esindaja(d) (üldhariduslikus koolis, soovitatavalt hoolekogu liige)
  • kohaliku omavalitsuse esindaja

Väga oluline on aga kaasata õpilased – tervisenõukogu, kuhu ei kuulu teotahtelised õpilased, on poolik. Täiskasvanutel võivad olla teadmised, kuidas peab olema, õpilastel on aga teadmine, kuidas on nendele parim.

Kooli tervisenõukogul soovitatakse kutsuda konkreetsete projektide/programmide läbiviimisel ekspertideks spetsialiste vastavatest valdkondadest (näiteks vigastuste ennetamise ja turvalisuse parandamisega seotud tegevuste läbiviimiseks vastava kompetentsiga isiku).