Uudised / Lasteaial on laste liikumisaktiivsuse suurendamisel oluline roll

Lasteaial on laste liikumisaktiivsuse suurendamisel oluline roll

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 13. Veebruar 2024

Laste liikumisoskuste arendamine, kehalise aktiivsuse suurendamine ja selleks võimaluste loomine on lasteaias oluline tegevusvaldkond. Oluline on, et liikumine oleks mitmekülgne,  arendaks eri liikumisoskusi ning toimuks lapse arengut ja tervist toetavas keskkonnas. Tervise Arengu Instituut (TAI) kutsub lasteaedu liikumisvaldkonda hindama ja arendama – selle toetamiseks on valminud juhendmaterjal koos hindamisvahendiga.

Igapäevane piisav liikumine toetab lapse vaimset, sotsiaalset, füüsilist ja emotsionaalset tervist. Koolieelses eas lapsed peaksid liikuma iga päev vähemalt kolm tundi, sellest vähemalt 60 minutit mõõduka kuni tugeva intensiivsusega.

Tartu Ülikooli liikumislabori ja Tervise Arengu Instituudi koostöös 2022. aastal valminud juhendmaterjal koos hindamisvahendiga aitab lasteaiaperel keskkonda hinnata kuues valdkonnas:

  1. töötajad ja koostöö;
  2. aktiivne vaba mäng;
  3. keskkonna kujundamine;
  4. õppimine liikumise kaudu ja istumisaja vähendamine;
  5. aktiivne lasteaiatee;
  6. organiseeritud liikumistegevus (liikumistunnid).

Kujundatud juhendmaterjalile lisaks loodi 2023. aastal lasteaiaperele hindamiseks kasutajasõbralikud töövahendi vormid Wordi dokumendina ja Exceli failina, mis aitavad hindamistulemusi kokku võtta, analüüsida ja tegevusi planeerida.

Hindamisvahend on toeks

2023. aasta kevadel testisid viis lasteaeda Eesti eri piirkondades (Tartu, Tallinn, Pärnu, Haapsalu) hindamisvahendit, tagasiside põhjal täpsustasime ja uuendasime koostöös TÜ liikumislaboriga hindamiskriteeriume. Lasteaiad hindasid liikumise valdkonda, tõid välja edutegurid ja tegid tulemustest kokkuvõtte. Hindamistulemuste alusel kavandati lasteaedades tegevusi laste liikumisaktiivsuse suurendamiseks ja võimaluste parandamiseks.

Kuidas liikumise valdkonda hinnata?

Hindamis- ja arendusprotsessi jaoks on vaja läbi mõelda nii hindamise ettevalmistamine kui ka elluviimine. Oluline on hindamise eesmärgi ja juhendmaterjali tutvustamine töötajatele, motiveeritud ja tegusa meeskonna olemasolu, töötajate ja lapsevanemate kaasamine ning hea kommunikatsioon.

Edukale hindamisele aitab kaasa seegi, et lasteaiaperele leitakse kõige sobivam aeg, sest kogu protsess võib võtta aega umbes kaks kuud. Eestvedaja peaks olema valmis võtma arvesse eri tõlgendusi ning hinnanguid ja soodustama arutelu, kus meeskonna liikmed saavad oma arvamust avaldada. Üheskoos meeskonnaga kokkuvõtte tegemine ja tulemuste analüüsimine aitab välja selgitada iga valdkonna tugevused ja arenguvajadused ning otsustada, mis vajab tähelepanu ja arendamist.

Tervise Arengu Instituudi ja Tartu Ülikooli liikumislabori koostöös toimus 19.04.2023 Veebivunk „Kuidas toetada lasteaias laste liikumist süsteemselt ja läbimõeldult“, kus räägiti laste liikumise olulisusest, tutvustati eelkooliealiste laste liikumissoovitusi, lasteaia liikumise valdkonna hindamisvahendit ja jagati lasteaedade kogemust hindamisel.

Juhendmaterjal, kasutajasõbralikud hindamisvahendi versioonid Wordi dokumendina ja Exceli failina ning Veebivungi salvestus on avaldatud Tervise Arengu Instituudi veebilehtedel.

Kutsume kõiki Eesti lasteaedu hindamist ellu viima. See aitab üheskoos läbi mõelda, kuidas lasteaias laste liikumist toetatakse, millised on võimalused selleks ja mida on vaja veel arendada.