Uudised / Siseministeerium soovib muuta väikelaevadel päästevesti kasutamise kohustuslikuks

Väikelaevadel viibivate inimeste ohutuse tagamiseks ja veeõnnetuste vältimiseks tegi siseministeerium majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ettepaneku täpsustada meresõiduohutuse seadust ning kehtestada selgesõnaliselt ohutusnõue, mille järgi on päästevesti kandmine kohustuslik.

Siseminister Ken-Marti Vaheri sõnul näeb meresõiduohutuse seadus praegu ette, et väikelaevas viibijaid ei tohi ohtu seada ning väikelaeva ohutu kasutamise eest vastutab selle juht. „Seega on seaduses küll sätestatud, et ohutusnõuete täitmise eest on vastutav väikelaeva juht, kuid see ei määratle konkreetset kohustust kanda päästevesti või ujuvusvahendit. Meie eesmärk on vähendada veeõnnetuste arvu ja säästa inimelusid. Selleks on oluline luua õigusselgus päästevahendite kasutamise osas,“ ütles Vaher.

Siseministeeriumi ettepanek on täiendada seaduse paragrahvi 37 lõikega 1¹: „Väikelaeva juht peab tagama, et iga väikelaeva pardal viibiv isik kannaks nõuetekohast päästevesti või ujuvusvahendit. Kui väikelaeva juhi arvamusel on väikelaeva pardal viibiva isiku ohutus tagatud muul viisil, võib väikelaeva juht otsustada, et päästevesti või ujuvusvahendi kandmine ei ole vajalik.“

Vaheri sõnul aitab päästevesti kandmine vältida võimaliku veeõnnetuse korral inimeste uppumist, kuna see tagab inimese veepinnal püsimise tema enda ujumisoskusest sõltumata. „Päästevesti kandmata jätmisest tingituna toimub igal aastal mitmeid traagilise lõpuga veeõnnetusi. Sel aastal toimunud õnnetustes oleks päästevesti kandmine võinud päästa vähemalt kuus elu. Veeõnnetuste vähendamiseks tuleb seaduse tasandil selgelt välja tuua päästevesti kandmise kohustus, et suunata inimesi väikelaevadel ohutult käituma,“ lisas Vaher.

Siseministeerium märgib ettepanekus, et teatud tingimustel ei pruugi päästevarustuse kandmine olla siiski vajalik, kui väikelaeval viibivate inimeste ohutus on ka ilma selleta tagatud. Päästevesti kandmine ei pruugi olla vajalik näiteks soodsate keskkonnatingimuste korral või kui inimesed paiknevad väikelaeval olles ohutus kohas, näiteks siseruumides, ja päästevarustus on võimaliku veeõnnetuse korral kergesti kättesaadav. Paindlikkuse huvides on muudatusettepanekus jäetud otsustamine väikelaeva juhile, kes peab päästevesti vajalikkust kaaluma igal juhtumil eraldi, lähtudes pardal viibivate inimeste ohutusest.