2016 /

Tegevused 2016

 • 23. November 2017

Tervise Arengu Instituudi tegevused laste ja noorte tervise ning heaolu edendamisel 2016. aastal
 • Koolitused ja teabepäevad haridusasutuste töötajatele, erinevatele spetsialistidele ja õpilastele (koolituste ajad, toimumise kohad ja koolituskavad leiab
  www.terviseinfo.ee/sundmused)
 • Tervisedendus ja -kasvatus lasteaias. Üldised põhimõtted. (8 h, koolitajad Aita Arund ja Inge Tamm)
 • Laste sotsiaalsete oskuste kujundamine (8h, koolieelsetele lasteasutustele, koolitaja Merike Kull)
 • Lapse seksuaalne areng ja seksuaalkasvatus. Laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamine. (8 h, koolieelsetele lasteasutustele, koolitaja(d) Lemme Haldre ja Eha Berezjuk)
 • Laste väärkohtlemine ja laste väärkäitumine – mis on mis? (8 h, koolieelsetele lasteasutustele, koolitaja Ene Pill)
 • Suhtlemine laste ja vanematega. (8 h, koolieelsetele lasteasutustele, koolitaja Kadri Järv-Mändoja)
 • Arengulise erivajadusega lapse abistamine. (8 h, koolieelsetele lasteasutustele, koolitaja Kärt Käesel)
 • Psüühiline trauma ja kaotus lapse pilgu läbi. (8 h, koolieelsetele lasteasutustele, koolitaja Maire Riis)
 • Diabeediga lapse toitlustamine haridusasutuses. NutriData programmi kasutamise võimalused haridusasutuste juhendamisel. (Terviseameti inspektoritele, diabeedi- ja kooliõdedele, koolitajad Liana Varava, Tagli Pitsi, Kristi Peegel, Madli Martverk)
 • Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustiku suvekool. (16 h)
 • Arenduskoolitused lasteaedade ja koolide koordinaatoritele. (2 x 16h)
 • Tervisedenduse baaskoolitus koolide tervisenõukogudele „Kuidas saada ja jääda tervist edendavaks kooliks“
 • Kuidas kaasata õpilasi? 2 x 16h)
 • Tervist Edendavate Koolide võrgustiku suvekool. (16 h)
 • Uimastiennetus ja uimastitega seotud juhtumite lahendamine koolis koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga. 
 • Uimastiennetuse õpetajaraamatu koolitused põhikoolile (8 h, Tallinnas, Tartus. Kokku 10 koolitust)
 • Toitumine ja liikumine. I-III kooliaste. Õpetajaraamatu koolitused. (6 h, koolide õpetajate meeskondadele. Aasta jooksul kokku 40 koolitust)

Uute koolituste väljatöötamine

 • Esmaabi õpetamine põhikoolis. Koolitus kooliõdedele
 • Lapse tervise toetamine. Koolitus eelkooliealiste laste vanematele

Tervisedenduse konverentsi 2016: "Toitumine ja suutervis inimese elukaare vältel" korraldamine koostöös Eesti Haigekassa, Sotsiaalministeerium, Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Eesti esinduse ja Tallinna Ülikooliga

Haridusasutuste tervisedenduse koordineerimine maakondlikul ja kohalikul tasandil, sh haridusasutuste tervise ja heaolu valdkonna alane nõustamine paikkondlike lasteaedade ja koolide koordinaatorite poolt

Diabeeti põdevate laste toimetuleku suurendamine haridusasutustes: tugivõrgustiku arendamine ja diabeedi- ja kooliõdede poolt haridusasutuste töötajate koolitamine ja
juhendamine

Koolieelsete lasteasutuste PSKK (psühhosotsiaalse keskkonna) hindamise töövahendi administreerimine

Trükiste ja veebipõhiste materjalide koostamine ja avaldamine

 • Uimastiennetuse õpetajaraamat põhikoolile. Materjali tõlkimine vene keelde.
 • „Tervist edendavaks kooliks saamise 5 sammu". Materjali toimetamine, kujundamine ja trükk.
 • Metoodiline materjal kooliõdedele I-III kooliastme inimeseõpetuse tundides inimeseõpetuse õpetaja toetamiseks esmaabi praktilise õppe läbiviimisel. Materjali toimetamine ja kujundamine.

Konkursside ja kampaaniate korraldamine

 • Üleriigiline uimastialane ennetusprojekt TEIP 
 • Üleriigiline ennetusprogramm "Suitsuprii klass" 4.–12. klasside õpilastele
 • Noorte toitumise kampaania „Fiidi Karu" veebis ja sotsiaalmeediakanalites

            Veebis: http://www.toitumine.ee/kampaania/fiidikaru/
            Facebookis: https://www.facebook.com/fiidikaru
            Instagramis: http://instagram.com/fiidicam
            Ask.fm-is: http://ask.fm/fiidikaru

Uuringud ja raportid

 • Eesti kooliõpilaste tervisekäitumine. 2013/14 õppeaasta Eesti HBSC uuringu raport
 • WHO Euroopa algatus „Euroopa laste rasvumuse seiresüsteem“ (Childhood Obesity Surveillance Initiative; COSI), mille eesmärk on hinnata 6-9 aastaste laste ülekaalu ja rasvumuse, söömisharjumuste ja kehalise aktiivsuse trende.

Projektid ja tõenduspõhised sekkumisprogrammid

Eesti Haigekassa poolt rahastatud projekt „Tervise edendamine lasteaias ja koolis“

VEPA käitumisoskuste mäng – klassis rakendatav sekkumisprogramm, mis ennetab käitumisprobleemide teket ja süvenemist.

Incredible Years vanemaharidusprogramm

Osalemina üle-Euroopalises projektis JANPA (Joint Action on Nutrition and Physical Activity) 2015-2017. JANPA on Euroopa liikmesriike hõlmav toitumisele ja füüsilisele aktiivsusele suunatud projekt, mille peamiseks eesmärgiks on kaasa aidata laste ja noorukite ülekaalulisuse tõusu peatumisele Euroopa Liidu liikmesriikides 2020 aastaks. JANPA eesmärgiks on:

 • hinnata ja prognoosida ülekaalulisuse ja rasvumise majanduslikke kulusid
 • parandada lapseootel naistele ja väikelastega peredele suunatud tervislikku toitumist ja füüsilist aktiivsust käsitlevate integreeritud sekkumiste rakendamist
 • aidata kaasa tervislikumale lapse hooldusele nii perekonnas, lasteaias, eelkoolis kui koolis
 • parandadad toitumisalase teabe kogumist ja kasutamist riiklike tervishoiuasutuste, sidusrühmade ja perekondade poolt