Tervise edendamine / Paikkonnas

Koolitused

 • 08. Märts 2022

Tervise Arengu Instituut pakub maakonna ning kohalike omavalitsuste juhtidele, spetsialistidele ja neis tegutsevatele võrgustike liikmetele võimalust osaleda erinevatel koolitustel.

Tervise- ja heaoluprofiili koostamise koolitus

Koolitusele (pool päeva kuni päev, vastavalt vajadusele) on oodatud osalema eri valdkondade spetsialistid, kellel on soov koostada oma paikkonna tervise ja heaoluprofiil. Koolitusele soovitame tulla suurema meeskonnaga (4–6 inimest), sest profiil valmib kõige tõhusamalt meeskonnatööna.

Koolitusel käiakse koolitajate juhendamisel läbi kogu profiili koostamise protsess ja tutvutakse profiili koostamiseks loodud e-keskkonnaga, mis lihtsustab profiili koostamisel andmekogumist. Koolitus on väga praktiline – koolituse jooksul saavad esimesed reaalsed sammud koostamises juba tehtud ning iseseisvalt jätkamine on oluliselt lihtsam.

Koolitusel osalemiseks on vajalik sülearvuti ning internetiühenduse olemasolu.

Koolitused toimuvad kooskõlas maakondliku tellimusega. Kui sul on huvi koolitusel osalemise vastu, siis võta ühendust oma maakonna tervisedenduse spetsialistiga või otsi koolitust Tervise Arengu Instituudi veebilehelt.

Kuidas edendada elanike tervist ja ennetada haigusi – 65 ideed kohaliku tasandi organisatsioonidele

Tervise Arengu Instituudi loodud juhendmaterjalil põhinev praktiline koolitus (ühepäevane), kus aktiivtööde ning loengute koostoimes tutvutakse erisuguste sekkumistega, mis on tõenduspõhised ning lihtsasti rakendatavad kohalikul tasandil. Sekkumised puudutavad nii toitumist, liikumist, sõltuvusainete tarvitamist kui ka vaimset tervist.

Koolitusele on oodatud osalema paikkonna aktiivsed inimesed, kes ühel või teisel viisil enda tööga elanikkonna tervisesse ja heaolusse panustavad – KOV töötajad, õpetajad, kolmanda sektori esindajad, ettevõtjad jne.

Koolitused toimuvad kooskõlas maakondlikuu tellimusega. Kui sul on huvi koolitusel osalemise vastu, siis võta ühendust oma maakonna tervisedenduse spetsialistiga või otsi koolitust Tervise Arengu Instituudi veebilehelt.

Hea elukeskkond – kelle valikute küsimus?

Ühepäevase koolituse keskne teema on, kuidas kohalikul tasandil erinevate valdkondade koostöö tulemusena kujundada selline elukeskkond, mis toetab inimeste heaolu ja tervist, suurendades seeläbi paikkonna atraktiivsust ja elanike elukvaliteeti. Tervis igas poliitikas põhimõttest lähtuv koolitus tegeleb järgmiste teemadega:

 • Kuidas soodustada sektoritevahelist koostööd ja ühiste eesmärkide seadmist
 • Spetsialistide ja otsusetegijate teadlikkuse suurenemine võimalustest oma otsuste kaudu mõjutada elanike tervist positiivselt
 • Erinevate sektorite roll tervise edendamisel ja haiguste ennetamisel
 • Tervist toetav keskkond, erinevate poliitiliste otsuste pikaajaline mõju rahva tervisele

Sihtrühm: kohaliku tasandi otsusetegijad, arvamusliidrid, arendusnõunikud, avaliku ruumi planeerijad, tervisedendajad, ettevõtjad, korrakaitse-, kultuuri-, noorsootöö, sotsiaaltöö jt valdkondade esindajad väljaspool tervishoiusektorit ning kogukonna aktiivsed liikmed.

Ootame koolitusest osa võtma, kui soovid teada, kuidas tervisevaldkonna välised otsused ja tegevused kujundavad elukeskkonda ja mõjutavad inimeste heaolu; millistes olukordades ja otsustes on oluline arvestada kohalike elanike heaolu ja tervist mõjutavate teguritega ning kuidas ise panustada sellesse, et muuta kohalik elukeskkond atraktiivsemaks ja inimeste heaolu toetavaks.

Koolitused toimuvad kooskõlas maakondliku tellimusega. Kui sul on huvi koolitusel osalemise vastu, siis võta ühendust oma maakonna tervisedenduse spetsialistiga või otsi koolitust Tervise Arengu Instituudi veebilehelt.

Tõhus huvikaitse rahvatervises

Tervis ei ole ainult inimese käitumise ja geneetilise loterii tulemus. Paljud asjad, mis elanikkonna tervist mõjutavad, tulenevad ka keskkonnast – milline on õhu või joogivee kvaliteet, kuidas on reguleeritud liiklus, kui palju näeme enda ümber alkoholireklaami ja kas siseruumides suitsetamine on lubatud või mitte. Tervisevaldkonnas on erinevaid huvigruppe, kelle arvamus ja sõnum peaks olema ühiskonnas kuuldavam kui seni. Lobby-meetodeid kasutavad küll tõhusalt ja läbimõeldult tööstused, kelle huvid rahvatervise huvidega vastuolus on (nt alkoholi-, tubakatööstus jne). Huvikaitse on tegevus, mida tuleb teadlikult planeerida ja ellu viia. Selleks, et anda teadmisi, kuidas mõjus eestkõnelemine toimib, õpetame kahepäevasel koolitusel, mis teeb huvikaitse tõhusaks, kuidas huvikaitse tegevusi planeerida ja edukalt ellu viia ning millised on erinevad võimalused oma sõnumi mõju suurendamiseks.

Sihtrühm: kohaliku tasandi otsusetegijad ja arvamusliidrid, kogukonna aktiivsed liikmed, tulevased rahvatervise eestkõnelejaid.

Koolitus on suunatud neile, kelle südameasjaks on mõne tervisega seotud avaliku huvi kaitsmine. Ükskõik, kas siis tervislikku keskkonda väärtustava töötajana oma organisatsioonis, ametniku või lapsevanemana kohalikul tasandil või hoopis kodanikuühiskonna aktivistina riiklikes poliitikates kaasa rääkides.

Koolitusel kasutame praktilise elu näiteid, et mõelda läbi:

 • kuidas valida huvikaitseks just paraja suurusega terviseprobleem
 • millised poliitikad või programmid saavad probleemi leevendusele või lahendusele kaasa aidata
 • kes täpselt nende otsuste eest vastutab ja keda tuleb mõjutada
 • milliseid vahendeid huvide kaitseks tavaliselt kasutatakse
 • kuidas lühiajaline ja pikaajaline strateegia luua, mis toetab muutusi
 • kuidas takistusi ette näha, kuidas liitlasi leida ning kuidas tulemusi hinnata.

Koolitused toimuvad kooskõlas maakondliku tellimusega. Kui sul on huvi koolitusel osalemise vastu, siis võta ühendust oma maakonna tervisedenduse spetsialistiga või otsi koolitust Tervise Arengu Instituudi veebilehelt.

Suhtlemisoskuse tarkused tervise teenistuses

Kahepäevase kommunikatsioonikoolituse eesmärk on arendada tervise edendamisega seotud spetsialistide oskusi edastada terviseinfot arusaadavalt ja selgelt ning hinnata info usaldusväärsust.

Sihtgrupp: tervisedendajad, sotsiaaltöötajad, esmatasandi tervishoiutöötajad, tervisekeskuste töötajad, MTÜde esindajad jt igapäevatöös elanike tervise mõjutajad ja terviseinfo edastajad.

Koolituse teemad:

 • Tervise alase kirjaoskuse mõiste. Usaldusväärsed infokanalid Eestis. Sihtgrupi tervisealase kirjaoskuse taseme hindamine; meetodid, mille abil on võimalik toetada üldelanikkonda ning spetsialiste terviseinfo usaldusväärsuse hindamisel ja kasutamisel.
 • Info presenteerimine erinevatele sihtgruppidele vastavalt nende eelteadmistele (professionaalid vs mitteprofessionaalid), õige formaat, sõnumite selgus; pressiteadete, artiklite ja uudiste koostamine; keelekasutus, s.o erialakeele asemel lihtsasti mõistetava keele kasutamine. Turundus: kuidas oma sõnumit „maha müüa“?
 • Meedia: kuidas saada kontakti ajakirjanikega, kuidas anda intervjuusid, millised on meediakanalid. Moodsad trendid – sotsiaalmeedia kasutus sihtgruppideni jõudmisel, sh kuidas reageerida ebaadekvaatsele infole sotsiaalmeedias.
 • Oma organisatsiooni sees terviseteemaliste sõnumite ühtlustamine, et kõik töötajad oleksid oma sihtgrupile suunatud kommunikatsioonis üheti mõistetavad.
 • Kuidas kommunikatsioon tervisedenduses strateegiliselt muudesse tegevustesse sisse planeerida? Kommunikatsiooni tegevuste planeerimine KOVi arengukavadesse ja tegevusplaanidesse.

Koolitused toimuvad kooskõlas maakondliku tellimusega. Kui sul on huvi koolitusel osalemise vastu, siis võta ühendust oma maakonna tervisedenduse spetsialistiga või otsi koolitust Tervise Arengu Instituudi veebilehelt.

Koostegemise jõud. Kuidas kaasata inimesed kogukonna hüvanguks koos tegutsema?

Kahepäevase kaasamiskoolituse fookus on tervema ja turvalisema kogukonna kujundamise võimalused kaasamine ja koostöö abil. Kuidas abistada kogukondi ja tunda ära sisemisi ressursse? Kuidas kasutada tõhusamalt vabatahtlikke? Kuidas veenda erasektorit tervist toetavatele initsiatiividele õlga alla panema?

Sihtrühm: kohaliku tasandi otsusetegijad, arvamusliidrid, arendusnõunikud, avaliku ruumi planeerijad, tervisedendajad, ettevõtjad, korrakaitse-, kultuuri-, noorsootöö, sotsiaaltöö jt valdkondade esindajad väljaspool tervishoiusektorit ning kogukonna aktiivsed liikmed. Koolitusest on oodatud osa võtma need, kes soovivad teada, kuidas:

 • kaasamine ja koostöö toetab kogukonna heaolu ja tervist
 • kaardistada kogukonna heaolu ja tervisega seotud probleeme ja luua võimalusi nende lahendamiseks
 • läbimõeldult kaasata vabatahtlikke ning leida koostööpartnereid erinevatest sektoritest
 • luua ja hoida toimivaid koostöövõrgustikke, mis toetavad kogukonna heaolu

Koolitused toimuvad kooskõlas maakondliku tellimusega. Kui sul on huvi koolitusel osalemise vastu, siis võta ühendust oma maakonna tervisedenduse spetsialistiga või otsi koolitust Tervise Arengu Instituudi veebilehelt.