Tervise edendamine / Paikkonnas

Koolitused

 • 01. Märts 2018

Tervise Arengu Instituut pakub maakonna ning kohalike omavalitsuste juhtidele, spetsialistidele ja neis tegutsevatele võrgustike liikmetele võimalust osaleda erinevatel koolitustel.

Tervise- ja heaoluprofiili koostamise koolitus

Koolitusel (2-päevane) on oodatud osalema eri valdkondade spetsialistid, kellel on soov oma paikkonna terviseprofiil koostada. Koolitusele soovitame tulla suurema meeskonnaga (4-6 inimest), kuna terviseprofiil valmib kõige tõhusamalt ühtse meeskonna tööna.

Koolitusel käiakse koolitajate juhendamisel läbi kogu profiili koostamise protsess - volikogus algatamisest, andmete kogumisest ja analüüsimisest kuni tegevuskava koostamiseni. Samuti harjutatakse profiili koostamise abimaterjalide kasutamist ning jagatakse näpunäiteid, mis põhinevad viimase aasta jooksul Eestis valminud profiilidel.

Koolitus on väga praktiline - koolituse jooksul saavad esimesed reaalsed sammud koostamises juba tehtud ning iseseisvalt jätkamine on oluliselt lihtsam.

Koolituse esimese päeva praktiliste tööde tarvis palume võimalusel kaasa võtta sülearvuti. Piisab, kui on 1 arvuti 2-3 inimese peale. Kasutamiseks sobivad vaid arvutid, mis võimaldavad täielikku ühilduvust MS Exceliga (Open Office ei sobi).

Koolitused toimuvad vastavad maakondlikule tellimusele. Kui sul on huvi koolitusel osalemise vastu, siis võta ühendust oma maakonna tervisedenduse spetsialistiga, kelle kontaktid leiad siit või otsi koolitust terviseinfo.ee sündmuste andmebaasist.

Kuidas edendada elanike tervist ja ennetada haigusi- 65 ideed kohaliku tasandi organisatsioonidele

Tervise arengu instituudi poolt loodud juhendmaterjalil baseeruv praktiline koolitus (1 päevane), kus aktiivtööde ning loengute koostoimes tutvutakse erinevate sekkumistega, mis on tõenduspõhised ning lihtsasti rakendatavad kohalikul tasandil. Sekkumised puudutavad nii toitumist, liikumist, sõltuvusainete tarvitamist kui ka vaimset tervist.

Koolitusel on oodatud osalema paikkonna aktiivsed inimesed, kes ühel või teisel viisil enda tööga elanikkonna tervisesse ja heaolusse panustavad – KOV töötajad, õpetajad, kolmanda sektori esindajad, ettevõtjad jne.

Koolitused toimuvad vastavad maakondlikule tellimusele. Kui sul on huvi koolitusel osalemise vastu, siis võta ühendust oma maakonna tervisedenduse spetsialistiga, kelle kontaktid leiad siit või otsi koolitust terviseinfo.ee sündmuste andmebaasist.

Hea elukeskkond – kelle valikute küsimus?

Ühepäevase koolituse keskne teema on, kuidas kohalikul tasandil erinevate valdkondade koostöö tulemusena kujundada selline elukeskkond, mis toetab inimeste heaolu ja tervist, suurendades seeläbi paikkonna atraktiivsust ja elanike elukvaliteeti. Tervis igas poliitikas põhimõttest lähtuv koolitus tegeleb järgmiste teemadega:

 • Kuidas soodustada sektoritevahelist koostööd ja ühiste eesmärkide seadmist
 • Spetsialistide ja otsusetegijate teadlikkuse suurenemine võimalustest oma otsuste läbi elanike tervist positiivselt mõjutada
 • Erinevate sektorite roll tervise edendamisel ja haiguste ennetamisel
 • Tervist toetav keskkond, erinevate poliitiliste otsuste pikaajaline mõju rahva tervisele

Sihtrühm: kohaliku tasandi otsusetegijad, arvamusliidrid, arendusnõunikud, avaliku ruumi planeerijad, tervisedendajad, ettevõtjad, korrakaitse-, kultuuri-, noorsootöö, sotsiaaltöö jt valdkondade esindajad väljaspool tervishoiusektorit ning kogukonna aktiivsed liikmed.

Ootame koolitusest osa võtma, kui soovid teada kuidas tervisevaldkonna välised otsused ja tegevused kujundavad elukeskkonda ja mõjutavad inimeste heaolu; millistes olukordades ja otsustes on oluline arvestada kohalike elanike heaolu ja tervist mõjutavate teguritega ning kuidas ise panustada sellesse, et muuta kohalik elukeskkond atraktiivsemaks ja inimeste heaolu toetavaks.

Koolitused toimuvad vastavad maakondlikule tellimusele. Kui sul on huvi koolitusel osalemise vastu, siis võta ühendust oma maakonna tervisedenduse spetsialistiga, kelle kontaktid leiad siit või otsi koolitust terviseinfo.ee sündmuste andmebaasist.

Tõhus huvikaitse rahvatervises

Tervis ei ole ainult inimese käitumise ja geneetilise loterii tulemus. Paljud asjad, mis elanikkonna tervist mõjutavad, tulenevad ka keskkonnast - milline on õhu või joogivee kvaliteet, kuidas on reguleeritud liiklus, kui palju näeme enda ümber alkoholireklaami ja kas siseruumides suitsetamine on lubatud või mitte. Tervisevaldkonnas on erinevaid huvigruppe, kelle arvamus ja sõnum peaks olema ühiskonnas kuuldavam kui seni. Lobby- meetodeid kasutavad küll tõhusalt ja läbimõeldult tööstused, kelle huvid rahvatervise huvidega vastuolus on (nt alkoholi-, tubakatööstus jne). Huvikaitse on tegevus, mida tuleb teadlikult planeerida ja ellu viia. Selleks, et anda teadmisi, kuidas mõjus eestkõnelemine toimib, õpetame kahepäevasel koolitusel, mis teeb huvikaitse tõhusaks, kuidas huvikaitse tegevusi planeerida ja edukalt ellu viia ning millised on erinevad võimalused oma sõnumi mõju suurendamiseks.

Sihtrühm: kohaliku tasandi otsusetegijad ja arvamusliidrid, kogukonna aktiivsed liikmed, tulevased rahvatervise eestkõnelejaid.

Koolitus on suunatud neile, kelle südameasjaks on mõne tervisega seotud avaliku huvi kaitsmine. Ükskõik, kas siis tervislikku keskkonda väärtustava töötajana oma organisatsioonis, ametniku või lapsevanemana kohalikul tasandil või hoopis kodanikuühiskonna aktivistina riiklikes poliitikates kaasa rääkides.

Koolitusel kasutame praktilise elu näiteid, et mõelda läbi:

 • kuidas valida huvikaitseks just paraja suurusega terviseprobleem,
 • millised poliitikad või programmid saavad probleemi leevendusele või lahendusele kaasa aidata,
 • kes täpselt nende otsuste eest vastutab ja keda tuleb mõjutada,
 • milliseid vahendeid huvide kaitseks tavaliselt kasutatakse,
 • kuidas lühiajaline ja pikaajaline strateegia luua, mis toetab muutusi,
 • kuidas takistusi ette näha, kuidas liitlasi leida ning kuidas tulemusi hinnata.

Koolitused toimuvad vastavad maakondlikule tellimusele. Kui sul on huvi koolitusel osalemise vastu, siis võta ühendust oma maakonna tervisedenduse spetsialistiga, kelle kontaktid leiad siit või otsi koolitust terviseinfo.ee sündmuste andmebaasist.

Suhtlemisoskuse tarkused tervise teenistuses

Kahepäevase kommunikatsioonikoolituse eesmärk on arendada tervise edendamisega seotud spetsialistide oskusi arusaadavalt ja selgelt tervisealast infot edastada ning leiduva info usaldusväärsust hinnata.

Sihtgrupp: tervisedendajad, sotsiaaltöötajad, esmatasandi tervishoiutöötajad, tervisekeskuste töötajad, MTÜde esindajad jt igapäevatöös elanike tervise mõjutajad ja terviseinfo edastajad.

Koolituse teemad:

 • Tervise alase kirjaoskuse mõiste. Usaldusväärsed infokanalid Eestis. Sihtgrupi tervisealase kirjaoskuse taseme hindamine; meetodid, mille abil on võimalik toetada üldelanikkonda ning spetsialiste tervise-alase informatsiooni usaldusväärsuse hindamisel ja kasutamisel.
 • Info presenteerimine erinevatele sihtgruppidele vastavalt nende eelteadmistele (professionaalid vs mitteprofessionaalid), õige formaat, sõnumite selgus; pressiteadete, artiklite ja uudiste koostamine; keelekasutus, s.o. erialase keele asemel lihtsasti mõistetava keele kasutamine. Turundus: kuidas oma sõnumit "maha müüa"?
 • Meedia: kuidas saada kontakti ajakirjanikega, kuidas anda intervjuusid, meediakanalid. Moodsad trendid - sotsiaalmeedia kasutus sihtgruppideni jõudmisel, sh kuidas reageerida ebaadekvaatsele informatsioonile sotsiaalmeedias.
 • Oma organisatsiooni sees terviseteemaliste sõnumite ühtlustamine, et kõik töötajad oleksid oma sihtgrupile suunatud kommunikatsioonis üheti mõistetavad.
 • Kuidas kommunikatsioon tervisedenduses strateegiliselt muudesse tegevustesse sisse planeerida? Kommunikatsiooni-alaste tegevuste planeerimine KOV arengukavadesse ja tegevusplaanidesse.

Koolitused toimuvad vastavad maakondlikule tellimusele. Kui sul on huvi koolitusel osalemise vastu, siis võta ühendust oma maakonna tervisedenduse spetsialistiga, kelle kontaktid leiad siit või otsi koolitust terviseinfo.ee sündmuste andmebaasist.

Koostegemise jõud. Kuidas kaasata inimesed kogukonna hüvanguks koos tegutsema?

Kahepäevase kaasamiskoolituse fookus on tervema ja turvalisema kogukonna kujundamise võimalused läbi kaasamine ja koostöö. Kuidas abistada kogukondi ära tunda sisemisi ressursse? Kuidas kasutada tõhusamalt vabatahtlikke? Kuidas veenda erasektorit tervist toetavatele initsiatiividele õlga alla panema?

Sihtrühm: kohaliku tasandi otsusetegijad, arvamusliidrid, arendusnõunikud, avaliku ruumi planeerijad, tervisedendajad, ettevõtjad, korrakaitse-, kultuuri-, noorsootöö, sotsiaaltöö jt valdkondade esindajad väljaspool tervishoiusektorit ning kogukonna aktiivsed liikmed.

 • Koolitusest on oodatud osa võtma need, kes soovivad teada, kuidas:
 • kaasamine ja koostöö toetab kogukonna heaolu ja tervist
 • kaardistada kogukonna heaolu ja tervisega seotud probleeme ja luua võimalusi nende lahendamiseks
 • läbimõeldult kaasata vabatahtlikke ning leida koostööpartnereid erinevatest sektoritest
 • luua ja hoida toimivaid koostöövõrgustikke, mis toetavad kogukonna heaolu

Koolitused toimuvad vastavad maakondlikule tellimusele. Kui sul on huvi koolitusel osalemise vastu, siis võta ühendust oma maakonna tervisedenduse spetsialistiga, kelle kontaktid leiad siit või otsi koolitust terviseinfo.ee sündmuste andmebaasist.