Tervise edendamine / Paikkonnas

Hea tervis on oluline eeldus heaolu paranemiseks, Eesti rahva säilimiseks ja sündimuse kasvuks, majanduse arenguks, tootlikkuse suurenemiseks, konkurentsivõime parandamiseks ning riigi jätkusuutlikkuse tagamiseks. Inimese tervisekäitumine kujuneb ja muutub kogu elu jooksul vanematelt saadud geenide, elukeskkonna ja -viisi koosmõjus.

Tervise hoidmiseks ja parandamiseks vajalikud hoiakud ja oskused kujundatakse juba lapseeas, seetõttu pööratakse tervise- ja heaoluprofiilis tähelepanu kogu elukaarele. Tervisenäitajate paranemiseks on vaja riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste, era- ja kolmanda sektori ning kogukondade ja kõigi ühiskonnarühmade koostööd. Oluline on, et pooled arvestaksid oma tegevuste mõjuga tervisele ja näeksid seejuures tervist investeeringuna mitte kuluna (Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030).

Inimese heaolu  mõjutavad paljud eri valdkonnad (näiteks haridus, majanduslik olukord, transpordikorraldus ja teenuste kvaliteet ning kättesaadavus jne), seetõttu on oluline analüüsida võimalikke kaasnevaid positiivseid või negatiivseid mõjusid ja neid otsustamisel arvesse võtta.

Üks maailmas laialdast kasutust leidnud võimalus saada mitmekülgne ülevaade paikkonna inimeste terviseseisundist ja seda mõjutavatest teguritest, on tervise- ja heaoluprofiil. Alates 2018. aastast on maakonna tervise- ja heaoluprofiili koostamine rahvatervise seaduse § 10 kohaselt kohalike omavalitsuste ühiselt täidetav ülesanne.

Tervise- ja heaoluprofiil aitab selgemini näha seoseid eri valdkondades tehtavate otsuste ja kavandatavate tegevuste ning tervisemõjude vahel. Teadmine sellest, mis on hästi ja mis halvasti, võimaldab oma edaspidised tegevused suunata õigesse kohta ning kulutada vahendeid targalt ja tulemuslikult.