Tervise edendamine / Paikkonnas

Tervise Arengu Instituut on läbi viinud mitmeid üleriigilisi uuringuid, et hinnata paikkondades rahvastiku tervisealast seisundit, tervisekäitumist, võrgustikutööd ja tervist toetavate tegevuste elluviimist nii maakondlikul kui kohalikul tasandil.

Kohalike omavalitsuste võimekuse ja valmisoleku suurendamine rahvatervise probleemide ennetamiseks (2021)

Raportis kirjeldame arendus- ja koordinatsioonimudelit, mis on kogemuslik üldistus kahe kohaliku omavalitsuse – Rõuge ja Põlva – seitsmekuulise arenguprogrammi tegevuste tulemustest. Arenguprogrammi ülesandeks oli teenusedisaini metoodikate tundmaõppimise ja rakendamise abil toetada programmis osalevate omavalitsuste võimekust rahvatervise probleeme ennetada. Teiseks ülesandeks oli disainida arendus- ja koordinatsioonimudel(id), mis oleks rakendatavad ka teistele kohalikele omavalitsustele. Raportis on mudel lahti kirjutatud rahvatervise probleemide ennetamise võtmes ja kohaliku omavalitsuse tasandist lähtuvalt, aga selle kontseptuaalne olemus teeb mudeli rakendatavaks ka mistahes muude komplekssete probleemidega tegelemise kontekstis ja teistel valitsemistasanditel.

Arenguprogrammis keskendus Põlva noorte ülekaalulisuse ning Rõuge vaimse tervise problemaatikale. Põhiprobleemide kirjeldamise käigus selgus, et need kaks pealtnäha erinevat probleemi on omavahel seotud. Probleemide ühine lahendamine andis omavalitsustele täiendavat võimendusefekti, mis on programmi täiendav kasutegur.

Raportis anname esmalt ülevaate arenguprogrammi protsessist ja osalenud kohalike omavalitsuste meeskondadest, seejärel kirjeldame arendus- ja koordinatsioonimudelit ning selle rakendumist Põlva ja Rõuge kohalikus omavalitsuses. Kõige lõpus toome ära soovitused, kuidas teenusedisaini lähenemist edaspidi rahvatervise probleemide ennetamise tegevuste võimestamiseks rakendada. Raporti lisast leiab olulisemad töölehed, mida koolituste ja töötubade raames kasutati.

Eesti kohalike omavalitsuste alkoholipoliitika pilootprojekt (2018)

Aastatel 2014-2017 viis Tervise Arengu Instituut koostöös Terve Eesti Sihtasutuse ning Eesti Tervislike Linnade Liiduga läbi kohaliku alkoholipoliitika pilootprojekti, mille otseseks eesmärgiks oli vähendada kohaliku omavalitsuse territooriumil alkoholi kättesaadavust alaealistele. Üldeesmärgiks oli testida alkoholikahjude vähendamiseks kohalikes omavalitsustes mõeldud ennetustöö mudelit Eestis ning analüüsida, milliseid muutusi on võimalik saavutada. Pilootprojekt viidi läbi kolmes omavalitsuses. 

Projekti tulemusi kajastav raport on leitav siit

Lisaks raportile on valminud illustratiivsed materjalid, mis annavad lühiülevaate projekti sisust ja tähtsamatest tulemustest.

Paikkonna tervisemõjurite uuring

Paikkonna tervisemõjurite uuringu (PTMU) raportid annavad ülevaate Eesti maakondade elanike terviseseisundist, tervisekäitumisest ja tervist mõjutavatest teguritest.

Paikkonna tervisemõjurite uuringu eesmärgiks on suurendada teadlikkust paikkondade elanike tervisekäitumisest ja seda mõjutavatest teguritest. Andmeid on võimalik kasutada kohalike rahvatervise tegevuste planeerimisel ja elluviimisel. Uuringu tulemustele toetudes saavad maa- ja omavalitsused kujundada kohalikke poliitikaid ja kohalike elanike vajadustele vastavaid teenuseid ning prognoosida tulevikus esile kerkida võivaid riske ja vajadusi.

Uuringu andmed koguti postiküsitluse meetodil, andmete kogumine toimus 2011. a maist juulini. Küsitleti elanikke vanuses 15–70 eluaastat, 77 Eesti kohalikust omavalitsusest. Valimi üldmaht oli 9668 isikut, lõplikuks uuringu tagasiside määraks kujunes 43,8% (4239 vastajat).

Uuringu valimi koostamise aluseks võeti kohalike omavalitsuste tüpoloogia ja asend Eesti regionaalses süsteemis. Valimi koostamise metoodika kohta saad täpsemalt lugeda siit.

Uuringu ankeet koosnes kümnest peatükist – terviseseisund, toitumine, alkoholi tarvitamine, tubaka tarvitamine, narkootikumide tarvitamine, sotsiaalsed suhted, vaimne tervis, kehaline aktiivsus, seksuaaltervis, turvalisus ja ohutus – ning küsimustest vastaja tausta kohta. Edaspidisteks paikkonna tervisemõjurite hindamiseks on uuringu küsimustik soovi korral kasutamiseks kättesaadav nii eesti kui vene keeles.

Raportis on välja toodud maakondade andmed nimetatud peatükkide kaupa. Esmalt on esitatud näitaja jaotused uuringus osalenud omavalitsustes koos maakonna ja Eesti keskmisega. Seejärel on kirjeldatud maakonna keskmise näitaja olulisimaid erisusi sotsiaal-demograafiliste tunnuste lõikes ning analüüsitud uuritava näitaja seoseid teiste tunnustega. Raporti lisana on esitatud näitajate protsentuaalsed jaotused sotsiaal-demograafiliste taustatunnuste kategooriate lõikes.

Iga maakonna uuringu raportit saad vaadata ja alla laadida maakonna nimele klikkides:

Analüüsiraportid koostas Tervise Arengu Instituut koostöös Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskusega (RAKE) 2012. ja 2013. aastal. 

Paikkonna tervisemõjurite uuring viidi läbi Euroopa Sotsiaalfondi raamprogrammi „Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2010–2013" raames.

Uuringu kontaktisik: Triinu Purru, TAI Paikkonna ja töökohtade valdkonna juht,

tel 659 3809, triinu.purru@tai.ee 

Tervis ja heaolu Eesti maakondades 2000–2010 (2012)

Maakonna tervise ja heaolu ülevaated on lühikesed statistilised profiilid, mis esitavad maakonniti kättesaadavate andmete põhjal valiku tervise ja heaolu näitajatest.

Kogumikuga saad tutvuda siin

Paikkondlike koostöövõrgustike tegevuse efektiivsus. Eesti maakondade ja suuremate kohalike omavalitsuste lasteaedade ja koolide tervisedendusvõrgustike efektiivsuse analüüs (2011)

Raport esitab kokkuvõtte paikkondade esindajate poolt Tervise Arengu Instituudi juhtimisel 2011.a. sügisel läbi viidud lasteaedade ja koolide maakondlike koostöövõrgustike võimekuse baastaseme kaardistuse tulemustest. Koostöövõrgustike hindamise eesmärgiks oli saada ülevaade lasteaedade ja koolide koostöövõrgustike pädevusest, tegevusest ja suutlikkusest tervist toetava keskkonna arendamisel ja paikkonna võimestamisel.

Raportit saad vaadata ja alla laadida siit

Paikkonna tervisedenduse tugistruktuuri arendusvõimalused Eestis. Eesti senise süsteemi analüüsist ja rahvusvahelisest praktikast tulenevad ettepanekud (2011)

Koostöös konsultatsioonifirmaga CPD viis Tervise Arengu Instituut 2011. a esimeses pooles läbi uuringu, mille raames uuriti paikkonna tervisedenduse toimimist nii Eestis kui ka valitud välisriikides (Rootsi, Taani, Inglismaa, Kanada ja Austraalia). Töö eesmärgiks oli koondada ideid paikkonna tervisedenduse tugistruktuuri jätkusuutlikuks korraldamiseks Eestis üleriigilisel, maakondlikul ja kohalikul tasandil.

Analüüsi lõppraportitga saad tutvuda siin. Põhjalikuma vaheraportiga (Eesti senise olukorra ja välisriikide kogemuste kaardistus) saad tutvuda siin

Terviseprofiilide kaardistus (2009)

Raporti eesmärgiks on kaardistada Eestis ja valitud välisriikides olemasolevad terviseprofiilid ning võimalikud juhendmaterjalid paikkondadele. Raport kajastab terviseprofiilide koostamise ja indikaatorite määratlemise temaatikat nii Eesti kui rahvusvahelises kontekstis. Analüüsitud on Eestis koostatud terviseprofiile, rahvusvaheliste organisatsioonide poolt kasutatavaid terviseindikaatoreid ja valitud välisriikide terviseprofiilide põhimõtteid. Kajastatud on ka juhendmaterjale terviseprofiilide koostamiseks paikkondade tasandil.

Raportiga saad tutvuda siin

Terviseuurimus kolmes Eesti linnas: Tallinnas, Tartus ja Narvas (2007)

Käesolev uurimus on läbi viidud BSR INTERREG III B projekti Health and Social Well-being in the Baltic Sea Region (HEPRO) raames. Uurimuse eesmärk on koguda andmeid elanikkonna tervislikust olukorrast nii paikkondlikul kui riiklikul tasandil. Uurimuse tulemusi saavad kohalikud omavalitsused kasutada kohalike arenguplaanide koostamisel.

Uuringuraportiga saad tutvuda siin.