Tervise edendamine / Paikkonnas

Tervise- ja heaoluprofiili e-keskkond on kohalikule omavalitsusele loodud eneseanalüüsi tööriist, mis võimaldab valdkondadeüleselt selgitada välja ja hinnata ning analüüsida inimeste tervist ja heaolu mõjutavaid asjaolusid. Profiil koostatakse elukaareüleselt, see tähendab, et hõlmatud on kõik vanusegrupid lastest kuni eakateni. Tervise Arengu Instituudi terviseprofiilile on liidetud Sotsiaalkindlustusameti laste ja perede heaoluprofiil ning täiskasvanute hoolekannet puudutavad indikaatorid. Analüüsi tulemus võimaldab välja tuua arendamist vajavad valdkonnad, mida tuleb arvesse võtta edasiste tegevuste ja ressursside kavandamisel.

Tervise-ja heaoluprofiili kasu

THP on sisendiks valdkondlikule tegevuskavale, omavalitsuse arengukavale ja eelarve strateegia tegevuskavale.

THP aitab kohalikul omavalitsusel:

  • mõista paremini tervise ja heaolu teemat tervikuna
  • anda heaolu toetavatele küsimustele laiem kõlapind
  • parandada teadlikkust paikkonna tervise ja heaolu arendamise vajalikkusest
  • kajastada elanike heaolu omavalitsuse arengukavas
  • seada ühiselt prioriteete
  • leida fookus ennetustegevuste kavandamisel
  • plaanida ressursside (inimesed, raha) otstarbekat, eesmärgipärast ja tõhusat kasutamist
  • põhjendada otsuseid.

Tervise- ja heaoluprofiili sisu

Tervise- ja heaoluprofiilis on 5 põhivaldkonda ja 15 alavaldkonda. Kokku on 99 indikaatorit.

Tervise- ja heaoluprofiili struktuur

Statistilised andmed imporditakse või lisatakse andmetabelitesse käsitsi, neid saab importida riiklikest andmebaasidest (statistikaamet, tervisestatistika), kuid kasutada tuleb ka omavalitsuse kogutud andmeid.

Tervise- ja heaoluprofiili meeskond

Profiili koostamisse tuleb kaasata nii juhte, spetsialiste kui ka kogukonna liikmeid.

THP meeskonda kuuluvad sotsiaali (lastekaitse, täiskasvanute hoolekanne, tööturg, teenuste osutajad), hariduse (lasteaed, kool, noorsootöö, huvitegevus, osalusvõimalused), tervishoiu (perearst, kooliõed, terviseedendajad) ja turvalisuse (politsei, pääste, keskkonna planeerimine) valdkondade spetsialistid. Soovitatav on kaasata ka arendusspetsialistid.

Tervise- ja heaoluprofiili alustamine e-keskkonnas

Tervise- ja heaoluprofiili koostamiseks tuleb kohalikul omavalitsusel kirjutada meiliaadressile heaoluprofiil@tai.ee.

E-keskkonna moderaator (TAI) saadab kutse peakasutajale (KOV) terviseinfo.ee e-keskkonnas kasutajakonto loomiseks.

Täpsemalt saab lugeda tervise- ja heaoluprofiili e-keskkonna kasutusjuhendist.