Tervise edendamine / Paikkonnas

Tervise- ja heaoluprofiil on loodud selleks, et toetada kohalikke omavalitsusi andmete kogumisel ja analüüsimisel. See tähendab, et Tervise Arengu Instituudi terviseprofiilile on liidetud Sotsiaalkindlustusameti laste ja perede heaoluprofiil ning täiskasvanute hoolekannet puudutavad indikaatorid. Töövahendile on loodud e-keskkond, mis lihtsustab statistiliste andmete importimist ja võimaldab mugavamalt täita eri valdkondade indikaatoreid samaaegselt.

Tervise- ja heaoluprofiili (THP) e-keskkond

Tervise- ja heaoluprofiili e-keskkond on kohalikule omavalitsusele loodud eneseanalüüsi tööriist, mis võimaldab valdkondadeüleselt selgitada välja ja hinnata ning analüüsida inimeste tervist ja heaolu mõjutavaid asjaolusid. Profiil koostatakse elukaareüleselt, see tähendab, et hõlmatud on kõik vanusegrupid lastest kuni eakateni. Analüüsi tulemus võimaldab välja tuua arendamist vajavad valdkonnad, mida tuleb arvesse võtta edasiste tegevuste ja ressursside kavandamisel.

Tervise- ja heaoluprofiili e-keskkonna videotutvustus.

Tervise- ja heaoluprofiili tutvustav infomaterjal.

Tervise-ja heaoluprofiili kasu

E-keskkond lihtsustab andmete kättesaamist, koondab info ühte keskkonda.

THP aitab kohalikul omavalitsusel:

 • mõista paremini tervise ja heaolu temaatikat tervikuna
 • anda heaolu toetavatele küsimustele laiem kõlapind
 • parandada teadlikkust paikkonna tervise ja heaolu arendamise vajalikkusest
 • kajastada elanike heaolu omavalitsuse arengukavas
 • seada ühiselt prioriteete
 • leida fookus ennetustegevuste kavandamisel
 • plaanida ressursside (inimesed, raha) otstarbekat, eesmärgipärast ja tõhusat kasutamist
  põhjendada otsuseid.

THP on sisendiks valdkondlikule tegevuskavale, omavalitsuse  arengukavale ja eelarve strateegia tegevuskavale.

Tervise- ja heaoluprofiili meeskond

THP meeskonda kuuluvad sotsiaali (lastekaitse, täiskasvanute hoolekanne, tööturg, teenuste osutajad), hariduse (lasteaed, kool, noorsootöö, huvitegevus, osalusvõimalused), tervishoiu (perearst, kooliõed, terviseedendajad) ja turvalisuse (politsei, pääste, keskkonna planeerimine) valdkondade spetsialistid. Soovitatav on kaasata ka arendusspetsialistid.

Profiili koostamisse tuleb kaasata nii juhte, spetsialiste kui ka kogukonna liikmeid.

Tervise- ja heaoluprofiili sisu

Tervise- ja heaoluprofiilis on 5 põhivaldkonda ja 15 alavaldkonda. Kokku on 99 indikaatorit.

Tervise- ja heaoluprofiili struktuur

Tegevuskava soovituslik vorm

Statistilised andmed imporditakse või lisatakse andmetabelitesse käsitsi, neid saab importida riiklikest andmebaasidest (statistikaamet, tervisestatistika), kuid kasutada tuleb ka omavalitsuse kogutud andmeid.

Lähtuvalt arvandmetest või kirjeldustest analüüsitakse, antakse hinnang ja määratakse trend iga indikaatori sees. Indikaatori juures on lisatud hinnangute ja trendide määramise juhised.

Indikaatorite põhjal valmivad iga valdkonna kokkuvõtted, tuues välja peamised tugevused ja nõrkused. Kokkuvõtetest omakorda moodustub tervikanalüüs.

Tulemuste visualiseerimiseks kasutatakse profiilis jooniseid ja tabeleid, tuuakse välja trendid ja hinnangud.

Tervise- ja heaoluprofiili alustamine e-keskkonnas

Tervise- ja heaoluprofiili koostamiseks tuleb kohalikul omavalitsusel kirjtuada meiliaadressile heaoluprofiil@tai.ee.

E-keskkonna moderaator (TAI) saadab kutse peakasutajale (KOV) terviseinfo.ee e-keskkonnas kasutajakonto loomiseks.

Peakasutajaid võib olla mitu ja nad saavad kutsuda profiiliga liituma uusi koostajaid. E-keskkonnas on kolm kasutajaõiguse tasandit: moderaator (TAI), peakasutaja (KOV) ja nõustaja (KOV).

Täpsemalt saab lugeda tervise- ja heaoluprfofiili e-keskkonna kasutusjuhendist.

Kasutajakonto loomise kohta saab teavet konto loomise juhendist.

Tervise- ja heaoluprofiili täitmisel pea silmas

 • Profiili täitmisel soovitame alustada esimese teemavaldkonna „Demograafiline olukord ja rahvastiku tervis“ arvandmetest, sest kasutatakse läbivalt e-keskkonnas indikaatorite tabelarvutustes.
 • Iga indikaatori juures antakse juhised ja allikaviited andmete kogumiseks.
 • Kvalitatiivsete andmete kogumisel soovitame teha koostööd teiste ametiasutustega.
 • Andmete analüüsimisel soovitame kasutada varasemaid uuringuid ja viidata kirjeldustes allikatele teksti siseselt (kasutusjuhendist leiab viidete süsteemi).
 • Valdkondlike kokkuvõtete tegemisel arutada meeskonnaga läbi tugevused ja nõrkused, et siis kavandada tegevusi olukorra muutmiseks.