Tervise edendamine / Paikkonnas

Selleks, et igas paikkonnas tekiks ühtne teadlikkus tervise- ja heaoluprofiili koostamisest ja terviseteemade kohalike omavalitsuste arengukavadesse integreerimisest, on välja töötatud tervise-ja heaoluprofiili koostamiseks koostamise ühtsed alusmaterjalid.

Terviseprofiili koostamisel tasub aluseks võtta järgmised Tervise Arengu Instituudi poolt koostatud dokumendid:

 
Kohalike omavalitsuste tervise- ja heaoluprofiili koostamise juhend

Juhend on abiks omavalitsuse tervise-ja heaoluprofiili koostamise protsessi läbiviimisel. Juhendmaterjali esimene, sissejuhatav osa annab ülevaate profiili olemusest, põhimõtetest, eesmärkidest, tulemitest ja seostest muude arengudokumentidega. Teine, profiili koostamise osa, annab juhiseid ja näpunäiteid koostamise protsessi ettevalmistamise ja läbiviimise kohta. Kolmas, indikaatorite osa, sisaldab indikaatorite loendit, mis on üles ehitatud Eesti Rahvastiku Tervise Arengukava 2009–2020 valdkondadest lähtudes. Indikaatorid jagunevad vajalikeks ja soovituslikeks ning nende hulgast saab iga organisatsioon valida profiili koostamiseks talle tarvilikud indikaatorid.

Juhendi saad eestikeelsena alla laadida siit ja venekeelsena siit.


Kohalike omavalitsuste profiili indikaatorite selgitav nimekiri

Tervise- ja heaoluprofiili aluseks on andmebaasidest ja kohalikelt spetsialistidelt kogutud andmed. Andmeid kogutakse kuues põhivaldkonnas:

  • Paikkonna üldised tervise- ja demograafilised näitajad
  • Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused
  • Laste ja noorte turvaline ning tervislik areng
  • Tervislik elu-, õpi- ja töökeskkond
  • Tervislik eluviis
  • Terviseteenused

Erinevaid indikaatoreid, mille kohta andmeid koguda, on ca 95, mis jaotuvad "soovituslikeks" ja "vajalikeks". Paikkonna profiili koostajad saavad ise otsustada, milliste indikaatorite andmeid kogutakse. Valik sõltub tihtipeale ka sellest, millised andmed üldse on kättesaadavad. Jaotus "soovituslik/vajalik" on abiks otsustamisel – "vajalikud" indikaatorid võiksid võimaluse korral olla alati tervise- ja heaoluprofiilis kajastatud, "soovituslikud" aga võib soovi korral välja jätta.

Selgitavas nimekirjas on välja toodud iga indikaatori selgitus – mida selle indikaatoriga mõõdetakse ja kuidas näitajat analüüsida. Samuti leiab nimekirjas infot selle kohta, kust iga indikaatori kohta andmeid leida – millistest riiklikest andmebaasidest või millistelt kohalikelt spetsialistidelt.

Indikaatorite loetelu on kohalikele omavalitsustele ja maavalitsustele erinev. Aja jooksul võib Tervise Arengu Instituut nimekirja parandada või täiendada, seetõttu on alati märgitud juurde ka kuupäev, millal seda on viimati uuendatud.

Kohaliku omavalitsuse tervise- ja heaoluprofiili indikaatorite selgitava nimekirja saad alla laadida siit (uuendatud 26.01.2011).


Kohalike omavalitsuste profiili indikaatorite andmesisestustabelid

Selleks, et hõlbustada paikkondade profiilide tarbeks andmete kogumist, on Tervise Arengu Instituut koostanud indikaatorite andmesisestustabelid. Tegemist on Exceli failidega, kuhu on võimalik jooksvalt indikaatorite arvulisi andmeid sisestada. Sisestatud andmete põhjal koostab programm ise ka joonised, mida on võimalik profiilis andmete esitlemisel kasutada.

Andmetabelisse on sisestatud ka Eesti keskmised näitajad (kuni 2009) ja mitmed joonised võrdlevad konkreetse paikkonna näitajaid Eesti keskmisega. 2010. ja hilisemate aastate andmed Eesti kohta on sisestamata ning neid on võimalik soovi korral ise sisestada, valides failis alamlehe EESTI.

Kohaliku omavalitsuse tervise- ja heaoluprofiili indikaatorite andmesisestustabeli saad alla laadida siit (uuendatud 29.03.2018). Lisaks on võimalik koostada lihtsalt loetav hinnangutabel, mille alusvormi saad alla laadida  siit (uuendatud 25.11.2011).

 

Maakonna tervise- ja heaoluprofiili koostamise juhendmaterjal

Tulenevalt maakonna tervise- ja heaoluprofiili struktuuri ja sisu muudatustest on alates 2018.aastast maakonnale loodud uus tervise- ja heaoluprofiili koostamise juhendmaterjal. Profiili statistiliseks sisendiks on maakonna tervise- ja heaolu ülevaated, mida Tervise Arengu Instituut regulaarselt uuendab.

Erinevalt KOV profiilist, ei uuendata enam regulaarselt maakonna tervise- ja heaoluprofiili andmesisestustabelit (saad alla laadida siit - 29.09.2016). Võrreldes varasemaga ei ole enam ette antud konkreetset indikaatorite nimekirja, kus oleks kirjas kohustuslikud ja soovituslikud indikaatorid. Muutuste eesmärk oli, et igal maakonnal oleks võimalik luua just enda vajaduste ja valmisolekuga arvestav profiil.

Igaühel on võimalik vastavalt enda vajadustele luua Excel või kasutada olemasolevat põhja, mida hoiame veel mõnda aega terviseinfos üleval, et kõik soovijad saaksid selle endale alla laadida.

 

MÄRKSÕNAD: tervisedendus tervise edendamine paikkond KOV kohalik omavalitsus maavalitsus terviseprofiil