Tervise edendamine / Paikkonnas

Selleks, et kohaliku elu arendamiseks langetatavad otsused ja kavandatavad tegevused oleksid võimalikult positiivse mõjuga inimeste tervisele ja elukvaliteedile, on vaja põhjalikku analüüsi ja planeerimist.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt peab iga omavalitsus koostama arengukava, mis analüüsib omavalitsuse majanduslikku ja sotsiaalset olukorda ning keskkonnaseisundit ja on kõige olulisem arengut suunav dokument omavalitsuses.

Alates 2018. aastast on maakonna või piirkonna arengukava koostamine kohalike omavalitsuste ühine ülesanne, mida vastavalt maakondlikule korraldusele teeb omavalitsuste liit, arenduskeskus või maakonna keskusena ühiste ülesannete täitmise eest vastutav omavalitsus.

Tänane praktika näitab, et arengukava koostamise käigus analüüsitakse pigem valdkonna olukorda ja arengut, mitte valdkonna arendamise mõju inimesele. Sageli jääb hindamata see, kuidas ühes eluvaldkonnas tehtavad otsused ja tegevused mõjutavad teisi valdkondi ehk analüüsimata jäävad horisontaalsed mõjud. Sellise levinud praktika üheks põhjuseks on olukorda analüüsida ja hinnata aitavate üldkasutatavate juhiste puudumine ning seda tühimikku püüab paikkonna tervise-ja heaoluprofiil täita.

Enamikku eluvaldkondi hõlmava tervise- ja heaoluprofiili koostamine aitab kaasa paikkonna arengukava (kohalik omavalitsus, maakond või piirkond) koostamise kvaliteedi tõstmisele ja võimaldab hõlpsamalt hinnata erinevatest teguritest lähtuvaid mõjusid, lähtudes seega tervis igas poliitikas põhimõttest, mille kohaselt on peaaegu kõikides poliitikavaldkondades tehtavatel otsustel otsesem või kaudsem mõju elanikkonna tervisele ja heaolule.

Analüüsi ja hindamise põhjalikku kajastamist arengukavas takistab ka lõppdokumendi optimaalse mahu säilitamise vajadus. Üksikasjalikumat käsitlemist võimaldab valdkondlike arengukavade koostamine, mis on laialt levinud praktika.

Kindlasti ei tohi unustada tegevuskava (kas üldisem, valdkonnapõhine vms) loomist, mis aitab prioritiseerida paikkonna probleeme ning luua realistlikud eesmärgid. Tegevuskava abil on võimalik luua konkreetsed lahendused ning sekkumisplaanid seatud eesmärkide saavutamiseks.

Otstarbekas on viia ajaliselt kokku tervise- ja heaoluprofiili ning omavalitsuse arengukava koostamise protsess. Kui see ei ole võimalik, tuleb jälgida, et tervise- ja heaoluprofiili koostamisel kogutud info ja saadud analüüsitulemustega arvestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest tuleneval arengukava iga-aastasel korrigeerimisel.

Tingimata tuleb vältida olukorda, kus profiil ei ole sidus paikkonna arengukavaga ning kujuneb vaid kitsalt valdkondlikuks dokumendiks. Sidususe puudumisel on tõenäoline, et paljuski tunnetuslik tervisetemaatika, millel ei ole selgelt käega katsutavat väljundit, kaob teiste valdkondade varju ning seda ei eristata omavalitsuse elu ühe olulise osana. Ühtlasi jääb kasutamata mahuka töö tulemusena valminud dokumendi reaalne potentsiaal.

Tervise ja heaolu temaatika käsitlemine arengukava lahutamatu osana tagab tervise ja heaolu küsimustele vajaliku tähelepanu pööramise.