Uudised / Valmis järelanalüüs „Võimalused Eesti tervisesüsteemi rahalise jätkusuutlikkuse tag...

5. oktoobril esitlevad haigekassa, sotsiaalministeerium ja Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) analüüsi, mis annab ülevaate, kas ja kuidas on möödunud aastal Eesti tervisesüsteemi korraldamisel arvestatud eelmise aasta analüüsis “Võimalused Eesti tervisesüsteemi rahastamise jätkusuutlikkuse tagamiseks” tehtud ettepanekuid. Analüüs võtab kokku arengud alates 2009. aastast ja toob esile endiselt problemaatilised valdkonnad, käsitledes nii ravikindlustust, riigieelarvest rahastatavaid teenuseid kui isikute omaosalust.

Uus lühiaruanne „Võimalused Eesti tervisesüsteemi rahalise jätkusuutlikkuse tagamiseks: üks aasta hiljem“ vaatab peamisi muutusi tervishoiu rahastamises alates 2009. aasta aprillist.

Analüüs toob välja, et vahepealse ajaga on mõnevõrra tõhustatud tervishoiusektori rahaliste ressursside kasutamist. Näiteks on enam hakatud eelistatama toimeainepõhiste ravimite väljakirjutamist ja väljastamist, tõstetud geneeriliste ravimite mainet avalikkuse ja meditsiinitöötajate silmis, laiendatud perearsti koordinaatori rolli kroonilise haigusega patsientide puhul, soodustatud päevaravi arengut ning julgustatud jätkuvalt tervisetehnoloogiate hindamise, ravijuhiste ja kvaliteediindikaatorite kasutamist.

Samas on vahepealsete kärbete tõttu mõnevõrra alanenud inimeste finantskaitse, kuna kärbete tõttu on pikendatud ravijärjekordi, kaotatud ära hambaravihüvitis kõigile elanikkonnagruppidele, vähendatud haigushüvitiste määrasid ega ole tõstetud 50%-lise soodustusega kulutõhusate retseptiravimite hüvitamise ülempiiri. Ühtlasi ei ole siiani suudetud laiendada avaliku sektori tulubaasi ega astuda samme haiglavõrgu arengukava täieliku elluviimiseks.

WHO esinduse juhi kohusetäitja Eestis ja WHO esindaja Moldova Vabariigis Jarno Habicht ütles: "Eesti tervisesüsteemis on toimunud viimasel aastal mitmeid muutusi, mis tuginevad olemasoleva süsteemi tugevustele ning on aidanud süsteemil majanduskriisi tingimustes hästi toime tulla. Eriti tahaks siinkohal tunnustada tegevust ratsionaalse ravimikasutuse edendamisel ja tõenduspõhise meditsiini põhimõtete enamal kasutamisel läbi tervisetehnoloogiate hindamise ja ravijuhendite koostamise süsteemi uuendamise. Samal ajal on pikaajalist jätkusuutlikkust puudutavad otsused ravikindlustuse tulubaasi laiendamise osas jäänud piisava tähelepanuta."

Täna esitletav analüüs on järg möödunud aastal ilmunud Eesti tervisesektori rahastamise pikaajalise jätkusuutlikkuse analüüsile „Võimalused Eesti tervisesüsteemi rahalise jätkusuutlikkuse tagamiseks“, mis hindas tervisesüsteemi rahastamise korraldust riigi majandus- ja eelarvepoliitika taustal.

Mõlemad analüüsid leiab haigekassa koduleheküljelt aadressil http://www.haigekassa.ee/haigekassa/jatkusuutlikkus.

Aruande taustainfo leiate siit.

 

Lisainfo:

 

Valmis järelanalüüs „Võimalused Eesti tervisesüsteemi rahalise jätkusuutlikkuse tagamiseks: üks aasta hiljem“

Valmis järelanalüüs „Võimalused Eesti tervisesüsteemi rahalise jätkusuutlikkuse tagamiseks: üks aasta hiljem“

Valmis järelanalüüs „Võimalused Eesti tervisesüsteemi rahalise jätkusuutlikkuse tagamiseks: üks aasta hiljem“