Tervise edendamine / Paikkonnas

Paikkonnas seatud tervise- ja heaolu valdkonna eesmärkide saavutamisel on oluline, et tervise ja heaolu töörühm (töörühm) toimiks ühtsete eesmärkide nimel ning tõhusa meeskonnana. Selle saavutamisel ja säilitamisel on abiks regulaarne ning süsteemne sisehindamine.

 sisehindamine

Sisehindamine on levinud praktika ja paindlik protsess, mis võtab arvesse organisatsiooni ja asjaosaliste vajadusi ning milles saavad osaleda kõik meeskonna liikmed. Hindamise keskmes on protsess –peamine eesmärk on saada ülevaadet arengutest ja muutustest aja jooksul.


Tervise ja heaolu töörühma sisehindamisel kasutegurid:

  • Hindamistulemused koos meeskonnas tehtavate järeldustega annavad töörühmale ülevaate, mida nad on koos saavutanud (või mis on saavutamata jäänud)
  • Aitab seada meeskonna prioriteete, sest selgemaks saab pilt, mis valdkondades toimuvad arengud ja kus on kõige suuremad puudujäägid meeskonnatöös ja/või protsesside kujundamisel
  • Tekib parem, aimdus iga meeskonnaliikme panusele eesmärkide saavutamise suunas.

Eestis praktiseerivad sisehindamist maakondlikud tervisenõukogud/töörühmad (alates 2010. aastast). Hindamised viiakse samal metoodikal läbi igal aastal ja tulemused esitatakse Tervise Arengu Instituudile. Tasapisi on sisehindamiste praktika liikumas ka kohalike omavalitsuste töörühmadesse.

Abimaterjalid sisehindamise läbiviimiseks

Juhendmaterjal

Juhendmaterjal on koostatud eesmärgiga aidata töörühmal viia läbi sisehindamist ja seda tehakse kahes suunas:

  1. Meeskond – hinnatakse töörühma suutlikkust ja toimimise praktikaid paikkonnas rahvatervise tegevuste läbiviimisel ja tervist toetava elukeskkonna ja võrgustike arendamisel.
  2. Protsess – hinnatakse töörühma tegevuskavale tuginedes eesmärkide seadmist, täitmist ning seiret töörühma tegevuskava ja/või terviseprofiili tegevuskava täitmisel.

Juhendmaterjali abil saab hindamise läbi viia koos hindamisvormiga.

Hindamisvorm

Hindamisvormil on märgitud iga valdkonna puhul mitu näitajat, mille saavutamise tasemele annab tervisenõukogu oma hinnangu. Alusvorm on Excel formaadis.

Hindamisvormil on iga alavaldkonna all määratletud erinevad indikaatorid, mille saavutamist tuleb hinnata 4-punktisel skaalal. Hindamistabeli Exceli-formaadis on kasutatud valemeid, kus sisestatud hinnetest moodustub vastajate keskmine hinne igale küsimusele eraldi ning ka alateemale keskmine koondhinne. Koondatud väljad kanduvad kokkuvõtte alamlehele.

Sisehindamine võimaldab välja selgitada töörühma tugevused ja väljakutsed meeskonnana erinevates valdkodades. Analüüsi tulemusi soovitame kasutada järgmise aasta tervise ja heaolu töörühma tegevuskava koostamisel ja paikkonna tervisestrateegia või tervise- ja heaoluprofiili tegevuskava täiendamisel.