Tervise edendamine / Paikkonnas

Paikkonnas seatud tervise- ja heaolu valdkonna eesmärkide saavutamisel on oluline, et tervisenõukogu toimiks ühtse ja tõhusa meeskonnana. Selle saavutamisel ja säilitamisel on abiks regulaarne ning süsteemne sisehindamine.

Sisehindamine on loomulik ja paindlik protsess, mis võtab arvesse organisatsiooni ja asjaosaliste vajadusi ning milles saavad osaleda kõik meeskonna liikmed. Hindamise keskmes on protsess – peamine eesmärk on saada ülevaadet arengutest ja muutustest aja jooksul.


Tervisenõukogu sisehindamisel on mitmeid kasulikke omadusi:

  • hindamistulemustest lähtudes saab nõukogu ülevaate, mida nad on koos saavutanud (või mis on saavutamata jäänud)
  • aitab seada meeskonna prioriteete, sest selgemaks saab pilt, mis valdkondades toimuvad arengud ja kus on kõige suuremad puudujäägid
  • tekib parem aimdus, mis on iga meeskonnaliikme panus eesmärkide saavutamisse
    Seeläbi aitab hindamine oluliselt tõhustada tervisenõukogu töö planeerimist, eelkõige otsuste tegemist ja ressursside kasutamist. Lisaks on regulaarne hindamine kriitiline osa rahvatervise tõenduspõhisest praktikast.

Eestis praktiseerivad sisehindamist kõik maakondlikud tervisenõukogud (alates 2010. aastast). Hindamised viiakse samal metoodikal läbi igal aastal ja tulemused esitatakse Tervise Arengu Instituudile. Tasapisi on sisehindamiste praktika liikumas ka kohalike omavalitsuste tervisenõukogudesse.

Abimaterjalid sisehindamise läbiviimiseks

Juhendmaterjal

Juhendmaterjal on koostatud eesmärgiga aidata tervisenõukogul (TN) viia läbi sisehindamist ja seda tehakse kahes põhivaldkonnas:

  1. Tervisenõukogu – hinnatakse TN suutlikkust paikkonnas rahvatervise tegevuste läbiviimisel ja tervist toetava elukeskkonna arendamisel
  2. Tegevussuunad – hinnatakse TN tööplaani täitmist ja kuidas tööplaan aitab panustada terviseprofiili tegevuskava täitmisel

Juhendmaterjali abil saab hindamise läbi viia koos hindamisvormiga.

Hindamisvorm

Alusvormil on märgitud iga valdkonna puhul mitu näitajat, mille saavutamise tasemele annab tervisenõukogu 4-punktisel skaalal oma hinnangu. Hindamisvorm on MS Word formaadis.