Valdkonnad / Alkohol

2012. a valmis Sotsiaalministeeriumi koordineerimisel ning ekspertide ja huvigruppide koostöös pdf buttonAlkoholipoliitika roheline raamat. Raamatus kirjeldatud põhimõtted alkoholitarvitamise vähendamiseks kiitis Vabariigi Valitsus heaks veebruaris 2014. Rohelises raamatus nähakse ette meetmed alkoholi kättesaadavuse ja müügiedenduse piiramiseks, alkoholitarvitamisest ja joobest tulenevate kahjude vähendamiseks, alkoholipoliitika meetmete toetamiseks kohalikul tasandil, teadlikkuse suurendamiseks ning ravi ja nõustamisteenuste kättesaadavuse parandamiseks.

Riikliku alkoholipoliitika põhimõtteid kajastav poliitikadokument (2009) kirjeldab alkoholitarvitamist Eestis, alkoholist tingitud kahjusid tervisele ja ühiskonnale laiemalt, samuti antakse ülevaade Eestis rakendatud meetmetest alkoholist tingitud kahjude vähendamiseks. Alkoholipoliitika eesmärkidena määratletakse riskitarvitamise ja sellest tekkivate kahjude, sealhulgas tervisehäirete, vähendamine, samuti alkoholi kogutarvitamise vähendamine ning selle kaudu tervisehäirete ja kahjude vähendamine ühiskonnas tervikuna.

2015. a valminud pdf button"Võimalused alkoholipoliitika rakendamiseks kohalikul tasandil. Juhendmaterjal kohalikele omavalitsustele" ja "Võimalused alkoholipoliitika rakendamiseks kohalikul tasandil. Juhendmaterjali kokkuvõte kohalikele omavalitsustele" on abiks tegevuste planeerimisel alkoholipoliitika valdkonnas. Eelkõige on juhend suunatud kohalikele omavalitsustele, kuid eeldab paljude tegevuste juures soovitud tulemuste saavutamiseks erinevate maakondlike ja kohalike meeskondade ning organisatsioonide kaasamist.

Eesti Karskusliit AVE  on 1989. aastal taasloodud ja Eesti Vabariigis alates 1922. aastast tegutsenud Eesti Karskusliidu õigusjärglane. AVE sihiks on karskuse propageerimine ning ühiskonna tähelepanu suunamine alkoholi tarbimise tagajärgedele ja Eesti seadusandluse nõrkustele, mis lubavad või lausa soodustavad alkoholitarbimise levikut. AVE soovib mõjutada riigi alkoholi- ja uimastipoliitikat, olemata seejuures ise poliitiline organisatsioon.

MÄRKSÕNAD: alkohol alkoholi tarvitamine alkoholitarvitamine alkoholipoliitika