Valdkonnad / Vanemlus

Tervise Arengu Instituut (TAI) koordineerib tõenduspõhise vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ levitamist Eestis ja annab välja toetusi kohalikele omavalitsustele programmi elluviimiseks.

Kuidas on kohalikul omavalitsusel võimalik taotleda toetust koolituste elluviimiseks ja mis tegevused kaasnevad koolituste korraldamisega?

Taotluskonkurss

Konkurss toimuvad üks korda aastas: sügisel (oktoober-november).

Toetust saab taotleda koolitustele järgnevaks kalendriaastaks (koolitused poolaasta kaupa: kevad ja sügis).

Konkursil osalemine ei eelda kohalikult omavalitsuselt omafinantseeringut, selle suuruse otsustab omavalitsus ise. Tervise Arengu Instituudil on õigus tingimusi muuta.

Konkursil osalemiseks võtab kohalik omavalitsus ühendust oma piirkonna grupijuhtidega, küsib nendelt hinnapakkumised ning teeb eelkokkulepped. Eelarve kavandamiseks võetakse ka hinnapakkumised toitlustuse ning lapsehoiu korraldajatelt.

Toetus tuleb esitada maakonna arengusorganisatsiooni (MARO) terviseedendajale.

Toetuse kasutamise tingimused

Milliseid kulusid saab katta TAI toetusega? 

 1. Grupijuhtide töötasu
 2. Toitlustuskulud
 3. Lastehoiu kulud

Milliseid kulusid ei saa katta TAI toetusega? 

 1. Koolitusruumide rent
 2. Koolituse korraldamisega tegeleva kontaktisiku töötasu
 3. Koolitusega seotud kantseleitarvete ja materjalide paljundamise kulud
 4. Koolitusel osalejate transpordikulud

Konkursil osalemiseks kohalik omavalitsus: 

 • Määrab oma kontaktisiku, kes korraldab koolitusgrupi elluviimise.
 • Küsib hinnapakkumised ja sõlmib kokkulepped programmi kahe grupijuhiga, kes hakkavad vanemlusprogrammi gruppi ellu viima.
 • Esitab toetuse saamiseks taotluse MARO-le, järgides konkursi tingimusi.

Pärast TAI toetuse määramist: 

 • Korraldab programmi koolitusgrupi elluviimise kohalikus omavalitsuses:
 • Otsib programmi sihtgrupile osalejad ja teavitab neid vanemlusprogrammist.
 • Organiseerib sobivad ruumid omavalitsuses. Koolitusruum peab mahutama vähemalt 16 inimest (ühes grupis on 14 osalejat ja 2 grupijuhti) ja selle kõrval või läheduses peab olema ruum, mis on sobiv programmis osalejate lastele lastehoiu korraldamiseks. Mõlemad ruumid peavad vastama tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Koolitusruumis peavad olema tehnilised võimalused koolitusvideote (DVD-d) vaatamiseks.
 • Korraldab vanemlusprogrammi gruppide elluviimise võttes arvesse, et üks koolitus kestab 16 nädalat ja toimub 1 kord nädalas 2–2,5 tundi. Koos osalejate värbamise ja eelintervjuude elluviimisega kestab programm kokku orienteeruvalt 18 nädalat.
 • Korraldab toitlustuse osalejatele ja nende lastele koolituste ajal.
 • Organiseerib koolituste ajal lastehoiu osalejate lastele.
 • Varustab vajalike kantseleitarvetega ja korraldab vajaduse korral materjalide paljundamise grupijuhtidele.
 • Võimaldab vajaduse korral osalejatele koolitusele jõudmisega seotud transpordi või hüvitab transpordikulud.
 • Tasub grupi elluviimisel tekkivad kulud vastavalt eelarvele.
 • Esitab MARO-le toetuse saamiseks tegevusaruande pärast viimase koolitussessiooni lõppu. Kuludokumentide koopiaid ei ole vaja TAI-le esitada, küll on need vajalik säilitada 3 aasta jooksul alates koolitusgrupi lõppemisest. TAI-l on õigus kuludokumente kontrollida.
 • Täidab pärast koolitusgrupi lõppu TAI saadetava tagasisideküsimustiku.

Grupijuhid

Grupijuhtide nimekirja piirkondade kaupa koos kontaktidega näeb terviseinfo.ee veebilehelt

Tegevuste delegeerimine

Kohalik omavalitsus saab delegeerida koolitusgruppide korraldamise ja aruandlusega seotud tegevuse koostööpartnerile, näiteks allasutusele või kohalikule omavalitsusele piirkonnas teatud teenust pakkuvale organisatsioonile (nt kohalik perekeskus). Tegevuste jaotus on sellisel juhul järgmine:

 • Kohalik omavalitsus esitab taotluse, milles on toodud organisatsiooni nimi ja kontaktisiku andmed, ning tagab omafinantseeringu ettenähtud mahus.
 • Organisatsioon viib ellu koolituse korraldamisega seotud tegevused, KOV koostab tegevusaruande ja edastab selle MARO-le.

Järgmise konkursi info ja tulemused

Kui te pole siiani konkursi infot e-kirjaga saanud, siis palun saatke oma kontaktid aadressile jane.sargl@tai.ee ja lisame teid konkursiinfo saajate nimekirja.

Konkursil osalenuid teavitatakse konkursi tulemustest. Viimase konkursi tulemusi näete terviseinfo.ee veebilehelt.

Küsimuste korral võtke ühendust TAI kontaktisikuga: Jane Särg, jane.sarg@tai.ee.