Otsi

Otsi sõna arengukava Kokku: 49 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Kui palju on Eestis tervishoiutöötajaid?

  Kategooria: Uudised

  ... a ja -uuringute andmebaasi osast „Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine“, teema alt „Tervishoiutöötajad“. Haiglavõrgu arengukava haiglate andmed leiab teema „Haiglavõrgu arengukava haiglad“ ja tervisho ... 07 Juuli 2022
 2. Terve inimene on kohaliku omavalitsuse kalleim vara

  Kategooria: Blogi

  ... nnas kaasa lüüa. Tegutsemiseks annab teekaardi „Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030ˮ, kus on sõnastatud Eesti tervisepoliitika visioon, prioriteedid ja tegevussuunad. Juhinduda saab ka kohaliku  ... 11 Aprill 2022
 3. Tervemad linna- ja vallakodanikud: ennetustöö

  Kategooria: Lasteaias

  ... kogukonnas kaasa lüüa. Tegutsemiseks annab teekaardi „Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030ˮ, kus on sõnastatud Eesti tervisepoliitika visioon, prioriteedid ja tegevussuunad. Juhinduda saab ka ko ... 11 Aprill 2022
 4. Valmis OSKA sotsiaaltöö valdkonna oskuste ja tööjõu vajaduse uuring

  Kategooria: Uudised

  ... s ja pakkumine Koolituspakkumine ja selle vastavus tööjõuvajadusele Valdkonna tööjõuvajaduse ja hõive prognoos Tööjõuvajaduse ja koolituspakkumise võrdlus Järeldused ja ettepanekud Uuringuga saab ... 14 Veebruar 2022
 5. Kuidas aitavad elektroonilised terviseandmed tervist hoida?

  Kategooria: Uudised

  ... efineeritud inimesekeskne tervishoid, et suurendada inimese rolli ja vastutust oma tervise hoidmisel ja edendamisel. Seega, olemasolevatele võimalustele lisaks on patsiendiportaalil oluline roll pakkuda  ... 21 Jaanuar 2022
 6. Valmis uuring saasteainete mõjust tervisele ja laste sünninäitajatele

  Kategooria: Uudised

  ... gemini sisse kirjutatud erinevatesse arengukavadesse (sh tegevuskavadesse) ning elukeskkonna kvaliteedi aspekte tuleks arvestada piirkonna ruumilisel planeerimisel (näiteks uute tööstusettevõtete raja ... 25 Oktoober 2021
 7. Kohalikke omavalitsusi oodatakse liituma rahvatervise võimekuse arendamise tegevustega

  Kategooria: Uudised

  ... ovime, et rahvatervise teemad saaks KOVides olulisteks, ja see kajastuks ka nende arengukavades ning poliitilistes otsustes. Näeme võimalust koostöös nendega ka ise õppida ja areneda,“ kiitis esimesi kogemusi  ... 22 Oktoober 2021
 8. Sotsiaaltöö kevadnumber otsib võimalusi sotsiaaltöö praktika edasiarendamiseks

  Kategooria: Blogi

  ... idu päästmise tegevuskava ja muudatusi toiduabi korralduses. Alustati Heaolu arengukava 2023–2030 koostamist. Erivajadustega laste tugiteenuste reformi elluviimisel võetakse arvesse äsja lõppenud  ... 27 Mai 2021
 9. Erakorralise meditsiini vastuvõttu pöörduti koroonapandeemia tõttu senisest vähem

  Kategooria: Uudised

  ... on kättesaadavad ka erakorralise meditsiini andmed haiglavõrgu arengukava haiglate kaupa.  ... 13 Mai 2021
 10. Tervise- ja heaoluprofiili e-keskkond

  Kategooria: Paikkonnas

  ... olu omavalitsuse arengukavas seada ühiselt prioriteete leida fookus ennetustegevuste kavandamisel plaanida ressursside (inimesed, raha) otstarbekat, eesmärgipärast ja tõhusat kasutamist põhjendada ots ... 06 November 2020
 11. Pereõdede arv kasvab

  Kategooria: Uudised

  ... udi tervisestatistika ja -uuringute andmebaasi osas „Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine“, valides edasi lingi „Tervishoiutöötajad“. Haiglavõrgu arengukava haiglate andmed on leitavad lingi „Haiglavõrgu ... 09 Juuni 2020
 12. Tervishoiutöötajate arv on veidi kasvanud

  Kategooria: Uudised

  ... ingi „Tervishoiutöötajad“. Haiglavõrgu arengukava haiglate andmed on leitavad lingi „Haiglavõrgu arengukava haiglad“ ja tervishoiuasutuste andmed lingi „Tervishoiuteenuse osutajad“ alt.  ... 18 Juuni 2019
 13. Erakorralise meditsiini osakonda pöördumine on taas tõusuteel

  Kategooria: Uudised

  ... tituudi tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis. Andmebaasis on kättesaadavad ka erakorralise meditsiini andmed haiglavõrgu arengukava haiglate kaupa.  ... 16 Mai 2019
 14. Supervisioon ja coaching tervishoius

  Kategooria: Blogi

  ... isel või töötaja individuaalse tööalase eesmärgi sõnastamisel ja saavutamiseks vajaliku tegevuskava koostamisel ja täitmise jälgimisel. Kõige sobivamad lahendused supervisiooni ja coachingu kasutamiseks te ... 17 Detsember 2018
 15. Aastaks 2023 rajatakse üle Eesti kokku 61 uut tervisekeskust

  Kategooria: Uudised

  ... emalt 25 protsenti. Toetust said taotleda perearstid, kohalikud omavalitsused, haiglavõrgu arengukava haiglad ning eriarstiabi osutajad. 61 projekti kogumaksumus on ca 173 miljonit eurot, millest strukt ... 30 November 2018
 16. Statistika: Tervishoiusektori mullused majandustulemused olid paremad kui aasta varem

  Kategooria: Uudised

  ... ssalt. 2017. aastal laekus Haigekassalt 67% tervishoiusektori tuludest, millest suurim osa läks haiglavõrgu arengukava haiglatele. Eraomandisse kuuluvad tervishoiuteenuse osutajad said 24% Haigekassa finants ... 21 November 2018
 17. TAI statistika: Mullu opereeriti kolmandikku haigla statsionaaris viibinud patsientidest

  Kategooria: Uudised

  ... e andmeid. Sealsamas on ka uus tabel KP15 tervise infosüsteemi andmete kohta. Haiglavõrgu arengukava haiglate lõikes on valitud kirurgiastatistika avaldatud siin (tabelid HH071–HH074). Operatsioonitubade ... 12 Oktoober 2018
 18. Statitika: Erakorralise meditsiini osakonda pöördujate arv väheneb

  Kategooria: Uudised

  ... korralise meditsiini valitud näitajate kohta haiglavõrgu arengukava haiglate lõikes.  ... 17 Mai 2018
 19. Sotsiaalministeerium hakkab töötama välja uut rahvastiku tervise arengukava ...

  Kategooria: Uudised

  Valitsus kiitis tänasel istungil heaks rahvastiku tervise arengukava 2020-2030 väljatöötamiskavatsuse. Arengukava eesmärk on hoida ja parandada inimeste tervist, pikendada eluiga, vähendada enneaegset haige ... 29 Märts 2018
 20. Seadusandlus ja strateegiad

  Kategooria: Paikkonnas

  Rahvastiku tervise arengukava Rahvastiku tervise arengukava (RTA) püstitatab strateegilised eesmärgid Eesti rahvastiku tervise hoidmiseks ja jätkuvaks parandamiseks.Tegu on olulise alusdokumendiga ko ... 09 Veebruar 2018