Tervise edendamine / Töökohal

Seadusandlus

  • 02. Märts 2022

Töötervishoidu ja -ohutust reguleerivad mitmed õigusalased dokumendid. Siin on välja toodud vaid mõni neist.

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus sätestab töötajate ja ametnike tööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded, tööandja ja töötaja õigused ja kohustused tervisele ohutu töökeskkonna loomisel ja tagamisel, töötervishoiu ja tööohutuse korralduse ettevõtte ja riigi tasandil ning vastutuse töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumise eest.

Link viitab redaktsioonile, mis on kehtiv kuni 31.12.22.

Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

Määruse nõudeid kohaldatakse kõigi tegevusalade töökohtadel, välja arvatud ehitustöödel, maavarade kaevandamisel, kalalaevadel, sõidukites ja ettevõttele kuuluval põllu- või metsamaal. Kui töökeskkonnas tehakse muudatusi, mis puudutavad töötamiskohtade paigutust, tehnoloogia muutmist või uuendamist, töövahendite või materjalide kasutamist, peavad need muudatused olema kooskõlas käesoleva määruse nõuetega. Nõuete kohaldamisel arvestatakse töökeskkonna, töökoha ja töö laadi eripäradega.

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus reguleerib nakkushaiguste tõrje korraldamist ja nakatunud isikule tervishoiuteenuse osutamise korda ning sätestab riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse ning juriidilise isiku ja füüsilise isiku kohustused nakkushaiguste ennetamisel ning tõrjel.

Rahvatervise seaduse eesmärk on inimese tervise kaitsmine, haiguste ennetamine ja tervise edendamine, mis saavutatakse riigi, omavalitsuse, avalik- ja eraõigusliku juriidilise isiku ning füüsilise isiku kohustustega ning riiklike ja omavalitsuslike abinõude süsteemiga.

Töötajate tervisekontrolli kord reguleerib töötajate tervisekontrolli korraldust.

Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

Määruse nõudeid kohaldatakse kõigi tegevusalade töökohtadele, kus töötaja tööülesannete hulka kuulub töötamine kuvariga.