Tervise edendamine / Töökohal

Eesti tervist edendavate töökohtade võrgustik loodi Tervishoiuameti initsiatiivil 2005. aastal. Tervise Arengu Instituut koordineerib ja haldab võrgustiku tegevusi alates 2006. aastast.

tervislikt88koht_logoTervist edendavate töökohtade ideoloogia sai alguse 1984. aastal Ameerika Ühendriikides. 1996. aastast on moodustatud Euroopa Tervist Edendavate Töökohtade võrgustik
(European Network for Workplace Health Promotion – ENWHP), millega 2006. aastal liitus ka Tervise Arengu Instituut.

Tervist edendavad tegevused planeeritakse kooskõlas Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ja sotsiaalministeeriumi strateegiliste eesmärkidega ning rahvatervisega seotud strateegilistes dokumentides toodud eesmärkidega.

TET-võrgustiku eesmärgiks on:

 • erinevate asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide spetsialistide koondamine heade kogemuste jagamiseks;
 • organisatsioonide toetamine töökeskkonna arendamisel ja töötajate terviseteadlikkuse tõstmisel;
 • kutsehaiguste, tööohutuse ja tööst põhjustatud haiguste parem ennetamine töökohal.

TET-võrgustiku liikmete väärtused ja põhimõtted

Võrgustiku liikmed:

 • arendavad inimväärtust, võrdsust, solidaarsust, professionaalset eetikat, teadmisi erinevate elanikkonna gruppide rahvuslikest ja kultuurilistest vajadustest;
 • orienteeruvad tervisedenduse kvaliteedi parandamisele, töötajate heaolu parandamisele, keskkonnakaitsele ja potentsiaali realiseerimisele olla õppiv ja arenev organisatsioon;
 • keskenduvad tervisele, inimeste vajadustele, võttes arvesse nende ootusi tervise suhtes;
 • kasutavad ressursse ökonoomselt ja efektiivselt;
 • teevad koostööd tervishoiuasutuste ja -institutsioonidega paikkonnas.

Miks liituda TET-võrgustikuga?

Selleks on mitu head põhjust:

 • olles liitunud võrgustikuga, on võetud ka kohustus, mis motiveerib tervisedendusega tõsisemalt tegelema;
 • võrgustik korraldab ühisüritusi ja kampaaniaid, milles osalemine soodustab tervistedendava mõtteviisi kujunemist;
 • võrgustiku vahendusel on tagatud parem ligipääs mitmesugustele juhendmaterjalidele ja ka head nõu andvatele spetsialistidele;
 • iga võrgustikuga liitunu suurendab töökohtade tervisedendusest kasu saavate töötajate hulka.