Tervise edendamine / Töökohal

Olulised abimaterjalid

  • 04. September 2023

Siit leiad olulisemad abimaterjalid, mis on abiks tegevuste kavandamisel ja elluviimisel. 

Töökoha tervisedenduse enesehindamisvahend

Töökoha tervisedenduse enesehindamisvahend on abiks tööandjale organisatsioonis tööohutuse, tervisedenduse ja juhtimise põhiprotsesside terviklikuma vaate loomiseks.

See sobib iseseisvaks kasutamiseks kõigile tööandjatele, et saada oma töötajate tervise ja heaolu planeerimise protsessidest ülevaade ning kaardistada olulisemad terviseteemad. Küsimustik on mõeldud täitmiseks organisatsioonis tegutsevale tervisetiimile, juhtkonnale, töökeskkonna nõukogule vms meeskonnale, kes vastutab töötajate heaoluga seotud tegevuste kavandamise ja elluviimise eest. Objektiivsema ülevaate saab, kui täitmisel osalevad kõigi oluliste osapoolte esindajad (nii töötajad kui juhtkond). Hindamisvahend on heaks aluseks töökoha ohutuse ja tervisedenduse arengu- või tegevusplaani koostamisel. Soovitame planeerida tervisealaseid eesmärke organisatsioonis vähemalt 3-aastase perspektiiviga ja täpsemad etapid kavandada aastaste tegevuskavade lõikes.

Hindamisvahendis on toodud väited kolme suure teemaplokina:

  • üldiste tööohutuse nõuete täitmine,
  • töökoha tervisedenduse organiseerimine ja
  • tervisevaldkondade (toitumine, liikumine, vaimne tervis, koostöö) lõikes.

Täitmisel tuleb lisada ristike iga väite sobivasse lahtrisse (Jah/Ei/Ei kohaldu või Osaliselt täidetud). Iga teemaploki lõikes lisage oma organisatsiooni näited või olulisem taustainfo kommentaari veergu. Alateemade lõikes tuleb anda hinnang skaalal 1–5 oma senisele tegevusele või olukorrale ning selle teema olulisusele. Hindamiskriteeriumid on lisatud skaala otstesse, et oleks lihtsam kujundada oma hinnangut. Kokkuvõtlikud joonised aitavad hindamistulemusi analüüsida ja läbi mõelda, millised on veel võimalused või arengukohad töötajate heaolu ja tervist toetava keskkonna kujundamiseks teie organisatsioonis.

Tervise Arengu Instituut kasutab enesehindamisvahendit mentorkohtumisetele eelnevalt tööandja tervisedenduse alasest tegevusest üldpildi saamiseks kokkuleppeliselt tööandjaga ning ka tervist edendava töökoha märgise protsessis.

Enesehindamisvahendi koostamisel on Tervise Arengu Instituut aluseks võetud sarnased küsimustikud European Network for Worklpace Health Promotion materjalidest, WHO ja National Institute for Health and Care Excellence soovitused. Küsimustiku koostamisel olid abiks spetsialistid Tööinspektsioonist, Sotsiaalministeeriumi töösuhete ja -keskkonna ning vaimse tervise osakonnast ning paikkonna ekspertrühma liikmed.

Hindamisvahend on pidevas arengus, ettepanekuid selle muutmiseks või täiendamiseks võib teha Tervise Arengu Instituudi vanemspetsialistile: Katrin Kärner-Rebane, e-post  katrin.karner-rebane@tai.ee .

Head praktikad tervist edendavatelt töökohtadelt Eestis

Aprillis 2022 oli tervisekalendri ja veebiseminari keskmeks vanemas eas töötaja ning tema toetamine. Kuidas on võrgustiku tööandjad oma töötajaid kaasanud või toetanud? Näiteks võimaldatakse paindlikku töökorraldust, kaugtööd, osalist tööaega, lisapuhkepause või tasuta vaktsineerimist.

Näidisdokumendid, töökorralduse reeglite täiendamine käitumisjuhistega

Tööandjad on tundnud huvi, kuidas käituda keerulistes kriisi-, stressirikastes või delikaatsetes olukordades. Mitme osalise koostöös on valminud näidisdokumendid töökorralduse reeglite täiendamiseks koos käitumisjuhistega. Näidisdokumendi eesmärk on abistada tänapäevase ja toetava töökeskkonna kujundamisel, et kõigil oleks rohkem töörõõmu. Näidisteksti on igal tööandjal võimalik kohandada oma organisatsioonile sobivaks, teha täiendusi ning dokument sobivas formaadis alla laadida. Samad materjalid on olemas ka vene keeles ja inglise keeles.

Vaimse tervise tegevuskava töökohas

Peaasi.ee meeskond koostas tegevuskava ja juhised, võttes arvesse töötajate vaimse tervise heaolu. Ülevaatlikult on välja toodud vajalikud etapid tegevuskava loomisel ning kontrollnimekirjana tegevused, millele tähelepanu pöörata, et vaimse tervise toetamine oleks läbimõeldud, tõenduspõhine ja järjepidev.

Kuidas kaugtöö puhul tasakaalu ja heaolu hoida? (2020)

Märtsi keskel sai meie tavapärane tööelu pea peale pööratud: nüüd teevad kaugtööd ka need organisatsioonid, kes seda varem isegi mitte ei kaalunud. Kui tavapäraselt toimub kaugtööle siirdumine teatud ettevalmistusega ning reeglina kedagi koju jääma ei sunnita, siis seekord ei olnud valikut ei juhtidel ega töötajatel. Küll on aga kaugtöö tulnud, et jääda. Uuringud näitavad, et kaugtöö osatähtsus, mida tehakse sõltumata kohast ja ajast tehnoloogia abil, on kasvutrendis. Loe edasi siit.

Töökoha tervisedenduse uuring 2019

2019. aastal tehtud uuringu raport annab ülevaate tervist toetavatest praktiktest töökohal (üldine korraldus organisatsioonis, tervisedenduslikud tegevused, koostöö jmt). Esitatud on Eesti avaliku ja erasektori organisatsioonide tulemused, tervist edendatavate töökohtade võrgustiku liikmete tulemused ning võrgustikku kuuluvate ja mitte kuuluvate organisatsioonide võrdlus.

Rahvusvahelised töökoha tervisedenduse hea praktika näited (2017)

Rahvusvahelisi töökoha tervisedenduse hea praktika näiteid esitlev aruanne püüab anda organisatsioonidele ideid tervisedenduse korraldamiseks töökohal.

Näited pärinevad aastatest 2012-2017. Kõik esitatud näited ei pruugi veel omada tõenduspõhist baasi, kuid loodetavasti inspireerivad huvitavad lahendused katsetama ja arendama.

Töökoha tervisedenduse uuring 2014. Raport (2015)

Ehkki Eesti tööealiste inimeste tervisenäitajad on viimastel aastatel võrreldes varasemaga paranenud, on eestlaste tervisenäitajad siiski jätkuvalt ühed kehvemad Euroopas – tervena elada jäänud eluaastate arvu ja keskmise eeldatava eluaea pikkuse poolest oleme Euroopa Liidus viimaste seas. Olukorra muutmiseks on tähtis järgida tervisedenduse põhimõtteid ka töökohal.

Töökoha tervisedenduse uuringu eesmärk oli saada ülevaade Eesti organisatsioonide tervist toetavatest tegevustest, hinnata viimaste aastate arenguid ja koguda tagasisidet Tervise Arengu Instituudi pakutavatele töökoha tervisedenduse alastele tegevustele.

Juhend "Tubakavaba töökoht – abiks tööandjale" (2016)

Tubakatarvitamine on peamine ennetatav suremuse põhjustaja maailmas. Eesti töötajatest (sh mittesuitsetavatest) on kümnendik sunnitud tubakasuitsuga kokku puutuma töökohal. Juhendmaterjalis jagatakse nõuandeid, kuidas muuta töökohad tubakavabaks ning ideede saamiseks on sinna lisatud erinevate asutuste kogemusi ja näiteid sellel teel.

Juhend "Tervislik toitumine töökohal" (2014)

Täiskasvanud veedavad suure osa oma päevast töö juures ja nii langeb vähemalt üks päevastest põhitoidukordadest tööl olemise ajale. Kuidas teha söömiskoha valikul, toitude rohkuse ja teabetulva tingimustes õigeid ja tervist toetavaid valikuid? Mida saab selles vallas enda heaks teha inimene ise? Milles saab kaasa aidata tööandja? Kogumik püüab neis küsimustes veidi abiks olla.

Tervisedendus töökohal: lühitutvustus

Esitlusmaterjal "Tervisedendus töökohal – kellele ja milleks?" annab ülevaate, millised on tervist edendava töökoha tegevussuunad ja tervisliku töökoha põhikomponendid, mida on tervisedendusest võita töötajal ja tööandjal ning annab suuniseid liitumiseks Tervist edendavate töökohtade (TET) võrgustikuga.

Juhend "Tervist edendavad töökohad: mis need on ja kuidas neid saavutada?" (2010)

Juhend tutvustab töökohapõhise tervisedenduse sisu, võimalusi ja kasu osapooltele.
Eesti- ja venekeelset juhendit saad vaadata ja alla laadida siit.

Juhendid "Töötervise edendamine: nõuanded tööandjale"  ja "Töötervise edendamine: nõuanded töötajatele" (2010)

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri nõuanded tööandjale ja töötajale.
Juhendit saad vaadata ja alla laadida siit  (tööandjale) ja siit  (töötajale).

Küsimustik töökoha tervisealase enesehindamise elluviimiseks (2010)

ENWHP 2007-2009 kampaania raames valminud küsimustik töökoha tervisedenduse hindamiseks.
Küsimustikku saad vaadata ja alla laadida siit.

Kogumik "Hea praktika näited töökoha tervisedenduses" (2010)

Kogumik pakub eesti ettevõtete kogemusi liikumisharrastuse edendamisel, tervisliku toitumise toetamisel, stressi maandava töömiljöö loomisel ja töökeskkonna tervislikumaks muutmisel.
Eesti- ja venekeelset kogumikku saad vaadata ja alla laadida siit.

Võimlemisharjutuste komplekt "Omal jõul"

Komplektis on esitatud harjutused sobivad vaevuste ennetamiseks ja heaks enesetundeks kõigile, eriti aga reumatoloogilistele haigetele.
Harjutuste kogumikku saad vaadata ja alla laadida siit.

Juhend "Töökeskkonna kantserogeenid" (2012)

Juhend käsitleb eri töökeskkondades ja tööaladel esinevate kantserogeenide võimalikku toimet, ohutut käsitlemist ning kantserogeenidega kokkupuutuvate töötajate tervise jälgimist.
Vaadata ja alla laadida saad siit.

Juhend "Hea tava ettevõtetele" (2007)

Juhend pakub näpunäiteid tervisliku töökeskkonna loomiseks väikeettevõtetes.
Vaadata ja alla laadida saad siit.

Juhend "Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni koodeks HIV ja AIDSi kohta töömaailmas" (2007)

Koodeks annab soovitusi töökeskkonnas HIV ja AIDSiga toimetulekuks ning võrgustikutöö edendamiseks.
Vaadata ja alla laadida saad siit.