Search_title

Search Keyword kaasamine Totalresultsfound

Search_result

 1. Dementsuse koolitusprogramm pakub hoolekandeasutustele olulist tuge

  Search category: Uudised

  ... e viidata“, „Võrgustiku kestlikkus ja koostööpartnerite kaasamine“. Võrgustikukohtumistele loodi toetuseks ja kontaktide ning parimate praktikate vahetamiseks Facebookis „Ühiskodu“ grupp, kus on  ... 26 Veebruar 2024
 2. Vaid iga kümnes 15-aastane tüdruk liigub piisavalt

  Search category: Uudised

  ... e vähene kaasamine ja toetamine. Liikumisaktiivsuse teema on saanud ühiskonnas rohkesti tähelepanu ja selle edendamiseks on ette võetud mitmeid samme, sh on tehtud pingutusi istumisaja vähendamise ... 13 Veebruar 2024
 3. Lasteaial on laste liikumisaktiivsuse suurendamisel oluline roll

  Search category: Uudised

  ... kaasamine ning hea kommunikatsioon. Edukale hindamisele aitab kaasa seegi, et lasteaiaperele leitakse kõige sobivam aeg, sest kogu protsess võib võtta aega umbes kaks kuud. Eestvedaja peaks olema valmis ... 13 Veebruar 2024
 4. VEPA metoodikat kasutavad õpetajad näevad laste käitumises positiivseid muutusi

  Search category: Uudised

  ... Õpetajate endi jaoks paranes õpilaste kaasamine tunni kulgemisse, õpilastega kontakti saavutamine ja ajakasutus tundides. Õpilaste tugevuste ja raskuste* hindamisel selgus, et 2022/2023. õppeaastal vähenesid ... 13 Veebruar 2024
 5. Praxis ja Tartu Ülikool uurivad koolide ja koolieelsete lasteasutuste liikumis- ja toitumissekkumisi

  Search category: Uudised

  ... on võimalik sekkumisi parimal moel ellu viia. See on oluline aspekt, et tagada kõige kuluefektiivseimal moel sekkumiste sobivus, kohandamisvajadused ja ka inimeste endi kaasamine. Projekti eesmärk on ... 09 Jaanuar 2024
 6. Lõhkudes silotorne: Eesti kogemus valdkonnaülese ennetuse süsteemi loomisel

  Search category: Uudised

  ... Mitme ministeeriumi, sealhulgas Sotsiaalministeeriumi kaasamine ja koostöö on uue lähenemise kujundamisel olnud võtmetähtsusega. Tervise Arengu Instituudil on omakorda olnud oluline roll ennetuskvaliteeti ... 05 Jaanuar 2024
 7. Kohalike omavalitsuste tervise- ja heaoluprofiili koostamise kogemused

  Search category: Blogi

  ... kus on oluline andmete ja info süsteemne kasutamine, kogukonna kaasamine hindamisse ja otsustamisse ning andmetele tuginevad otsused. Aastal 2009 alustati TAI eestvedamisel teistes riikides kasutusel ... 14 November 2023
 8. Tüdrukute hinnangud peresuhetele on halvenenud

  Search category: Uudised

  ...  Veel enam tuleb kaasata vanemaharidusse ka isasid, et vähendada perekonnas ilmnevaid erinevusi ema ja isa toimetulekus noortega suhtlemisel. Isade suurem kaasamine aitaks suurendada nende vanemlikk ... 03 November 2023
 9. Nooresõbralik ja kogukonnateadlik „Ringist välja“ võrgustikutöö

  Search category: Blogi

  ... aga ka tema vanemate või hooldajate kaasamine oleneb aga eelkõige spetsialistide valmisolekust ja põhimõtetest. Siiski on RV-mudelil mitu erisust. Tavapärasele võrgustikutööle lisandub hulk toetavaid ... 06 Juuni 2023
 10. Pärnu linn eelistas inimeste tervisele ja turvalisusele alkoholimüüjate kasumit

  Search category: Uudised

  ... oli müügi pealt raha teenida ning kes pärast oma tuikuvad ja lärmakad kliendid lihtsalt tänavale politsei ja kiirabi mureks jätavad, on piirangud kõige vajalikumad.   Kuhu jäi Pärnus kaasamin ... 06 Juuni 2023
 11. „STAD – Turvalisem ööelu“ Eestis

  Search category: Lasteaias

  ... hindamisplaan 2024–2027   KOV-ide kaasamine sekkumise elluviimisesse (igal aastal lisandub 2 KOV-i) Koolituste elluviimine sekkumises osalevates KOV-ides Vastutustundliku ... 02 Mai 2023
 12. Kevadkoolis moodustati dementsusesõbralikuks pürgivate hoolekandeasutuste võrgustik

  Search category: Uudised

  ...  läbinud TAI dementsuseteemalise hoolekande asutuste sisekoolitajate koolitusprogrammi. Kevadkooli teema oli töötajate kaasamine muudatuste tegemisse, mida on vaja, et teenuste osutamine dementsusesõbralikumak ... 14 Aprill 2023
 13. Mobiilne noorsootöö aitab jõuda keerulistes oludes noorteni

  Search category: Blogi

  ...  valikud on noorte endi jaoks vajalikud ja eluliselt tähtsad. Praktika kinnitab, et mõistev suhtumine noorte muredesse ja neist teavitamine ning noore kaasamine eakohaste ja arusaadavaate selgituste abil ... 07 Oktoober 2022
 14. Tervise Arengu Instituut kutsub lasteaedasid hindama oma psühhosotsiaalset keskkonda

  Search category: Blogi

  ... aastate tulemusi võrrelda ja jälgida ka edusamme. Kõigi lasteaiatöötajate ja lapsevanemate kaasamine hindamisse, tulemuste analüüsimisse ning mõjusate tegevuste kavandamisse aitab väärtustad ... 27 September 2022
 15. Noorte vaimse tervise olukorrast, vaimset tervist mõjutavatest teguritest ja toetusvõimalustest pandeemia ajal

  Search category: Blogi

  ... enda ja eakaaslaste vaimse tervise toetamises, nende kaasamine koolikeskkonna kujundamisse ning pere, kooli ja kogukonna otsustusprotsessi võib toetada nii nende endi kui ka eakaaslaste vaimset heaolu. ... 23 Mai 2022
 16. Terve inimene on kohaliku omavalitsuse kalleim vara

  Search category: Blogi

  ... erida sõnumeid Väärtust lisab ja edu toob huvirühmade kaasamine ja hästi läbimõeldud kommunikatsioon. Tervise huvikaitse võib tähendada argumenteerimist, selgitamist ja läbirääkimisi sihtrühm ... 11 Aprill 2022
 17. Tervemad linna- ja vallakodanikud: ennetustöö

  Search category: Lasteaias

  ... hästi kommunikeerida sõnumeid Väärtust lisab ja edu toob huvirühmade kaasamine ja hästi läbimõeldud kommunikatsioon. Tervise huvikaitse võib tähendada argumenteerimist, selgitamist ja läbirä ... 11 Aprill 2022
 18. Kopsuvähi sõeluuring vaatab tulevikku

  Search category: Uudised

  ... alusel toimub sõeluuringusse kaasamine ja suunamine kompuutertomograafilisele uuringule. Käesoleval nädalal algas patsientide skriinimine, riskide hindamine ja peagi alustatakse ka kompuutertomograafiasse ... 10 Mai 2021
 19. Projekt „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“

  Search category: Paikkonnas

  ... põhinevate otsuste ja tegevuste kasu (sh KOVi juhtidele). Tegevuste etapid: - KOVide ja MAROde kaasamine ning partnerluslepingute sõlmimine; - KOVide rahvatervise valdkonna võimekuse arendamise süsteemi ... 23 Märts 2021
 20. Kriisidega toimetulek

  Search category: Blogi

  ... emide lahendamisse. Töötajatele tuleks anda võimalus rääkida kaasa nii kogu organisatsiooni kui ka nende tööd puudutavate oluliste otsuste tegemises. Kaasamine ja osalemine on üks peamisi vaimselt ... 08 Märts 2021