Search_title

Search Keyword terviseprofiil Totalresultsfound

Search_result

 1. Kohalike omavalitsuste tervise- ja heaoluprofiili koostamise kogemused

  Search category: Blogi

  ... a tegeleda, toome välja uuringust järelduvad soovitused. TAI-l ja tervisedendajatel tuleb tõhustada THP-ga seotud teavitus- ja selgitustööd. Terviseprofiili koostamise alguses tuleb protsessi juhtid ... 14 November 2023
 2. Koostöö ja kogukonna tervis

  Search category: Blogi

  ... kõrgema positiivse tervise enesehinnanguga inimesed elavad Tartu-, Harju- ja Saaremaal. Maakondlikud terviseprofiilid annavad ülevaate paikkonna elanike terviseseisundist, seda mõjutavatest teguritest ... 03 Aprill 2023
 3. Tervise- ja heaoluprofiili abil saab parandada inimeste elu- ja tervisekeskkonda

  Search category: Uudised

  ... omavalitsuste nõustamisel konsultante. Terviseprofiiliga on liidetud sotsiaalkindlustusameti laste ja perede heaolu indikaatorid.“ Tervise- ja heaoluprofiili pilootprojekt käivitus 2020. aasta juunis. ... 05 Oktoober 2021
 4. Tervise- ja heaoluprofiili e-keskkond

  Search category: Paikkonnas

  ... heaolu mõjutavaid asjaolusid. Profiil koostatakse elukaareüleselt, see tähendab, et hõlmatud on kõik vanusegrupid lastest kuni eakateni. Tervise Arengu Instituudi terviseprofiilile on liidetud Sotsiaalkindlustusameti ... 06 November 2020
 5. Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas sai värskendatud välimuse ja parema otsingufunktsooni

  Search category: Uudised

  ...  järgi: rahvastikunäitajad, haigestumus, tervishoiuteenuste kasutamine ja ravi põhjused, tervishoiu ressursid ja nende kasutamine, tervisekäitumine ja tervis, ravimite kasutamine, terviseprofiilid ... 09 Juuni 2020
 6. Maakondade tervise- ja heaoluprofiilid

  Search category: Paikkonnas

  ... 2022 Jõgeva maakond Jõgeva maakonna tervise- ja heaoluprofiil Jõgeva maakonna tervise- ja heaoluprofiil kokkuvõtlikult Jõgeva vald Jõgeva valla terviseprofiil 2020. Tegevuskava 2021–2024 Järva ... 15 August 2019
 7. Uuringud ja analüüsid

  Search category: Paikkonnas

  ... . Analüüsi lõppraportitga saad tutvuda siin. Põhjalikuma vaheraportiga (Eesti senise olukorra ja välisriikide kogemuste kaardistus) saad tutvuda siin.  Terviseprofiilide kaardistus (2009) Rapor ... 09 Veebruar 2018
 8. Juhendid

  Search category: Paikkonnas

  ... võimestunud kogukondade loomiseks. Raamatut saad vaadata alla laadida siit. Kohaliku omavalitsuse ja maakonna terviseprofiili koostamine (2010) Juhendmaterjal on abiks omavalitsuse ja maakonna terviseprofiili ... 09 Veebruar 2018
 9. Abimaterjalid sisehindamise läbiviimiseks

  Search category: Lasteaias

  ... rahvatervise tegevuste läbiviimisel ja tervist toetava elukeskkonna arendamisel Tegevussuunad – hinnatakse TN tööplaani täitmist ja kuidas tööplaan aitab panustada terviseprofiili tegevuskava täitmisel ... 08 Veebruar 2018
 10. Tervise ja heaolu töörühma sisehindamine

  Search category: Paikkonnas

  ... toetava elukeskkonna ja võrgustike arendamisel. Protsess – hinnatakse töörühma tegevuskavale tuginedes eesmärkide seadmist, täitmist ning seiret töörühma tegevuskava ja/või terviseprofiili tegevuskav ... 08 Veebruar 2018
 11. Tervisenõukogu ülesanded

  Search category: Paikkonnas

  ... arendustegevuse koordineerimine ja võimestamine maakonnas: lasteaiad, koolid, haiglad, töökohad; elanikkonna tervisesituatsiooni ja -mõjurite analüüs sh maakondliku/omavalitsuse terviseprofiili koostamine ... 05 Jaanuar 2018
 12. Imbi Jäe: Rõõm paneb liikuma ja tulevikku vaatama

  Search category: Blogi

  ... maakonna terviseprofiil. Tema algatusel loodi maakondlik tunnustus „Aasta tervisepanus“. Nüüdseks juba üle-eelmisel aastal sai Imbi Jäe ka Eest Tervisedenduse Ühingu aasta tervisedendaja tiitli ... 30 Jaanuar 2017
 13. Eesti Tervisedenduse Ühing valis aasta tervisesõbraks 2015 näitleja Henrik Kalmeti ning aasta tervisedendajaks 2015 Imbi Jäe ja Vilma Tikerpuu

  Search category: Uudised

  ... edendavate koolide ja lasteaedade võrgustik. Maakonna tervisedendaja algatusel ja juhtimisel on koostatud maakonna terviseprofiil, samuti on see olemas enamikul kohalikest omavalitsustest, millele toetudes ... 08 Aprill 2015
 14. Mõistete sõnastik

  Search category: Töövahendid

  ... a, keda võib ühendada kas elukoht, töökoht, etnilisus või paikkonna kombed või mingi muu kokkukuuluvustegur. Paikkonna terviseprofiil – arengudokument, mis aitab kaardistada kohalike elanike terv ... 01 Oktoober 2014
 15. Aasta tervisesõber on Merike Martinson ja Aasta tervisedendaja Mai Maser

  Search category: Uudised

  ... eestvedamisel valmis 2010. aastal Tallinna terviseprofiil, mis annab ülevaate linnaelanike terviseolukorrast ja tervist mõjutavatest teguritest ning on aluseks tervisestrateegiate ja -programmide koostamiseks. ... 07 Aprill 2014
 16. Abimaterjalid sisehindamise läbiviimiseks

  Search category: Paikkonnas

  ... rahvatervise tegevuste läbiviimisel ja tervist toetava elukeskkonna arendamisel Tegevussuunad – hinnatakse TN tööplaani täitmist ja kuidas tööplaan aitab panustada terviseprofiili tegevuskava täitmisel ... 04 Veebruar 2014
 17. Uuringud ja analüüsid

  Search category: Paikkonnas

  ... is üleriigilisel, maakondlikul ja kohalikul tasandil. Vaata analüüsi lõppraportit ja põhjalikumat vaheraportit (Eesti senise olukorra ja välisriikide kogemuste kaardistus).  Terviseprofiilide kaardistus (20 ... 09 Detsember 2013
 18. Saare maavanem esitas Imbi Jäe riikliku tunnustuse saamiseks

  Search category: Uudised

  ... algatusel ja juhtimisel on koostatud maakonna terviseprofiil, samuti on see olemas enamikul kohalikest omavalitsustest, millele toetudes on alustatud mitmete projektidega. Neist üks, Kuressaare linna ... 21 Detsember 2012
 19. Kolleegid tunnustasid Tartu maavalitsuse tervist edendavaid tegevusi

  Search category: Uudised

  ... suunavad kohalikke omavalitsusi tegutsema tervist toetavamalt, koostama terviseprofiile ja muud sellist, kuid alati tekib seepeale küsimus, aga mida maavalitsus ise selleks teeb ja kuidas oma töötajate ... 20 Aprill 2012
 20. Väikse Eesti viisteist nägu

  Search category: Blogi

  ...  aastast on Eestis algatatud terviseprofiilide koostamise tava ning tänaseks on oma profiilid koostanud kõik maakonnad ja üle 100 kohaliku omavalitsuse. Terviseprofiilis kogutakse ja analüüsitakse piirkonn ... 23 Veebruar 2012