Tervise edendamine / Töökohal

Eesti inimarengu aruande tulevikustsenaariumi 2040 suundumusena näevad autorid, et elukeskkonna kvaliteedile hakatakse tähelepanu pöörama üha enam. Eesmärk on vähendada terviseriske ja toetada vaimset tervist ning heaolu. Suureneb vajadus koostoimimise oskuste järele, ja ka kogukondliku suhtluse ja võrgustikutöö tähtsus. Kohaliku ettevõtluse arengule on terve ja elujõuline kogukond oluline ressurss. Kelle roll on kogukonna tervis ja selle hoidmine?

kogukond

  • Vaata andmeid ja tunne oma kogukonda – mis on kohalikud mured ja rõõmud ning tervise teemade murekohad

Tervise Arengu Instituut koostas avalike andmete alusel maakondade tervise ja heaolu ülevaated 2022 ehk heitis põgusa pilgu kogu Eesti heaolukaardile. Need andmed võiksid olla abiks tööandjatele, et kavandada ennetavaid tegevusi töötajate tervise hoidmisel. Ülevaadetes on maakonniti välja toodud muuhulgas meeste ja naiste oodatav eluiga, aga ka tervena elatud aastad, terviseriskid tööealisel elanikkonnal, keskmine brutopalk jms. Näiteks kõrgema positiivse tervise enesehinnanguga inimesed elavad Tartu-, Harju- ja Saaremaal.

Maakondlikud terviseprofiilid annavad ülevaate paikkonna elanike terviseseisundist, seda mõjutavatest teguritest ning on aluseks tegevuskavadele. Näiteks Viljandi maakonnas selgitati välja, mida Viljandimaa ettevõtjad teevad oma töötajate liikumisaktiivsuse, vaimse tervise, töö- ja pereelu tasakaalu hoidmiseks, sh  meeste tervise edendamiseks, sest see oli profiilist tulenev prioriteet. Kogutud andmed on abiks teistelegi tööandjatele: Töökoht tervise toetajana.

  • Tea, kes on tervise edendamise partnerid Sinu maakonnas ja kogukonnas

Kui sooviks on teha sisulisemat koostööd paikkondade tervise suunal, on abiks olulised tervisedenduse kontaktid maakondades ja omavalitsustes. TET-võrgustiku liikmetest tegi 2019. a uuringu põhjal koostööd tervise teemadel eri osalistega 77% vastanutest, peamiselt tervishoiuasutuste, aga ka erasektori ettevõtete või kohalike omavalitsustega.

  • Ühenda ettevõtte sotsiaalse vastutustundlikkusega seotud tegevused kogukonna tervisevajadustega

Mitmed erasektoris kasutatavad teadmised ja oskused (nt kommunikatsiooni- ja turunduse, teenusedisaini, IT-rakenduste vallas) on suureks abiks ka kogukondades tervisega seotud tegevuste kavandamisel, nt sõnumite paremaks kohale jõudmiseks sihtrühmas. 

Raplamaa Tervisenõukogu on hea näide maakonnaülesest koostööst, kus tööandja panustab maakondlikul tasemel kaasamõtlemise ja arendusega rahvatervise valdkonnas. 2023. a algusest on tervisenõukogu liikmeks kohaliku tööandjana tegutsev Saarioinen Eesti OÜ. Tööandja esindaja personalijuht Marelle Pihlaku sõnul on see otsus elementaarne – töötajate heaolu ja kogukonna ees vastutuse võtmine on organisatsiooni jaoks igapäevane osa tegevusest. Tööandja jaoks on see võimalus anda midagi paikkonnale tagasi – rakendada oma oskusi ja töökogemusi laiemalt maakonna rahvatervise arengus, näiteks kaasates enam kohalikke tööandjaid kogukondades tervisedenduse tegevuskavade elluviimisel.

  • Toetage avalikke algatusi ja sekkumisi kogukonna tervise toetamiseks

Mitmed tööandjad on oma äritegevuse sidunud laiema sotsiaalse vastutustundlikkuse tegevustega. Marelle Pihlak toob välja Saarioinen Eesti OÜ filosoofia, et tehakse puhtast toorainest ja südamega tehtud tooteid ning sama mõtteviisi kannavad nad üle ka oma toetustegevustele kogukonna südametervise heaks, näiteks sponsoreerides oma toodetega kohalikke liikumisüritusi ja noorte liikumisharrastusi.

Hea näide koostööst kogukonnas liikumisaktiivsuse, omavahelise suhtluse, ühtsustunde toetamiseks ja kodukandi avastamiseks on MTÜ Kõnnime Koos ja Tartu Linnavalitsuse koostöö juhendatud jalutusgruppide korraldamisel Tartu linnas. Hetkel on käivitunud viis iganädalast jalutusgruppi hommikusel või õhtusel ajal. Juhendatud jalutusgruppidest oli pikemalt juttu veebruari postituses. Sel aastal soovitakse kohalike omavalitsuste ja ettevõtete kaasabil ja toel avada uusi gruppe kõikjal Eestis. Kui soovid, et ka Sinu kodukandis oleks juhendatud jalutusgrupp, mis motiveeriks inimesi terviseliikumisega tegelema, võta ühendust MTÜ-ga Kõnnime Koos: www.konnimekoos.ee.

  • Tunnustus ja märkamine

Mitmes maakonnas on oma tunnustussündmused, kus märgatakse teiste seas tervist toetavaid ja edendavaid töökohti või organisatsioone. Raplamaa tervisesõbralik ja turvaline töökoht tiitli on saanud Harviker OÜ (2021), Saarioinen Eesti OÜ (2019). Harjumaal on tunnustatud Tervise Tegu tiitliga Ülemiste linnakut (Mainor AS 2022) just eelkõige kogukondliku tegevuse eest tervist toetava keskkonna loomisel. Lääne-Virumaa aasta tervisesõbraliku organisatsiooni tiitli on saanud Porkuni Kool (2022) ja Kunda Nordic Tsement AS (2021). Põlvamaa tervisesõbralik tööandja oli Pinest AS (2022). Siit ka üleskutse märgata tegijaid juba praegu ja anda aasta teises pooles erisuguste tunnustusüleskutsete kaudu teada kiitust väärivast organisatsioonist või sädeinimesest, kes teeb koostööd või tegutseb oma töötajate ja kogukonna heaolu nimel.

  • Miks peaksin töötajana osalema ja panustama? Heategu kui vaimse tervise vitamiin

Vabatahtlikult panustamine oma kogukonnas (näiteks osalemine tervisenõukogude töös) on tähenduslik mitmeski mõttes. Peaasjad MTÜ toob välja, et meid aitab vaimselt tasakaalus hoida see, kui leiame erisuguseid võimalusi kogeda häid emotsioone. Oluline on kaasata töötajaid otsustesse, kuidas ja kelle toetuseks võiks töökollektiiviga või ka individuaalselt panustada, sest tegevus peab olema töötajate jaoks meeldiv ja tähenduslik. Näiteks mõnel kohalikul tervisesündmusel vabatahtlikuna osalemine, kogukondlikult olulise objekti rohetalgutel vms.

Katrin Kärner-Rebane, Tervise Arengu Instituut

 

Kasutatud allikad:

Kristi Grišakov ja Merike Sisask Vaimset heaolu loov Eesti aastal 2040 – Eesti inimarengu aruanne 2023

Tervise Arengu Instituut (2019). Töökoha tervisedenduse uuring

Forbes (2022). Why Community Health Is The Next Frontier In Workplace Wellness

Peaasjad MTÜ. Vaimse tervise vitamiinid

 

Lisalugemist:

2022. a inspiratsiooniseminar Lääne-Virumaa näitel. Video Youtube’i kanalis

Annetame aega projektid ja võimalused vabatahtlikuna panustada

Kuidas edendada elanike tervist ja ennetada haigusi. 65 ideed kohaliku tasandi organisatsioonidele (TAI 2016)