Tervise edendamine / Lasteaias

Koolituse sihtgrupp: koolieelsete lasteasutuste õpetajad ja õppe-kasvatustöö eest vastutavad inimesed.

Ootame koolitusele osalema lasteaiast 2-3 inimest (sh õppe-kasvatustöö eest vastutav inimene ja rühmaõpetaja(d)).

Õppekavarühm: koolieelikute õpetajate koolitus

Koolituse maht: 14 akadeemilist tundi

Teemad

 • Lapse seksuaalne areng
 • Mille poolest erineb laste seksuaalsus täiskasvanute omast
 • Seksuaalkasvatuse eesmärgid ja olulisus koolieelses eas
 • Euroopa seksuaalhariduse standardite tutvustamine
 • Laste eakohane, sobimatu ja lubamatu seksuaalkäitumine – käitumise hindamise põhimõtted ning toetava ja austava reageerimisviisi valimine
 • Toetavate materjalide (õpetajaraamat, vanematele suunatud materjalid jm) tutvustamine
 • Õpetajaraamatu erinevad teemad (Minu keha; Tunded ja suhted; Enesekehtestamine; Laste saamine) ja nende käsitlemine erinevas vanuses lastega
 • Koostöö lapsevanemate ja kolleegidega laste seksuaalse arengu toetamisel ning seksuaalkasvatuse läbiviimisel

Õpiväljundid, koolituspäeva lõpus osaleja:

 • teadvustab eelkoolieas keha-, tunde ja turvalisusekasvatuse olulisust ja koolieelse lasteasutuse rolli selle läbiviimisel
 • suhtub positiivselt eakohaselt edastatud seksuaal- ja tundekasvatuse läbiviimisse
 • teab laiapõhjalise seksuaalkasvatuse fookusi hariduses (nt eakohasus, positiivne lähenemine, nõusolek, võrdsus, austus)
 • teab lapse seksuaalse arengu etappe ja oskab neid seostada metoodilises materjalis käsitletud teemadega
 • oskab rääkida seksuaalkasvatuse teemadel laste, lapsevanemate ja kolleegidega
 • suudab luua seksuaalsusega seotud teemade käsitlemisel turvalise ja toetava õhkkonna
 • teab, milline on koolitusel tutvustatava juhendmaterjali struktuur, sisu ja oskab seda kasutada
 • oskab teha lihtsamaid aktiivse kuulamise tagasipeegeldusi ja koostada kehtestavaid mina-sõnumeid,
 • teab, et kehtestamisel on oluline ka kuulamisoskus,
 • mõistab, et aktiivne kuulamine ja mina-sõnumid on vaid ühed „tööriistad“ nii õpetaja kui ka lapsevanema „tööriistakastis“,
 • teab, millistes olukordades kasutada kuulamis- ja kehtestamisoskuseid nii, et need toimiksid,
 • on teadlik, et oskuste kasutamine eeldab igapäevast harjutamist,
 • on teadlik karistamise mõjudest lapse arengule ja teab, mida karistamise asemel teha võiks.

Metoodika:
Arutelud ja rühmatööd väikestes gruppides, juhtumite analüüsimine, lühiloengud, videod.

Koolitusel jaotatavad materjalid: Iga osaleja saab kaasa

 • õpetajaraamatu ”Koolieelses eas laste seksuaalkasvatus: keha, tunded ja turvalisus. Metoodiline materjal lapse seksuaalse arengu toetamiseks”,
 • plakati ”Toeta lapse arengut. Lapsest lähtuv seksuaalkasvatus“ ja
 • lapsevanematele suunatud voldikud ”Laste seksuaalne areng vanuses 0 kuni 18 aastat“.

Koolitajad: Kai Part, Tiivi Pihla, Siim Värv, Õnne Liv Valberg, Triin Raudsepp, Pilvi Luhaste

Päevakava
I päev
09.30-10.00 kogunemine
10.00-11.30 koolitus
11.30-11.45 paus
11.45-13.00 koolitus
13.00-13.45 lõuna
13.45-15.15 koolitus
15.15-15.30 paus
15.30-16.30 koolitus

II päev
09.30-10.00 kogunemine
10.00-11.30 koolitus
11.30-11.45 paus
11.45-13.00 koolitus
13.00-13.45 lõuna
13.45-15.15 koolitus

Koolitusel osalemine ja toitlustus on tasuta! Transport ja majutus omafinantseerimisel.

Mõlemal koolituspäeval täismahus osalenutele saadetakse tõend (registreerumisel märgitud aadressil 3-4 nädalat pärast koolitust).
Koolituste täpsed toimumisajad ajad ja registreerimine koolitustele veebilehelt www.terviseinfo.ee/sundmused.

Koolitusele registreerimine: www.terviseinfo.ee/sundmused.