Tervise edendamine / Töökohal

Põhitegevused

 • 25. Aprill 2018

Kui ettevalmistavad tegevused on tehtud, on aeg edasi liikuda järgmiste etappideni.

Järgnevalt on need lühidalt lahti seletatud.

I  Vajaduste hindamine

Töötervise edendamise programmi tõhusust aitab suurendada töötajate vajaduste ja ootuste hindamine. Selleks on muu hulgas järgmised võimalused:

 • töörühmad;
 • veebiküsitlused;
 • hindamise ühitamine juba toimivate sarnaste meetmetega (nt tervist ja heaolu käsitlevate küsimuste lisamine riskihinnangutesse);
 • kättesaadavate andmete läbivaatamine: ettevõtte statistilised andmed, näiteks tööjõu demograafilised andmed, töölt puudumise ja personalivoolavuse määrad ning muud töötervishoiu järelevalvest või vabatahtlikest tervisekontrollidest saadud terviseandmed võivad osutada valdkondadele, kus oleks vaja midagi ette võtta.

Lisaks tasub enne protsessi alustamist mõelda ka tulemuste hindamisele. Edukuse või läbikukkumise märkide jälgimine aitab programmi hinnata ning vajaduse korral täiustada.

II  Prioriteetide määramine

Kehtestage oma töötervise edendamise programmi konkreetsed eesmärgid ja prioriteedid. Need eesmärgid võivad hõlmata järgmist:

 • töö- ja eraelu tasakaalu parandamine;
 • luu- ja lihaskonna vaevuste esinemissageduse vähenemine;
 • üldise tervisliku elustiili edendamine.

III   Sidumine teiste tegevustega

 • Siduge programm riskiennetusmeetmetega. Võimaluse korral peaks töötervise edendamise kavandamine ja sekkumistegevus olema seotud riskiennetusmeetmetega.
 • Lõimige töötervise edendamise programmi juba kasutusel olevad edukad tervishoiumeetmed, näiteks jooksuklubid.
 • Mitme eraldiseisva sekkumismeetme asemel rakendage pigem üks kooskõlastatud programm.

IV  Kaasamine

Kaasake vajaduse korral vahendusorganisatsioone ning võtke vastu kõik pakkumised, materjalid või algatused. Need võivad hõlmata:

 • kohustusliku õnnetusjuhtumikindlustusega tegelevaid ettevõtteid, kes pakuvad töötervise edendamise programme rakendavatele organisatsioonidele näiteks väiksemaid kindlustusmakseid;
 • tervisekindlustuskavasid, mis pakuvad liikmetele spordiklubi või -kursusega liitumise korral maksete tagastamist;
 • kindlustuskatte kasutamist töötajate tubakasõltuvuse raviks.

Andke võimalus kõikidele töötajatele. Vältige ebavõrdsust, mis võib tekkida näiteks siis, kui ei võeta arvesse kõikide töötajate graafikuid. Samuti tuleks kaaluda, kuidas suhelda nende töötajatega, kel puudub e-posti konto.

V  Elluviimine

Tagage kõrgema, keskmise ja madalama astme juhtkonna aktiivne ning nähtav toetus. See on üks olulisemaid tegureid töökohal tervisliku keskkonna loomisel. Samuti kaasake võimalikult suurel määral töötajaid. Mida paremini töötervise edendamise programm töötajate vajadustega kokku langeb, seda vähem tuleb teil seda reklaamida. Tervist väärtustava kultuuri saavutamisel võib olla kasu just teie organisatsiooni jaoks kohandatud stiimulitest. Need võivad hõlmata järgmist:

 • rahalised soodustused ja annetused organisatsioonivälise sotsiaalse tegevuse või sporditegemise kulude katteks;
 • vaba aja andmine osalemise eest;
 • võistlused ja auhinnad töötervise edendamise programmides osalemise esiletõstmiseks ning nendes osalemise eest premeerimiseks.

VI  Hindamine ja pidev rakendamine

Analüüsige töötervise edendamise programmi mõju:

 • töötajate rahulolule, näiteks küsitluse korraldamisega;
 • asjakohastele majandusteguritele, nagu personalivoolavus, tootlikkus ning töölt puudumise määrad.

Samuti hinnake töötervise edendamise programmi rahalist kasu.

Levitage hindamise tulemusi – teavitage inimesi saavutatud edust ning tulevikuks kavandatud muudatustest.

Jätkake kavandamist ja täiustamist – edukas tervise edendamine töökohal on pidev protsess.

Tulevikuplaane tehes mõtestage lahti hindamise üksikasjalikud tulemused.