Valdkonnad / HIV ja AIDS

Inimõiguste austamine

Ülemaailmne kogemus on näidanud, et HIVi ja AIDSiga seotud valearusaamad ja uskumused on suurimaks takistuseks HIV-ennetustöö, ravi ja tugiteenuste arendamisel ja planeerimisel ning nakkusest tulenevate negatiivsete mõjude vähendamisel. HIV-nakkuse leviku ennetamiseks ning HIVi ja AIDSiga seotud negatiivsete mõjude vähendamiseks ühiskonnas on esmatähtis austada, kaitsta ja edendada inimeste õigusi. Põhiliste inimõiguste hulka kuuluvad ka seksuaal- ja reproduktiivõigused ning seksuaalse enesemääratluse õigus.

Tõenduspõhisus

HIVi ja AIDSi ennetus- ja ravitöö peab põhinema tänapäevastel sotsiaal- ja arstiteaduse seisukohtadel, mida toetavad teaduslike uurimuste tulemused.

Võrdsus tervises

Enim haavatavatele rühmadele suunatud ennetustegevused ja teenused peavad vastama nende vajadustele, olema komplekssed ning sihtrühmadele võimalikult kergelt kättesaadavad. Kõikidele HIViga inimestele peab olema kindlustatud võrdne juurdepääs tervishoiu-, hoolekande- ja muudele teenustele.

Kahjude vähendamise aktsepteerimine

Töös riskirühmadesse kuuluvate inimestega ei ole HIVi ennetustegevuse esmane eesmärk nende riskirühma kuuluvuse lõpetamine, vaid nende riskikäitumisega neile endile ja ühiskonnale põhjustatava võimaliku HIVi levikuga seotud kahju vähendamine (näiteks puhaste süstalde tagamine süstivatele narkomaanidele, turvalise seksuaalkäitumise ja kondoomide propageerimine prostitutsiooni kaasatute hulgas jne).

Kaasamine

HIViga või nende poolt mõjutatud inimeste kaasamine HIV-ennetustegevusse on kriitilise tähtsusega tõhusa ja eetilistele printsiipidele vastavate meetmete kujundamisel ning rakendamisel. Üksnes selline lähenemine võimaldab välja töötada sihtrühmi mõjutavaid ja nende reaalsetest vajadustest lähtuvaid tegevusi.

Sooline võrdõiguslikkus

Sooline ebavõrdsus suurendab nii naiste kui ka meeste haavatavust HIVi suhtes. HIVi leviku ennetamiseks, selle raviks ja nakatunud isikute hoolekandeks väljatöötatavate meetmete puhul tuleb arvestada naiste ja meeste erinevat staatust ja vajadusi ning meetmete võimalikku mõju soolise ebavõrdsuse vähendamisele – naiste ja meeste õiguste, kohustuste, vastutuse ja võimaluste võrdsemaks muutmisele. Eriti oluline on HIVi leviku ennetamise puhul naiste ja meeste reproduktiiv- ja seksuaalõiguste austamine ning seksuaalterviseõpetusele ja vastavale teabele ja teenustele võrdse juurdepääsu kindlustamine.

Koostöö ja partnerlus

HIVi ennetustegevus ei saa olla ühe (riigi)asutuse kohustus, vaid peab olema erinevate võimutasandite, ühiskondlike organisatsioonide ja vabatahtlike ühine jõupingutus. Võitlusesse peavad olema kaasatud riiklikud institutsioonid, kohalikud omavalitsused, ärisektor, mittetulundusühingud, erainitsiatiiv, meedia ja rahvusvahelised partnerid. HIVi leviku ennetamine on seotud seksuaalsel teel levivate infektsioonide ennetamise ja raviga, tuberkuloosivastase võitlusega, seksuaal- ja reproduktiivtervise edendamise ning uimastiennetusega.

MÄRKSÕNAD: hiv aids