Valdkonnad / Toitumine

Poliitika Euroopas

  • 25. Veebruar 2020

Euroopa Komisjon pooldab võitluses ülekaalulisuse ja rasvumisega probleemiga integreeritud lähenemisviisi, kus on kaasatud erinevaid sidusrühmi nii kohalikul, piirkondlikul, riiklikul tasemel kui ka üleeuroopaliselt.

2007. aasta mais võttis Euroopa Komisjon vastu ühtse ja tervikliku toitumise, ülekaalulisuse ja rasvumisega seotud terviseküsimustega tegelemisega Euroopa Strateegia, mida nimetatakse Valgeks Raamatuks  (White Paper „A Strategy for Europe on Nutrition, Overweight and Obesity related health issues"). Selle eesmärk on vähendada vale toitumise ja piiratud kehalise aktiivsusega seotud terviseriske liikmesriikides.

Valge Raamat põhineb ELi algatustel, eelkõige 2005. aasta märtsis Euroopa Komisjoni tervise- ja tarbijakaitse peadirektoraadi (European Commission DG Sanco) poolt ellu kutsutud tegevusprogrammil "Toitumise, füüsilise aktiivsuse ja tervise Euroopa platvorm" (EU Platform on Diet, Physical Activity and Health). Tegemist on foorumiga, mille liikmed (sh toidu- ja karastusjookide tootjad, toitlustusettevõtted, erinevad kutseühingud, reklaamifirmad ning valitsusvälised tarbija- ja terviseorganisatsioonid) annavad konkreetseid lubadusi, teevad plaane ning võtavad eneseregulatsiooni korras kohustuse edendada oma tegevusega erinevaid toitumise, füüsilise aktiivusega ja tervisega seotud valdkondi, sealhulgas ka lastele suunatud turunduse ja reklaami valdkonda

Euroopa Komisjoni poolt on ellu kutsutud kõrgetasemeline töörühm "High level group on nutrition and physical activity", kus on esindatud 27 ELi liikmesriigi ning Norra ja Šveitsi esindajad. Töörühma ülesanne on tagada kiire teabe vahetamine Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide vahel ning regulaarne osalemine "Toitumise, füüsilise aktiivsuse ja tervise Euroopa platvormi" koosolekutel.

Veel olulisi dokumente:

  • Ülekaalulisuse vastu tegutsemisele suunatud Euroopa Harta (European Charter on counteracting obesity) (2006), mis rõhutab vajadust reeglistiku järele, mis piiraksid energiarikaste (eriti lastele suunatud) toitude turundusviiside mõju ja ulatust.
  • „Euroopa Liidu tõotus" (EU Pledge) (2007), milles lubasid 11 rahvusvahelist toidu- ja karastusjookide tootjat mitte reklaamida ebatervislikke tooteid alla 12-aastastele lastele televisioonis, trükimeedias ja internetis.
  • Audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv (Audiovisual Media Services Directive), milles lastele suunatud reklaami käsitlevad punktid aitavad tagada olukorra, kus audiovisuaalsed reklaamimeetodid ei põhjusta alaealistele füüsilist või moraalset kahju. Antud direktiivi vastavad alapunktid on ära toodud reklaamiseaduse lastele suunatud reklaami puudutava paragrahvi 8 lõikes 4. Lisaks käsitleb direktiivi sätteid ka meediateenuste seadus,  mille kohaselt  ei ole lastesaadetes lubatud kasutada tootepaigutust ning reklaamipause on lubatud teha mitte varem kui iga 30 minuti tagant. Samuti õhutab meediateenuste seadus audiovisuaalsete meediateenuste pakkujaid välja arendama eraldi reeglistikku kõrge rasva-, soola- ja suhkrusisaldusega toitude reklaamide jaoks lastesaadete vahepeal.