Valdkonnad / Toitumine

Eestis on lasteaia- ja koolitoidule riiklikult kehtestatud nõuded, mis reguleerivad nii toitlustamise korraldust kui ka lastele pakutava toidu energia- ja toitainetesisaldust. Haridusasutuste toitlustamist reguleerib hetkel sotsiaalministri määrus nr 8 "Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis", kuid Sotsiaalministeerium on koostamas uut ajakohastatud määruse eelnõu.

 

Tervise Arengu Instituut on loonud haridusasutuste toitlustajatele mitmed abivahendid:

  • raamat "Menüüd ja retseptid lastele", kus on seotud riiklikud nõuded ja toitumisteadlaste soovitused söökla võimalustega ja lõuna maksumusega, arvestades laste soove
  • internetipõhine toitumisprogramm, mis aitab toitlustajatel koostada menüüsid, mille energia- ja toitainete sisaldus vastab riiklikele ea- ja soopõhistele toitumissoovitustele

Läbi on viidud uuringud koolitoidu olukorra hindamiseks:

  • Koolitoidu uuring 2012. aastal. Uuring annab ülevaate koolitoidu pakkumisest ja söömisest, õpilaste rahulolust koolitoiduga ning rahulolu mõjutavatest teguritest.
  • Koolipuuviljakava hindamine 2012. aastal. Raport annab ülevaate koolipuuviljakava strateegiast ning analüüsib selle tulemusi Eestis ajavahemikul 2009. aasta september kuni 2011. aasta detsember.

Konkursid:

  • Parimate koolisööklate tunnustamiseks on viidud läbi konkurssi Parim Koolisöökla
  • Innustamaks õpilasi kaasa mõtlema koolitoidu teemal, on toimunud õpilaste loovtööde konkurss "Söögivahetund"