Valdkonnad / Toitumine

Rahvusvahelised soovitused ja raportid

2010. aastal kiideti heaks Maailma Terviseorganisatsiooni välja töötatud soovitused lastele suunatud toidu ja mittealkohoolsete jookide turundamiseks „Set of recommendations on the marketing of foods and non-alcoholic beverages to children“, mis seab liikmesriikidele eesmärgi piirata lastele suunatud suure rasva-, soola- ja suhkrusisaldusega toodete turundust.

2012. aastal valmis Maailma Terviseorganisatsiooni ja EL-i liikmesriikide poliitikutele suunatud raamdokument „A framework for implementing the set of recommendations on the marketing of foods and non-alcoholic beverages to children“, mis toetab World Health Assembly (WHA63.14) ja WHO väljatöötatud soovituste elluviimist. Dokument algab selgitusega, mida mõeldakse turunduse (sh lastele suunatud turunduse) all ja kes on sellesse kaasatud. Antakse juhised poliitika arendamiseks, selle rakendamiseks ja järelevalveks, hindamiseks ning teadustööks.

Maailma Terviseorganisatsiooniga koostöös on lastele suunatud turundamise piiramist nõudnud ka ÜRO Lastefond (UNICEF). Lastefondi hinnangul on lastele suunatud turundamine laste õiguste rikkumine, sest lastele turundatakse palju soola, suhkru ja rasvarohkeid toite, mis ei toeta nende õigust sobivale toidule ning loob tervist kahjustava toidukeskkonna.

Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa piirkonna büroo avaldas 2016. aastal raporti lastele suunatud turundamise hetkeseisust Euroopas ja muutustest digitaalse turundamise suunas. Samuti avaldas Maailma Tervise Organisatsioon 2022. aastal raporti, mis võtab kokku erisugused toiduturunduse uuringud, tuues välja toiduturunduse leviku ja mõju inimeste uskumustele ja tervisekäitumisele.

Euroopa Liidus täiendati audiovisuaalmeedia direktiivi (2010/13/EL) 2018. aastal nõudega kehtestada kaas- või eneseregulatsioon, et piirata lastele toidu turundamist lastele suunatud audivisuaalmeedia programmides.

Praegu on töös Euroopa Liidu ühistegevus Best Re-Map, mille käigus töötatakse välja harmoneeritud lähenemine lastele suunatud toidu turundamise piiramiseks ja ühtlustatakse selle jälgimise võimalusi. Koostöös Maailma Terviseorganisatsiooniga töötati projekti raames välja toitaineliste kriteeriumite mudel, mille alusel lastele suunatud turundust reguleerida.

Eesti regulatsioonid ja soovitused

Lastele ja noortele suunatud toiduturundust reguleerivad seadused:

Soovituslikud reklaamijuhendid:

  • Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalveameti koostatud juhend lastele suunatud reklaamidele ja lapse kasutamisele reklaamis
  • Energiajookide turustamise hea tava. Maaeluministeeriumi, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti, Tervise Arengu Instituudi ning Veterinaar- ja Toiduameti välja töötatud energiajookide turustamise hea tava, millest lähtuda energiajookide märgistamisel, reklaamimisel ja müügiks esitlemisel
  • Tegevusjuhend: Vastutustundlik toidu ja joogi reklaamipoliitika lastesaadetes. Lastele suunatud reklaam. Eesti Ringhäälingute liidu eneseregulatsioon lastele suunatud programmides reklaamimisele audivisuaalmeediateenustes

Toidu märgistamist puudutavad juhendid:

  • Toidu turunduse osaks on ka pakendid. Toidupakendite märgistamise valdkonnaga, sh toitumis- ja tervisealased väited, tegeleb Eestis Maaeluministeerium. Sellekohane täiendav info on kättesaadav Maaeluministeeriumi veebilehel.