Tervise edendamine / Koolis

Hindamistegevus

 • 20. September 2019

Käitumisoskuste Mängu metoodika lühema- ja pikaaegsete mõjude kohta on läbi viidud hulgalistelt teadusuuringuid (k.a. longituduuringuid koolis mängu mänginud õpilaste edasise elutee kohta).1 Käitumisoskuste Mängu metoodika on kantud USA tõenduspõhiste programmide registrisse ja seda on tõenduspõhise ennetusmeetodina esile toodud mitmete organisatsioonide poolt.EL Sotsiaalfond horisontaalne

Pikaaegsed teadusuuringud on näidanud, et metoodika rakendamine koolikeskkonnas:

 • vähendab õpilaste käitumisprobleeme, k.a. aktiivsus- ja tähelepanuhäireid;
 • vähendab vägivaldset ja agressiivset käitumist;
 • vähendab koolikiusamise esinemist;
 • vähendab spetsiaalsete teenuste kasutamist ning vajadust suunata õpilasi käitumis- või õpiraskustega lastele mõeldud klassi;
 • vähendab tõenäosust depressiooni tekkeks ning ennetab suitsiidset käitumist;
 • ennetab sõltuvusainete tarvitamist;
 • vähendab alaealiste õigusrikkumisi, kuritegelikku käiutmist ning antisotsiaalse isiksushäire tekkimise tõenäosust;
 • suurendab õpiedukust ning akadeemilisi saavutusi, k.a. keskkooli lõpetamise ja ülikooli astumise tõenäosust.

Eestis kogutakse rakendavates koolides andmeid sügisel enne VEPA kasutuselevõtmist ja kooliaasta lõpus kevadel. Kasutatud on järgnevaid meetodeid:

 • tunnivaatluste teostamine keskendumist häirivate ja tundi segavate käitumiste hulga tuvastamiseks;
 • tugevuste ja raskuste küsimustiku täitmine iga õpilase kohta klassijuhataja poolt;
 • õpetaja enesetõhususega seotud küsimustiku täitmine klassijuhataja poolt;
 • õpetajatelt tagasiside kogumine metoodika rakendamise protsessi ja tulemuslikkuse kohta.

Uuringutest ja tulemustest Eestis saab lähemalt lugeda raportitest:

 


1Programmi arendaja teadusartikleid leiad siit: http://paxis.org/publications