Tervise edendamine / Koolis

Metoodika kirjeldus

  • 27. November 2017

EL Sotsiaalfond horisontaalne

Metoodika olemus

Eestis rakendatav VEPA Käitumisoskuste Mäng ehk Good Behavior Game’i versiooni on täiendanud PAXIS Instituut Ameerikas. Versioonis sisalduvad lisaks originaalmängule mitmed erinevad tõenduspõhised märguanded ja töövahendid. Nende eesmärgiks on arendada ühte olulisemat oskust: võimet enda käitumist ja reaktsioone kontrollida.

VEPA mäng ühendab endas mitmeid erinevaid meetodeid, mida siin ka lähemalt tutvustame.

Metoodika kirjeldus:

VEPA visioonKäitumisoskuste Mängu metoodikas on olulisel kohal klassi ühise visiooni loomine. Õpilaste kaasamine reeglite loomise protsessi suurendab ka õpilaste motivatsiooni ja valmidust neid kokkuleppeid järgida.

Mängu läbiviimiseks panevad õpetajad koos õpilastega oma klassi visiooni kirja, mida nad sooviksid rohkem ja mida vähem oma unistuste klassis näha, kuulda, tunda ja teha. Need kokkulepitud vähem soovitud käitumised on „spleemid“, mida hakatakse mängu rakendamise ajal jälgima. Rohkem soovitud käitumine on „VEPA“, mida hakatakse järjepidevalt esile tõstma, tunnustama ja kinnistama. Lisaks vaadatakse ka järjepidevalt visioon üle, et kas ootused ja eesmärgid on muutunud või erinevate tegevuste raames varieeruvad.

Lisaks on mängus kasutusel ka hulganisti mitte-verbaalseid märke, mis kiirendavad mänguga kohanemist ning käitumise laienemist. Õpilase tähelepanu saamiseks kasutatakse käelisi ja helilisi märguandeid: VEPA vaikust, VEPA hääled jne. Märguanded aitavad õpilastel efektiivselt tähelepanu koondada. Helilise märguandena kasutatakse VEPA metoodikas meeldiva, maheda heliga suupilli. Tihedamaks tagasisidestamiseks ja käitumise analüüsiks kasutatakse sobib/ei sobi laukaarte.

Rohkelt pööratakse tähelepanu meeskonnatööle, et arendada õpilaste oskust omavahel ühise eesmärgi nimel tulemusi saavutada. Lisaks saab tunde põnevamaks muuta taimeriga võistlust kasutades. Taimerit kasutatakse ajaliste raamide loomiseks. Taimeri ja suupilli koos kasutamisega saab selgelt märku anda, millal on aeg lõõgastuseks ja kui kaua on vaja keskendunult tööd teha.

kiidudLaste enesehinnangut tõstetakse mängu käigus süsteemse tunnustamisega ehk positiivse käitumise märkamise ja sellele tähelepanu osutamisega. Selle jaoks kasutatakse mängu rakendamisel „kiidusid“. Kiidud suurendavad sotsiaalset kompetentsust ja vähendavad negatiivset tähelepanu eakaaslaste poolt. Kirjalikke tunnusmärkmeid kirjutatakse nii lastelt lastele, täiskasvanutelt lastele kui lastelt täiskasvanutele.

Mängu mängimiseks jaotatakse klass meeskondadesse ja iga rühma omaloodud nimi kirjutatakse tahvlile. Meeskondades on koos erinevaid õpilasi, nii käitumisprobleemidega lapsi, omaette hoidvaid lapsi ja poisse/tüdrukuid. Koos õpilastega arutatakse, mis on spleemid algavas tegevuses. Mängu algusest ja lõpust annab märku suupill. Kui õpilane spleemib, teeb õpetaja märke õpilase võistkonna nime alla ning ütleb neutraalse hääletooniga, mis võistkonnas spleemi märkas. Mängu võidavad võistkonnad, kes saavad vähem kui 4 spleemi. Esialgu mängitakse mängu lühiajaliselt, paar minutit tunnis, et kõik õpilased suudaksid mängu „võita“. Kui õpilased on juba kogenud, siis suurendatakse mängu läbiviimise aega ja mängude kordi.


memme vigurVõitja meeskondi premeeritakse lühiajaliste mänguliste ja lõbusate tegevustega, mis loositakse „Memme vigurite“ hulgast. Auhinna tegevuses löövad kaasa kõikide võitjameeskondade liikmed. Auhinnad kestavad ettenähtud aja ja tegevuse lõpust annab märku taimer või suupill.

Mängu saab läbi viia mitu korda päevas erinevate koolitegevuste juures – matemaatika- või lugemistunnis, ühest ruumist teise liikudes, raamatukogus, vahetunnis, ekskursioonil, kooli sööklas vms. Metoodikat saab kasutada ka tunnivälisel ajal näiteks sööklas, klassi ekskursioonil ja ka mujal. See suurendab käitumise laienemist, mängu mõju ja käitumisharjumused ei seostu siis vaid tunnis toimuvaga ning laieneb ka klassist väljapoole.

VEPA mäng koosneb mitmetest erinevatest olulistest tööriistadest, mis moodustavadki kokku ühe tervik meetodi, mida õpetajad oma töös rakendavad. Käitumisoskuste Mäng on seega kogum meetoditest, mis toovad märgatavaid kasutegureid mängu rakendava õpetaja töösse ja õpilaste igapäeva ellu.

Lisainfot mängu kohta leiad: www.goodbehaviorgame.org (ingl k).