Tervise edendamine / Koolis

Koolid võiksid uimastitega seotud juhtumid jooksvalt või perioodiliselt kirja panna (näidisvorm on toodud lisas 7) ja kokku koguda. Kui tegu on info kogumisega ilma nimede ja juhtumi detailse kirjelduseta, siis saab seda infot kasutada, kui:

  • soovitakse ülevaadet koolis sagedamini esinevatest uimastitega seotud juhtumitest;
  • planeeritakse õppetööd (näiteks milliseid olukordi õpilastega läbi arutada);
  • planeeritakse õppekavaväliseid ennetustegevusi (näiteks arutatakse personaliga läbi eri olukorrad ning nendes rakendatavad käitumisjuhised);
  • soovitakse hinnata kooli uimastiennetuse tõhusust.

Juhtumite ülesmärkimisel pole vaja kirja panna juhtumis osalenud isikute personaalseid andmeid (nimi, klass jms), neid on võimalik koguda isikustamata kujul.

Laiemaks uimastitega seotud olukordade kaardistamiseks koolis võib kasutada ka õpilaste abi – näiteks seada sisse anonüümne postkast, kuhu õpilased olukordadest kirjutada võivad, viia läbi grupitöösid jne.

Vaata edasi: