Tervise edendamine / Koolis

Mida ütleb seadus?

 • 03. Märts 2016

Järgnevalt on toodud olulisemad lõigud uimastitega (tubakas, alkohol, narkootilised ja psühhotroopsed ained) seotud seadustest. Ülevaade seaduse paragrahvidest on koostatud veebruaris 2016.

Uimastitega seotud rikkumised (süüteod) jagunevad väärtegudeks ja kuritegudeks. Kuritegu on karistusseadustikus sätestatud süütegu, mille eest on karistusena ette nähtud rahaline karistus või vangistus. Väärtegu on karistusseadustikus või muus seaduses (antud juhul alkoholiseaduses, tubakaseaduses või narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduses) sätestatud süütegu, mille eest on karistusena ette nähtud rahatrahv või arest.

Isikut saab karistada  teo eest, kui see vastab süüteokoosseisule, on õigusvastane ja isik on selle toimepanemises süüdi. Karistusseadustiku järgi on isik süüvõimeline, kui ta on teo toimepanemise ajal vähemalt neljateistaastane. Nooremate kui neljateistaastaste laste õigusvastasele käitumisele reageerimine ning neile mõjutusvahendite rakendamine toimub alaealiste mõjutusvahendite seaduse alusel alaealiste komisjoni poolt. Näiteks võib alaealiste mõjutusvahendite seaduse alusel määrata rikkumise toime pannud alaealisele üldkasuliku töö, suunata ta vestlusele psühholoogiga või määrata ta mõne täiskasvanu käendusele.

Tubakas

Tubakaseadus (avaldamismärge RT I, 12.03.2015, 77)

Tubakaseaduse § 27 kohaselt on alaealisel keelatud suitsetamine, suitsuvaba tubakatoote ja tubakatootega sarnaselt kasutatava toote tarvitamine. See tähendab, et keelatud on ka tooted, mille tarvitamiseks pole vaja põlemisprotsessi (nt mokatubakas) ning mida kasutatakse tubakatoote asendamiseks (nt elektrooniline sigaret).
Sama paragrahvi järgi on alaealisel keelatud viibida suitsetamisruumis või suitsetamisalal. Tubakaseaduse § 28 sätestab järgmised meetmed alaealisele kohaldatava keelu tagamiseks:

 1. Alaealisel on keelatud omandada, omada ja vallata tubakatoodet, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toodet, tubakatootega sarnaselt kasutatavat toodet või selle osiseid.
 2. Alaealisele on keelatud  müüa ja müügiks pakkuda tubakatoodet, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toodet, tubakatoote kujuga sarnanevat toodet, tubakatootega sarnaselt kasutatavat toodet või selle osiseid. Selle keelu järgimiseks on müüjal õigus nõuda ostjalt tema isikut tõendava dokumendi esitamist ning keelduda eelmises lauses loetletud toodete müümisest, kui dokumenti ei esitata.
 3. Täisealine ei tohi alaealisele tubakatoodet, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toodet, tubakatootega sarnaselt kasutatavat toodet või selle osiseid osta, pakkuda ega üle anda.
 4. Alaealist on keelatud rakendada töödel, mis on seotud tubakatoote, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toote, tubakatootega sarnaselt kasutatava toote või selle osiste käitlemisega.

Samuti keelab tubakaseadus tubakatoodete jaemüügi ning suitsetamise järgmistes laste ja noortega seotud asutustes või nende asutuste piiratud maa-alal: laste hoolekandeasutus, koolieelne lasteasutus, põhikool, gümnaasium, kutseõppeasutus, huvikool, avatud noortekeskus või noorte püsilaager ja noorte projektlaager.

Tubakaseaduse järgi on karistatavad muuhulgas järgmised süüteod:

 1. Alaealise kallutamine tubakatoote tarvitamisele, s.o täisealise isiku poolt alaealise ahvatlemine, ähvardamine või muu teoga mõjutamine alustama või suurendama tubakatoote tarvitamist või tubakatoote tarvitamisest mitte loobuma (§ 44)
 2. Tubakatoote, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toote, tubakatoote kujuga sarnaneva toote, tubakatootega sarnaselt kasutatava toote või selle osiste käitlemisel vanusepiirangu rikkumine (§ 45)
 3. täisealise isiku poolt alaealisele tubakatoote, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toote, tubakatootega sarnaselt kasutatava toote või selle osiste  ostmine, pakkumine või üleandmine, kui puudub tubakaseaduse §-s 44 või 45 sätestatud väärteokoosseis (§ 46)
 4. alaealise poolt suitsetamine või või suitsuvaba tubakatoote või tubakatootega sarnaselt kasutatava toote tarvitamine (§ 47)
 5. suitsetamine selleks keelatud kohas (§ 49)

Karistusseadustik ei näe täiskasvanutele ette tubakatoodete tarvitamisega seotud süüteokoosseise (ainuke karistusseadustikus sätestatud süüteokoosseis on maksumärgita või muul viisil nõuetele mittevastavalt pakendatud tubakatoodetega kauplemine, hoidmine, ladustamine või edasitoimetamine).

Alkohol

Alkoholiseadus (avaldamismärge RT I, 01.09.2015, 1)

Alkoholiseaduse § 46 kohaselt on alaealisel alkohoolse joogi tarbimine keelatud. Alkoholiseaduse § 47 sätestab järgmised meetmed alaealisel alkohoolse joogi tarbimise keelu tagamiseks:

 1. Alaealisel on keelatud omada või vallata alkohoolset jooki.
 2. Alkohoolse joogi pakkumine, võõrandamine või üleandmine alaealisele on keelatud.
 3. Ülalnimetatud keelu järgimiseks võib alkohoolse joogi võõrandaja või üleandja nõuda vastuvõtjalt isikut tõendava dokumendi esitamist ja keelduda alkohoolse joogi üleandmisest eelnimetatud dokumendi esitamata jätmise korral.
 4. Alkohoolset jooki ei tohi teadvalt võõrandada või üle anda isikule, kes võtab alkohoolse joogi vastu selle alaealisele pakkumise või üleandmise eesmärgil.
 5. Alaealist ei tohi rakendada töödel, mis on seotud alkoholi käitlemisega (sh tootmine, eksport, import, hulgimüük, jaemüük, hoidmine, ladustamine või edasitoimetamine kaubanduslikul eesmärgil), välja arvatud ladustamisel või edasitoimetamisel kaubanduslikul eesmärgil, kui on tagatud, et alaealine puutub selle käigus kokku üksnes avamata pakendis alkoholiga.
 6. Kui alkohoolne jook on alaealise omandisse üle läinud pärandvara koosseisus, tagab tema seaduslik esindaja, et alkohoolne jook ei satuks alaealise otsesesse valdusesse.

Samas sisaldab alkoholiseadus muid alkoholi müüki puudutavaid nõudeid ja piiranguid, mis kaudselt puudutavad alaealisi ja nende võimalikku kokkupuudet alkoholiga:

 1. Alkohoolse joogi jaemüük on lubatud alkoholiseaduses loetletud müügikohtades alates kella 10.00 kuni 22.00.
 2. Alkohoolse joogi jaemüük on keelatud muuhulgas järgmistes lapsi ja noori puudutavates asutustes: koolieelne lasteasutus, põhikool, gümnaasium, kutseõppeasutus, noorsootööasutus, noorteühing, huvikool, noorte püsilaager ja noorte projektlaager (välja arvatud alkoholiseaduses sätestatud erandid); samuti lastele suunatud ürituse toimumise paigas selle ürituse toimumise ajal.

Alkoholiseaduse järgi on karistatav muuhulgas (välja on toodud alaealisega seotud süüteod):

 1. Alaealise poolt alkohoolse joogi tarbimine (§ 71).
 2. Vanusepiirangu rikkumine alkohoolse joogi käitlemisel (§ 67).
 3. Alkohoolse joogi ostmine alaealisele või joobnud olekus isikule (§ 69).

Karistusseadustiku peatükk „Süüteod perekonna ja alaealise vastu“ (avaldamismärge RT I, 25.09.2015, 7)

Karistusseadustiku järgi on karistatavad järgmised alkoholiga seotud süüteod alaealise vastu:

 1. Täisealise isiku poolt noorema kui kaheksateistaastase isiku kallutamine alkoholi tarvitamisele (§ 182).
 2. Täisealise isiku või juriidilise isiku poolt süstemaatiliselt nooremale kui kaheksateistaastasele isikule alkoholi müümine või ostmine (§ 1821).

Karistusseadustiku järgi on karistatav ka alkoholi ebaseaduslik käitlemine.

Narkootilised ja psühhotroopsed ained

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadus (avaldamismärge RT I, 01.12.2015, 4)

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse järgi on narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemine keelatud, välja arvatud meditsiinilisel või teaduslikul eesmärgil, narkootiliste ja psühhotroopsete ainetega seotud kuritegude ennetamiseks, avastamiseks ning tõkestamiseks või seaduses ettenähtud õppeotstarbel kasutamise eesmärgil. Käitlemise alla kuulub narkootiliste või psühhotroopsete ainete või lähteainete omamine, valdamine, vahendamine, tarbimine, kasvatamine, korjamine, valmistamine, tootmine, töötlemine, pakkimine, säilitamine, hoidmine, laadimine, vedu, sisse- ja väljavedu, tolliprotseduuri transiitrakendamine (edaspidi transiit), tasu eest või tasuta tarnimine kolmandale isikule.

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse järgi on karistatavad järgmised süüteod:

 1. Narkootilise või psühhotroopse aine arsti ettekirjutuseta tarvitamine või väikeses koguses ebaseaduslik valmistamine, omandamine või valdamine ( § 151).

Karistusseadustiku peatükk „Rahvatervisevastased süüteod“ (avaldamismärge RT I, 25.09.2015, 7)

Karistusseadustiku järgi on karistatavad järgmised narkootikumidega seotud süüteod:

 1. Narkootilise ja psühhotroopse aine väikeses koguses ebaseaduslik edasiandmine või vahendamine, samuti selle väikeses koguses ebaseaduslik valmistamine, omandamine või valdamine edasiandmise eesmärgil, samuti süstemaatiliselt selle väikeses koguses üle riigipiiri toimetamine (§ 183).
 2. Narkootilise ja psühhotroopse aine suures koguses ebaseaduslik käitlemine (§ 184).
 3. Narkootilise ja psühhotroopse aine edasiandmine nooremale kui kaheksateistaastasele isikule, s.o täisealise isiku poolt narkootilise või psühhotroopse aine väikeses koguses ebaseaduslik edasiandmine nooremale kui kaheksateistaastasele isikule (§ 185).
 4. Narkootilise ja psühhotroopse aine ebaseaduslikule tarvitamisele kallutamine (§ 186).
 5. Alaealise kallutamine narkootilise ja psühhotroopse aine ja muu uimastava toimega aine ebaseaduslikule tarvitamisele, s.o täisealise isiku poolt noorema kui kaheksateistaastase isiku kallutamine narkootilise või psühhotroopse aine või muu uimastava toimega aine ebaseaduslikule tarvitamisele või nooremale kui kaheksateistaastasele isikule sellise aine ebaseaduslik manustamine (§ 187).
 6. Unimaguna, kanepi ja kokapõõsa ebaseaduslik kasvatamine (§ 188).
 7. Narkootilise ja psühhotroopse aine levitamise ettevalmistamine, s.o karistusseadustiku § s 184 sätestatud teo toimepanemiseks vajaliku vahendi, seadme või aine valmistamine, valdamine või üleandmine või selleks rahaliste vahendite eraldamine (§ 189).
 8. Narkootilise ja psühhotroopse aine ning nende lähteaine käitlemise, arvestuse ja aruandluse nõuete rikkumine, s.o narkootilise või psühhotroopse aine või selle lähteaine valmistamine, tootmine, töötlemine, pakkimine, säilitamine, vedu, import, eksport, transiit, üleandmine, arvestuse või aruandluse nõuete rikkumine loetletud tegevuste eest vastutava isiku poolt, kui sellega on kaasnenud narkootilise või psühhotroopse aine ebaseaduslik käibesse sattumine ettevaatamatusest (§ 190).