Tervise edendamine / Koolis

Lapsevanemal on väga oluline roll noore uimastitarvitamise ennetamisel. Vanemate tauniv hoiak uimastite tarvitamise suhtes, avameelsed arutelud, ühiselt kokkulepitud piirid ja nende järgimine on uimastite tarvitamise tõenäosust vähendav ehk kaitsetegur. Vanemate hoiakud kujundavad ka kogukondlikke norme ja üldist suhtumist noortepoolsesse uimastite tarvitamisse.

Kool saab koostöös vanemate ja kogukonnaga edastada järjepidevalt õpilastele olulisi tervisealaseid sõnumeid ning suurendada õpilaste ja vanemate tervisealast teadlikkust. Ühiselt planeeritud ja rakendatud uimastiennetustegevused on tunduvalt tõhusamad ning motiveerivad ka vanemaid (vt ka lisa 4).

Vanemad võivad peljata kodus uimastite teema käsitlemist, kuid enamasti on just nemad noortele kõige usaldusväärsemaks ja eelistatumaks allikaks terviseteemadel info saamiseks. Koostöö kodu ja kooli vahel suurendab vanemate oskusi ja teadmisi ning julgustab neid koduses keskkonnas uimastitest rääkima. Lisaks annab ühistöö mõlemale poolele kindlustunde, et uimastiennetus pole pelgalt ühe poole vastutusvaldkond.

Lastevanemad saavad luua ja hoida suhteid teiste vanematega, et leppida kokku, millised on ühised reeglid seoses uimastitega, ning olla kursis oma lapsega seonduvaga.

Uimastite tarvitamist aitab ennetada:

 • usalduslik suhe lapse ja vanema vahel;
 • avatud arutelu uimastite teemal koolis ja kodus;
 • selgelt taunivad hoiakud ja väärtushinnangud uimastite tarvitamise suhtes;
 • üksteise jaoks olemasolemine perekonnas ning ühistegevusteks aja leidmine;
 • aktiivne osavõtt lapse elust (kuulamine, tegevustega kursis olemine, sõprade tundmine, murede ja probleemide jagamine);
 • peresiseste kokkulepete seadmine ja jälgimine;
 • eale sobiva vastutuse määramine;
 • peamiste esmaabivõtete õpetamine;
 • uimastite mittetarvitamine (või vastutustundlik tarvitamine) koduses keskkonnas – lapsele eeskujuks olemine.

Vanemate ja kogukonna kaasamiseks võivad koolid:

 • jagada infomaterjale, mis vastavad vanemate enim esitatud küsimustele;
 • jagada lühikokkuvõtteid viimastest uuringutest noortepoolse uimastite tarvitamise kohta;
 • jagada infot uimastite tarvitamise põhjuste kohta;
 • jagada materjale, mis kirjeldavad lastevanemate mõju noortepoolsele uimasti tarvitamisele;
 • viia läbi arutelusid, mille raames julgustatakse vanemaid väljendama oma hoiakuid noortepoolse uimastite tarvitamise suhtes (vt ka lisa 4). 

Järgnevalt on toodud mõned näited programmidest, mis toetavad vanemlike oskuste arendamist.

 Loe edasi: