Tervise edendamine / Koolis

Uimastitega seotud kokkulepete sõlmimine seab piirid lubatud ja keelatud tegevustele ning kirjeldab protseduurireegleid nende ületamisel. Selgete reeglite määratlemine on abiks kooli töötajatele, õpilastele, lastevanematele ning juhtkonnale.

Koolis tuleb kokku leppida:

  • millised on uimastitega seotud reeglid ja normid koolis;
  • kellele, kus ning millal reeglid kehtivad;
  • millised olukorrad kuuluvad koolis uimastitega seotud olukordade loetellu;
  • kuidas lahendatakse uimastitega seotud olukordi (vt ka peatükk 5).

Kõik kooli töötajad peavad reeglite rikkumisele reageerima. Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade reageerimise, juhtumitest teavitamise ning nende juhtumite lahendamise kord sätestatakse kooli kodukorras. Mida täpsemalt ja selgemalt on kooli kodukorras määratletud reeglid, seda suurem on osapoolte teadlikkus ootustest ja oskus olukordi lahendada. Olukorra lahendamisel on soovitatav kasutada nii tugimeetmeid kui ka mõjutusmeetmeid. Reeglite koostamisel on abiks lisa 2, lisa 8 ja lisa 9. Viimane kirjeldab juhiseid eri osapooltele (õpilased, kooli töötajad, kooli juhtkond) ning politsei ja lastekaitse spetsialisti tegevusi uimastitega seotud olukordades.

Järgnevalt on toodud näitena programm, mis toetab kokkulepete sõlmimist ning ennetab tubakatoodete tarvitamist.

  • Suitsuprii klass (www.terviseinfo.ee/et/konkursid/suitsuprii-klassi-voistlus) – 4.–9. klassi õpilastele suunatud programm, mille eesmärk on ennetada või edasi lükata suitsetamise ja suitsuvabade tubakatoodete tarbimise alustamist laste ja noorte seas ning motiveerida tubakat tarbivaid õpilasi sellest loobuma.

Loe edasi: