Tervise edendamine / Koolis

Haridusasutuse psühhosotsiaalne keskkond mõjutab oluliselt uimastiennetuse tõhusust koolis. Õpilaste omavahelist suhtlemist ja teatud käitumisviise klassi- või koolisiseselt julgustatakse, ignoreeritakse või laidetakse. Õpilaste omavahelised suhted moodustavad osa koolikeskkonnast ja kujundavad kogu koolis valitsevaid hoiakuid ning väärtusi. Koolikeskkond mõjutab otseselt õpilaste emotsionaalset heaolu ja tervist, samuti õpilaste akadeemilist sooritusvõimet.

Kooli kuuluvustunnet tõstab:

  • hoolivate ja toetavate õpetajate ja teiste haridustöötajate olemasolu;
  • võimalus sisukaks osalemiseks koolielus (nt õpilased on aktiivselt kaasatud koolis valitsevate reeglite väljatöötamisse, õhkkonna kujundamisse ja teistesse kooliga seotud tegevustesse);
  • tunnustamine kooliellu panustamise eest;
  • kooli turvalisus;
  • lähedaste ja positiivsete suhete loomise võimalus.


Kui õpilane tunneb kuuluvustunnet (nii kooli kui ka kodu suhtes), on tal tunduvalt väiksem risk uimasteid tarvitada.

Täpselt sõnastatud ja paika pandud reeglid, tunnustamisviisid, mõjutus- ja tugimeetmed ning õpilaste kuuluvustunne ja tajumine, et kooli töötajad hoolivad neist ja on nende suhtes õiglased, vähendab õpilaste korrarikkumisi koolis.

Järgnevalt on toodud mõned näited programmidest ja tegevustest, mille eesmärgiks on kujundada toetavat ja turvalist koolikeskkonda, arendada eluoskuseid ning kujundada hoiakuid ja väärtusi. Enamik neist sisaldab nii klassiruumisiseseid kui -väliseid komponente. Uuringute käigus on need leitud olevat tõhusad koostöö, sallivuse jm oskuste arendamisel vähendades edaspidises elus agressiivset ja riskantset käitumist ning suurendades head hakkamasaamist õppetöös ja tööelus, sotsiaalsetes suhetes ja tervislike valikute tegemisel (põhjalikumaks kirjelduseks vaata lisa 1).

  • VEPA mäng (käitumisoskuste mäng, Good Behavior Game, https://www.terviseinfo.ee/vepa) – õpilastele mõeldud mäng, mille eesmärk on positiivse ja õppimisele suunatud õhkkonna loomine klassis ning õpilaste positiivse käitumise tunnustamine; suunatud põhikooli I astmele.
  • TORE tugiõpilastegevused (www.tore.ee/) – eesmärk on koolikeskkonna parandamine tugiõpilastegevuse kaudu, suunatud põhikooli III astmele.
  • KiVa programm (Kiusamise vastu, www.kivaprogram.net/) – 1.–6. klassi õpilastele suunatud programm, mille eesmärk on turvalise koolikeskkonna kujundamine.
  • Kiusamisvaba lasteaed ja kool (www.kiusamisestvabaks.ee) - eesmärk on luua lasteaia ja algklasside laste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe ning kiusamist ennetav käitumiskultuur. Suunatud lasteaedadele ja põhikooli I astmele.
  • Tervist edendav lasteaed ja kool (https://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/koolis/tervise-edendamine-koolis) - tervist edendavate haridusasutuste eesmärk on luua elu- ja töökeskkond, mis arendab ja tugevdab tervist.

 

Loe edasi: